Koj mus tsev tau nrog koj tus menyuam mos. Ua ntej tus menyuam yuav mus tsev, cov nramqab no yuav tsum tau baj kom txhij.

 • Kev pub mis rau menyuam kom zoo. Koj tus meyuam pub misniam losyog pub mis nyuj, baj kom txaus rau tus menyuam. Koj tus menyuam mos yuav tsum paub ntxais,
 • Nqos, thiab xyaum ua pa thaum nws tseem noj mis.
 • Koj tus menyuam yuav tsozis siblaw thiab tso qhuav tsis ntau 1 zaug.
 • Kev ntsuas kub no, plawv dhia, kev ua pa, thiab ntshav kom nyob nruab nrab.
 • Koj (tus tus menyuam) yuav tsum paub kev pub misniam losyog misnyuj botle.
 • Koj thiab lwmtus pab tu menyuam tau kawm txog tej yam kev tu menyuam yoojyim xwsli: nqaij tawv, da dej, kev ntsuas menyuam, thiab tejyam ua mob tshwmsim.
 • Chaw kuaj mobnkeeg xaiv tau lawm, thiab muaj tus xovtooj yog tias yus muaj lusnug

Koj yuav tau nug kev pab txog thiab kom paub txog kev pub misniam thiab lwmyam kev nceevfaj ntawm koj tus menyuam mos.

 • Koj tus menyuam mos kev ntsus mobnkeeg koj nyob nruabnrab.
 • Ntsuas txawjntse/paubtab ntawm tus menyuam kom tiav log. Txhua lus xeev tamsino tsev khomob yuav tsum tau ntsuas xyuas tus menyuam mos kom tsis txhob muaj tej yam kabmob txawv tshwmsim. Kws khomob kuj yuav paub tsis tau tej kabmob no yuav tivthaiv licas, tomqab lawv pom muaj kev tshwmsim rau tej pajhlwb puas losyog lwmyam mob.
 • Ntxov pom ua ntej yuav pab kho tau tej yam mob puastsuaj li hais los no. Kuaj ntshav ntawm txhua tus meyuam kom zoo kuj qhia tau tias tus menyuam muaj mob dabtsi. Txhua lub xeev ntsuam xyuas txog Phenylketonuria (PKU) thiab cov Thyroid qes khiav tsis zoo. Lub tsev khomob uas koj yug tus menyuam yuav tsum tau ntsuas yuav tej kej paub tab li hais los no. Tsev khomob feemntau paub txog tias muaj li cas, thiab muab qhia pub rau tus neeg pab tus menyuam mos. Thaum koj coj menyuam mos mus kuaj thawjzaug, nug lawv seb qhov kuaj nov los puas tau txog. Qee zaus, lawv yuav tau rov ntsuas tus menyuam dua yog tias tus menyuam yug tsis tau txwm caijnyoog. Qhov tshuaj ntsuam xyuas nov yuav tau ntsuas tomqab 24 teev thaum tus menyuam yug los. losyog tias qhov tshuaj ntsuam nov tseem paub tsis meej.
 • Txhaj tshuab tivthaiv kabmob Hepatitis B yuav tsum muab, losyog teem caij tseg.
 • Ntsuas kev hnovlus kom tiavlog
 • Muaj 1 lub roojzaum rau menyuam thiab yuav tsum paub tias siv lub rooj li cas.
 • Thawj lub chaw kuabmob ntawm leejniam thiab tus menyuam mos yuav tsum paub tias thaumtwg yus tawm los tsev lawm. Rov mus ntsib raws li caij teem tseg rau tus menyuam mos tsis pub dhau 2-7 hnub tomqab los tsev lawm.

Thaum twg tsev khomob tso yus lostsev ntxov ua ntej?

Cov niamtxiv, tsev khomob tso yus lostsev ntxoov heev yog yus xav tias yus xav lostsev lawm. kuj ntxov heev yog tias leejniam thiab mus menyuam mos tsis xav nyob tim tsev khomob lawm. Ntau zaus, cov kws khomob ntseeg tias koj yeej lostsev tau uantej lawm.

Qee lub chaw kuajmob kuj tso yus lostsev ntxov li 24 teev tomqab yug menyuam tag. Qhov chaw saib leejniam thiab menyuam mos hu ua Federal Newborn's and Mother's Health Protection Act of 1996 hloov txoj cai no lawm. Lawv xav kom chaw kuabmob. Cia tus neeg pw li 48 teev tomqab yug menyuam, hos pw 96 teev tomqab yog tias yug menyuam phais. Txoj kevcai yeej pab zoo, tabsis qhov tseeb yog kev xav tau txoj kev pab losntawm tej tus neeg thiab nws tej kev mobnkeeg.

Kev txo kom leej niam thiab menyuam txhob ntsib teebmeem

Koj tus menyuam mos yuav tsis tshua muaj kev muajmob yog tias koj ua raws li cov lus nram qab no:

 • Kawm txog kev tus yus lub tsev, kev yug menyuam, thiab tomqab yug menyuam tag yuav pab tau koj ntau. Yog tias tsis muaj teebmeem txog lub caij no, tej zaum kuj tseem yuav pib xwb los muaj. Muaj qee txoj kev zaum dhau thiab, xws li ua kuayig/voos thiab dab ntseg, tabsis tsis muaj ntau pestsawg.
 • Tsuas muaj li 1 tug menyuam xwb (tsis yog menyuam ntxaib, 3 tug) thiab li 38-42 lub limpiam ntawm nws kev lojhlob. Qee tus menyuam yug li ntawm 38 lub limpiam xwb los kuj mus tau tsev sai tomqab yug tas thiab. Qee cov menyuam yug uake li lub caij hais tseg no los kuj mus tau tsev li ntawm 1-2 hnub. Tabsismas, cov menyuam uas yug 37 lub limpiam xwb, feemntau muaj teebmeem ntawm kev pub rau noj. Yog muaj li no lawm, zoodua yuav tau tos 2-3 hnub tomqab kom paub meej tso, tsam mus tsev ces muaj teebmeem.
 • Kev ntsuam xyuas lub cev kom zoo, nov yog ib yam tseemceeb heev, yog li thiaj yuav rau kom kws khomob losyog tus naimaum ua twbzoo ntsuas xyuas tus menyuam. Lwm tsu kws khomob uas saib cov neeg tuaj sabnraud tuaj kuj muajcai saib koj tus menyuam tibsi. Tus menyuam tub ua raug txiav daim tawv tus noov lawm yuav tsum nyob kom txhob losntshav lawm li 2 teev ua ntej yuav tawm lostsev.

Jaundice yuav tsum txhob muab rau thaum 24 teev ua ntej yuav tso los tsev.

Hais lus Qhuav

Kev tso tawm tim tsev khomob lostsev yog 1 yam uas zoo ntawm leejniam thiab tus kws

khomob nrog rau tus menyuam mos. Qhia cajqha rau koj tus kws khomob yog tias tsis

pomzoo qhov lawv tso lostsev. Thaum koj mus tsev, koj yuav tsum muaj ib cov ntawm

qhia txog kev kuamob thiab lwmtus neeg koj yuav hu rau yog thaum muaj teebmeem.

Tomqab koj txog tsev lawm, koj muaj lusnug ho tau hu rau. Tejno yog yam yoojyim,

thiab sau tej yam koj txhawj tseg, hu rau tim lub chaw kuabmob kom lawv teb rau koj.