Tej khoom npaj rau koj tus menyuam zoo li hauv qab nov, raw lis nws qhov tseem ceeb, siv tau, los yog zoo, thiab tsis tseem ceeb. Cov niam txiv paub lawm yuav tsis pom zoo nrog rau cov nov, tabsis daim qhia nov yog ib qhov chaws pib rau koj kev txiav txim.

Yam Tseem Ceeb

 • Xov tooj rau tus menyuam cov tshuaj ntsuam/ khomob. Muab sau tseg. Tej zaum koj yuav nrhiav kev pab teb koj tej lus noog thiab teeb meem ua ntej koj cov tus menyuam tuaj tshuaj ntsuam/khomob.
 • Rooj menyuam zaum hauv tsheb. Koj yuav tsum tsis txhob coj koj tus menyuam yog tsis muaj ib lub. Tsev khomob feem ntaus kam qiv rau cov niamtxiv tshiab.
 • Pub Niam mis, yog koj muaj mis nyuj nyob hauv tsev, yuav ua rau kom koj tsis xav pub niam mis.
 • Hnav pawj ntses(ntaub/roj hmab). Tej zaum cov paj/ntaub ntawm daim pawj ua rau menyuam ua pob. Khaws ob yam.
 • Daim dej tsis thawm, hloov menyuam pawj.
 • Phuam thiab ntaub so menyuam. Muaj tej cov ntaub so menyuam ua rau menyuam nqaij khaus.
 • Ris tsho menyuam
 • Daim pam
 • Qhov chaw rau menyuam pws
 • Kev pab zov menyuam. Koj tus menyuam tshiab yuav xav tau koj heev. Koj tus khub, thiab phooj ywg yuav yog ib cov tseem ceeb thaum niam qhua tau menyuam tshiab. Qhov chaws nrhiav kev pab yog 612-335-5000 yog ib qhov yuav pab tau koj hais txog nrhiav neeg zov menyuam.

Yam pab tau

 • Txaj menyuam: Tus ntaug tsis nrug lis 6cm los yog 2 thiab 3/8ths inches
 • Laub cab menyuam
 • Txiv mis qhuav. Cov qhia txog pus menyuam mis tau hais tias kom tsis txhob muaj txiv mis qhuav rau menyuam thaum thawj peb as thiv.
 • Cwj mem uas sis. Kom tsis txhob me tshaj li ΒΌ inche or 6mm nrug.

Yam zoo

 • Ntawv nyeem rau koj tus menyuam thaum nws tseem yau.
 • Khoom uasi. Menyuam yaus feemntau nyiam saib. Yog koj xav kom nws pom tejyam, yuav tej khoom kom loj thiab tshiab. Menyuam mos pom tejyam dub thiab dawb tseeb dua.
 • Hloov tej rooj
 • Nyiam nqa tog sofa
 • Exer Saucer losyog Johnny Jump Up.

Hais lus qhuav

Muaj menyuam mos nyob hauv koj tsev yog 1 yam zoosiab, tabsis kuj ua rau yus muajkev kawm ntau yam. Qee yam rau yus baj yog, muaj tej yam qhia txog kev kuajmobthiab yus tej lus nug. Tau txais kev pab losntawm yus tsevneeg thiah tej phoojywg yuavua rau txo yus txoj kev khwv, thiab ua rau yus txaussiab ntu yus tu tus menyuam.