Koj tus menyuam yuav tsum tau mus ntsib cov kws tshuaj ntsuam mob raws li cov hnub nyoog nram qab no: 2 hlis, 4 hlis, 6 hli, 9 hli, 15 hlis, 18 hli, 2 xyoos, thiab 3 xyoos. Nrhiav kev pab raws li nws lub hnub nyoog, yuav qhia koj txog kev pab kom menyuam lojhlob zoo, pub menyuam noj, thiab kev cevfaj.

 • 2 hlis
 • 4 hlis
 • 6 hli
 • 9 hli
 • 15 hlis
 • 18 hlis
 • 2 xyoos
 • 3 xyoos


2 hlis

Thaum 2 hlis, koj tus menyuam kuj yuav:

 • Luag ntxhi thiab hais nkwg raws koj lub suab
 • Tsuab tus co suab losyog khoom coj los tsij rau qhov ncauj
 • Tsa tobhau thaum nws pw khwb rwg
 • Ntsia koj heev thiab saib koj lub ntsej muag
 • Taub hau ntsheg thaum puag sawv ntshug
 • Ntxeev tiaj khwb rwg
 • Thim ras thaum yus noj mov
 • Nyiam saib nws tej tes.

Pub noj rau tus menyuam 2 hlis

Misniam losyog mis mos kaus poom yog 2 yam koj tus menyuam yuav noj ntawm ob peb hlis uas yog yam zaub mov zoo.

Niam mis:

 • Kev pub yuav txawv, tabsis feem ntau pub 5-7 zaug hauv 24 teev.
 • Yog tus menyuam ntxais heev, lub mis yuav muaj kuas duas.
 • Hloov 4-6 daim pawb ntub ntawm ib hnub thiaj yog qhov zoo.
 • Qee tus menyuam tso quav heev, qee tus tso ib zaug ntawm ob peb hnub. Tabsis cov quav yuav ua dej heev.
 • Hus rau tsev khomob menyuam thiab tsev khomob laus chav chaws qhia kev pub menyuam mis ntawm: 651-220-6250,

Pub mis nraj:

 • Ntawm qhomenyuam noj mispoom tsis sib npaug, raws li cov hnub nyoog li hais los kuj nojli 4-6 ounce ib zaum twg. Yuav noj li 5-7 zaus 1 hnub twg. Siv cov mispoom muaj Iron.
 • Qeezaus kuj tso quav ua kua los tsis ua li cas. Yog tso quav tawv, hus rau koj tus kws khomob.
 • Txhob muab lub nrajmis xiab teem rau ntawm sab ntug txaj losyog lub xasloos. Koj yuav tau tuav lub nrajmis, puag tus menyuam ntawm koj xwb ntiag pus mis.

Kev Ceevfaj rau menyuam muaj 2 hlis:

 • Siv lub roojzaum rau menyum mos raws txojcai rau koj tus meyuam txhua zaus koj caij tsheb. Nws yog txojcai, thiab roojzaum pab tau txojsia. Kev pab ntau tshaj nyob xeev Minnesota. Xav paub ntau dua, hu rau Children 's Family Resource Center at: (612) 813-6816.
 • Menyuam mos 2-4 lub hlis, yog li txhob tseg nws nyob ib leeg saum txaj losyog saum rooj.
 • Xyuas kom txhob muaj tejyam khoom ntse thiab tej yam meme uas hle tau yoojyim.
 • Menyuam mos lub roojzaum yuav tsum muab tso rau hauv av, tsis yog tso rau saum rooj. Yog koj tus menyuam txav mus los yuav ua rau nws poob.
 • Tso menyuam pw ntxeevtiaj losyog pw ua ntsais. Yuav pab tivthaiv kom menyuam txhob pw tsaugzog tuag (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
 • Txhob puag menyuam yog haus luamyeeb, haus dejcawv, losyog ua zaubmov ze qhovcub kub.
 • Ceevfaj txhob siv tog rau ncoo, pw txhajdej, pamvov pam tuaj plaub, thiab tej yam khoomloj rau saum menyuam txaj, thiaj tsis rau rau menyuam ua tsis tau pa.

Nco ntsoov-koj tus menyuam 2 hlis txog caij mus txhaj tshuaj lawm!


Me nyuam 4 hlis

Thaum 4 hlib, koj tus menyuam kuj yuav:

 • Nyiam ua si nrog tej yam yooj yim, xws li kov khoom uasi
 • Tig los saib koj thaum hnov koj lub suab hu
 • Rov luag rau nws tus kheej hauv tej iav
 • Pw ntxeevtiaj khwb rwg
 • Tuav tej yam majmam sawv
 • Ncav mus muab khoom coj los ntsaws rau qhov ncauj
 • Saib raws tej yam uas nws pom txav mus los.
 • Tuav khoom hloov mus los ntawm nws txhais tes
 • Xyaum qog raws tej suab
 • Qog raws yus thaum yus hais lus rau nws

Pub noj rau koj tus menyuam 4 hli

Feem ntau cov menyuam, pub misniam los yog mispoom muaj Iron yuav tsum yog yam tus menyuam noj xwb kom nws muaj ze li 6 lub hlis tso. Tej txhia menyuam kuj xyaum noj tejyam zaub mov lub caij no lawm. Tej yam ua kom yus paub yog: Xav kom yus pub rau noj tsis so thiab tsis xav noj misniam thiab mis mos lawm, losyog pom yus noj dabtsi ces pheej yuav nrog yus noj.

Thaum koj tus menyuam paub noj zaubmov lawm, maj mam pub noj, sim tej yam khoom noj ib zaug zuj zus thiab pub meme ua ntej tso. Li 1-2 diam uantej. Ntsia seb nws puas ntuav, mob plablawv, txham, losyog hnoos. Koj tus menyuam mos kev noj zaubmov tshiab yuav pib majmam thiab sw tsev heev. Majmam xyaum thiab ua siab ntev.

Kev Ceevfaj:

 • Yuav muaj kev puastsuaj ntau zog thaum txog lub caij no, nws yuav txav mus mus los thiab tsuab khoom ntau dua. Cia koj tus menyuam rau qhov chaw zoo nyob ze koj. Yog tsis muaj neeg saib, Lub plagtsev thiab saum txaj tsis zoo tso menyuam rau.
 • Khaws tej khawm, Hlaws, Npib, thiab tej khoom me kom dej ntawm menyuam ncav tsis txog.
 • Tshem tej tsheb uasi ua khuam rau ntawm lub nqa menyuam. Koj tus menyuam koj mus zuag tau.
 • Txhob siv lub pab menyuam mus kev. Feemntau menyuam vau thiab tsoo raug mob loj.
 • Nco ntsoov siv lub roojzaum uas raws li txoj cai rau menyuam, thaum yus tso nws rau hauv tsheb.
 • Lub roojzaum menyuam yuav tsum tig ntsej muag rau tomqab, kom txog nws muaj 20 lbs tso.

Txhob novqab- koj tus menyuam 4 hlis txog caij mus txhaj tshuaj lawm!


6 hli

Thaum 6 hli, koj tus menyuam kuj yuav:

 • Siv taubteg thiab ntivtes mus muab tejyam khoom me
 • Xyaum ua si Pat-a-cake thiab Peek-a-boo
 • Zaum yam tsis tas yus pab
 • Pib txawj nkag
 • Sawv yam tsis tas yus pab
 • Tsoo tej khoom uasi uake
 • Zoosiab rau tejyam thiab nyiam npuaj teg
 • Thaj lwm tus
 • Ntshai tej yam xws li: dadej, chaw siab, thiab tej neeg nws tsis paub

Kev pubnoj rau menyuam:

 • Nws tsis muaj hnub nyoog cai tseg thaum twg thiaj yuav hloov misniam rau misnraj. Thaum lub caijno, koj tus menyuam tej kev uasi thiab nojhaus yuav hloov mus los, kuj yog 1 lub caijnyoog zoo rau yus tau hloov. Lwm lub caij ua zoo zog yog thaum nws muaj 11-12 hlis. Kev hloov cojqhia yuav tsum muaj tuabntws.
 • Thaum muaj 7-8 lub hlis, ntau tus menyuam nyiam pib noj tej yam khoom muag lossis mos xws li:
 • Txiv tsawb, khobcij mos, losyog khoom txomncauj Cereal losyog Cheerios.
 • Cereal menyuam mos, txiv hmab, zaub, thiab nqaij, kuj yuav majmam muaj xyaum rau noj zujzus rau thiab. ( pib cov mos/muag uantej tso)
 • Txhob pub nqaij ntses, Qe, kua txiv, thiab misnyuj nyob tsam tsis haum rau menyuam. Menyuam mos tsis txhob noj misnyuaj ntawm thawj lub xyoo.

Kev ceevfaj:

Koj tus menyuam 6 hli yuav nkag mos los yoojyim lub caij no. Qhovzoo, koj yuav tau saib ncig koj chav tsev nyob kom huvsi, tsis txhob muaj tejyam yuav raug rau menyuam.

 • Siv 1 tug lajkab los thaiv koj cov theem ntaiv. Nco ntsoov kaw qhov rooj ua yuav mus rau tus ntaiv.
 • Txo daim pua txaj menyuam kom qis xwv nws thiaj nce tsis tau losyog poob tawm sab nraud.
 • Khawm tus tes ntawm lub txaj menyuam mos kom zoo.
 • Lub meyuam xyaum mus kev txaus ntshai heev, txhob siv.
 • Tej nroj tsuag hauv tsev kuj tsis zoo rau menyuam, tshem tawm kom deb ntawm lawv.
 • Cia koj tej tshuaj ntxuav vajtse losyog tej yam yuav puas rau menyuam kom ded, thiab tso rau tomqab qhovrooj, kom menyuam xhob raug losyog nojtau.
 • Siv 1 lub roojzaum raws kevcai rau koj tus menyuam txhua zaus koj muab nws zaum hauv tsheb.

Txhob novqab-koj tus menyuam 6 hli, txog caij mus txhaj tshuaj lawm.


Menyuam 9 hlis

Thaum 9 hlis, koj tus menyuam hajyam yuav txhoj heev tuaj, rau menyuam, tej no qhia tau tias nws xav kom nws ua tau nws tus kheej txhua yam. Tabsis ntawm yus, qhia rau tias yuav tau saib kom nruj. Koj tus menyuam kuj yuav:

 • Txawj nkag mus khawm tej roojtog ces sawv tau nws 1 leeg
 • Nkag mus losyog nkag thaubqab xuas nws 2 txaistes thiab 2 lub hovcaug.
 • Muab taubteg losyog ntivtes mus tsawv tejyam khoom meme.
 • Xyaum hais "mama thiab dada" losyog babble heev dua.
 • Tsis tshua kam nrug ntawm leejniam thiab leejtxiv.
 • Txaj muag thaum pom 1 tug neeg nws tsis tau pom dua
 • Xyaum siv khob hausdej

Ceevfaj kev pub rau noj:

 • Feemntau, menyuam mos kuj tseem noj niammis losyog noj misnraj. Kuj tsis muaj caij cai thaum twg nws thiaj huav hloov. Feemntau cov menyuam kuj yuav moj niammis losyog nrajmis mos kom txog thaum lawv muaj li 1 xyoos.
 • Ntau tus menyuam yuav kuj yuav paub noj cov mov hu ua "Junior baby food."
 • Koj tus menyuam kuj tseem xav noj tej yam zaubmov ua muag muag xws li: hmoov qos, khoomzom, Yogurt, thiab gelatin. Koj tus menyuam kuj nyiam noj khoom ntawm ntivtes xws li:
 • Txivtsawb, Cheerios, thiab tej zaub uas hau muag muag lawm.
 • Nco ntsoov muab khoomnoj rau nws, tej yam khoomnoj tshiab li 3-4 hnub twg.
 • Muab tejyam ua kua tso hauv khob rau nws haus.
 • Bajsiab tias thaum nojmov yuav sw tsev heev.
 • Yuav kom tsis muaj hniav kabnoj, txhob muab nrajmis rau koj tus menyuam noj thaum nws pw.
 • Txhob muab tej khoomnoj tawv rau nws noj xws li: noobtxiv, noob paj, paj pobkws, kuj ua rau daig lawv cajpas tau.

Kev ceevfaj:

 • Baj kom muaj tej tshuaj cawm menyuam mos cia yog thaum noj tau tej yam tshuaj tsis haum.
 • Siv lub roojzaum raws cai rau menyuam txhua zaus kom nws txog li 20 lbs, losyog 27 ntiv siab (kwvyees li nws muaj 10 hli). Tomqab ntawd, siv lub roojzaum rau meyuam loj zaug rau nws.
 • Nyob nroog nraim koj tus menyuam yog thaum twg nws nyob tej qhov chaw siab.
 • Dej kuj yog 1 yam txaus ntxhais heev, nyob nrog koj tus menyuam yog nws dadej, uasi hauv pasdej

Losyog lwmyam muaj dej nrog. Menyuam kuj qhos dej taus, txawm tias dej yuav siab li 1 ntiv xwb.

 • Nco ntsoov tshem tej khoom me me thiab tejyam tawv yuav raug nws cia kom deb.
 • Nco ntsoov khawm koj tus menyuam lub txaj sabntug kom siab.
 • Khaws txhua yam tshuaj, ntxuav tais diav, ntxhuav vajtse, tso kom siab qhov menyuam ncav tsis tau.
 • Txhuam koj tus menyuam cov hniav txhua hnub nrog 1 tug txhuam hniav mos mos. Losyog muab tej daim ntaub mos mos qhwv koj tus ntiv tes mus so. Txhob siv tshuaj txhuav hniv nrog.
 • Siv daim ntis tshavntuj los thaiv tus menyuam yog koj yuav coj nws mus tiv tshav ntuj.
 • Nrhiav cov ntsaws qhov faifab los ntsaws kom tag rau txhua lub.
 • Nrhiav cov tes menyuam khawm los khawm rau koj cov tub rau khoom, losyog tej daim ntoo. Tej lub tub ua rau tej yam khoom tsis rau neeg xws li luajkaub taisdiav, tsis tas xauv lostau, tej no cia rau Menyuam pom kom lawm paub tias yog dabtsi.
 • Nrhiav cov thaiv taw ntaiv los thaiv txhua tus ntaiv
 • Koj tus menyuam yuav tsum mus siv tshuaj kabmob kuahlaus (lead) thaum muaj 9 hlis mus txog 6 xyoo lub caij nws mus ntsib kws khomob. Tej hmoov kuahlau kuj yuav muaj nyob rau tej plua plav hauv tsev losyog tej chiv sab nraud zoov. Yuav kom menyuam tsis txhob qhos tau tej pluas plav no, Yuav tsum txhuav nws txhais tes txhua zaus, tshwjxeeb yog thaum yuav nojmov losyog hausdej.


Menyuam 15 hlis

Thaum 15 hlis, koj tus menyuam txawj nkag kuj yuav ua qee yam li nram qab no:

 • Qeezaus xyaum nojmov nws tus kheej
 • Hais tau 4-10 lolus, dhau ntawm los "mama losyog dada"
 • Sawv tau nws tuskheej thiab xyaum mus kev
 • Paub mus nrhiav tej khoom ua si
 • Paub cuam losyog pov lub pob ball
 • Paub haus dej hauv lub khob, uas tsis txeej pestsawg lawm
 • Kuj tseem ntxov zog rau nws xyaum mus tso quavzis, muab nws xyaum lostau rau lub rooj menyuam yaus tso zis. Tabsis kuj tseem zoo li khoom ua si rau nws xwb.
 • Thawj tug hniav tabmeej yuav tuaj, tejzaum yuav ua rau mob nws cov pos hniav. Kev tuaj hniav kuj ua rau bautaws heev. Xyaum muab tej khoom tuaj hniav mosmos rau nws zom thiab majmam txhuam nws cov poshniav nrog tej yam muag.

Pub rau nojhaus:

 • koj tus menyuam noj tau cov zaub mov saum rooj thiab haus cov Misnyuj (whole milk) txhua hnub.
 • Muab tejyam khoomnoj uas yuav pab rau nws, thiab tej yam txo tau yoojyim.
 • Txhob txhawj yog tias koj tus menyuam tsis noj txhua yam. Qeeyam khoomnoj nws nyiam noj dua, Tabsis tej no kuj yuav txawj hloov yav tomntej.
 • xyuam muab diav blooj rau nws, tabsis yuav siv kev xyaum ntau zog rau tus menyuam.
 • Txhob muab tejyam meme, tejyam tawv tawv qhos tsis taus xws li: Paj pobkws, noobtxiv, hot dogs, thiab carrots) vim tias yuav ua rau daig nws cajpas, ua tsis tau pa.
 • Pub mov rau noj li 5-6 1 hnub twg los tau, tsuav yog seb nws nhqis li cas, thiab yam khoom noj twg.
 • Pub tej yam khoom txomncauj xws li: tej txiv muag muag, yogurt, cheese, thiab crackers.
 • Txhuam koj tus menyuam cov hniav losyog poshniav nrog tus txhuam hniav mosmos txhua hnub kom txhob ua hniav kabnoj. Siv tau tshuaj txhuam hniav meme rau ntawm tus txhuam hniav.

Kev ceevfaj:

 • Siv lub roojzaum raws kevcai rau koj tus menyuam txhua zaus nws caij tsheb nrog koj.
 • Khaws txhua yam khoom ntxhuav tsev thiab tej tshuaj cia chaw siab thiab muab xauv rau. Txhob novqab xyuas tom lub chaw rau tsheb, tsam muaj tej yam khoom nyob tod thiab.
 • Xauv qhovrooj losyog roojvag uas yus mus los ntawm yus lus tsev, yuav txaus tshai rau menyuam.
 • Siv tej tes khawm rau tej tub rau khoom, txiag, thiab ntsws tej qhov faifab kom tag.
 • Pleesv tshavntuj rau koj tus menyuam kom txhob ntitawv thaum koj mus tivtshav ntuj.
 • Nco ntsoov khuam koj lub txaj menyuam pw 2 sab ntug kom siab thiab txo daim pua txaj kom qis.
 • Koj tus menyuam yuav tsum mus sim kabmob kuahlau txhua xyoo kom nws txog 6 xyoo, thaum nws mus ntsib kws khomob. Tivthaiv kom nws txhob muaj kabmob kuahlau, yuav tsum ntxhuav nws tes Thiab ntsejmuag txhua zaus, ua ntej thaum yuav nojmov losyog hausdej.
 • Yog koj tus menyuam caij motor nrog koj, losyog zaum tomqab lub luvtees, nws yuav tsum ntoo lub Kausmoom tivthaiv nws tus kheej.
 • Txhob cia koj tus menyuam nyob 1 leeg hauv dej, losyog thaum nws dadaj.
 • Txhob cia koj tus menyuam nyob 1 leeg hauv tsheb, txawm tias nws tsaug zog lawm los.

Txhob novqab- koj tus menyuam 12 hlis txog 18 hli txog caij txhaj tshuaj lawm.


18 hlis

Thaum 18 hli, koj tus menyuam kuj yuav ua qeeyam li nram nqab no:

 • Hnav ristsho lawv tus kheej
 • Xyaum nojmov nrog diav thiab rawg
 • Xyaum uasi nrog tejyam khoom nyob hauv vajtse, losyog khiav mus los
 • Xyaum teeb vajtse
 • Xyaum saib ntawv
 • Xyaum ua raws li yus qhia
 • Xyaum kov khoom, thaxim, thiab kos duab

Kev pub rau noj:

 • Ceevfaj tsam daig cajpas thaum nws nqos tej yam khoomnoj meme mus
 • Koj tus menyuam xav tau tej khoomnoj txhua yam los pab nws. Xws li yog: Cov mis thiab coc chees, cov nqaij, ntses, qaib, thiab lwmyam ua muaj cov vitamins los pab nws xws li: Qe, cheese, losyog noobtaum. Cov txivhmab txiv ntoo, cov zaub ntsuab thiab daj, thiav cov bread/khobcij, qos yajywm thiab cereal.
 • Yog tias koj tsis tau txiav nws lub nrajmis tawm, muab dej rau nws noj thaum hmo ntuj thiab thaum pw nruab hnub.
 • Kom txhob muaj hniav kabnoj, txhuam koj tus menyuam cov hniav thiab poshniav txhua hnub nrog 1 tug txhuam hniav mosmos losyog 1 daim ntaub mosmos. Siv tshuaj txhuam hniav mentsis los tau.

Kev ceevfaj:

 • Siv lub roojzaum raws cai rau koj tus menyuam hauv tsheb kom nws txog 4 xyoos losyog muaj 40 lbs.
 • Txhob cia koj tus menyuam rau hauv pasdej losyog ze chaw dadej, txawm tias ib pliag xwb.
 • Nco ntsoov khuam koj tus menyuam lub txaj 2 sab ntug kom siab.
 • Txhob cia tejyam xws li: nyiaskhawm, khoom uasi meme, npib, thiab khobnoom tawv, vim nws yuav muab nqos tsam daig nws cajpas.
 • Muab tus xovtooj ntawm qhov chaw noj khoom phiv sau tseg rau koj lub xovtooj: 1-800-222-1222
 • Kev xav kawm txhua yam yog qhov nws xav tau. Saib tej xov faifab, qhovcub kub, luajkaub kub, Khoom ntxhuav tsev, thiab seb kev tsheb kiav mus los.
 • Siv daim ntaub ntis tshav yog thaum coj nws mus ziab tshav ntuj. Tso siab tshaj li 15 SPF.
 • Koj tus menyuam yuav tsum mus sim kuaj kamob kuahlaus (lead) txhua xyoo kom nws muaj 6 xyoo
 • Thaum nws rov mus ntsib kws khomob txhua zaus. Yuav kom tsis txhob muaj kabmob kuahlau, yuav tau ntxhuav koj tus menyuam tes thiab ntsej muag txhua zaus, Uantej noj mov thiab hausdej.

Txhob novqab- koj tus menyuam 12-18 lub hlis, txog caij rov mus txhaj tshuaj lawm.


24 hlis menyuam

Thaum nws muaj 2 xyoos lawm, koj tus menyuam me yuav muaj:

 • Nyiam kov hmoov av, nce tej chaw, ua zawvzawg, khiav mus los ntawm tus tawntaiv
 • Nyiam nrog yus nyob, nyiam nrog lwm tus menyuam li nug hnub nyoog uasi ua ke.
 • Xyaum hais lus 2-3 los losyog xyaum hais tej kaj kab lus ntev zog.
 • Paub xyaum mus tsevdej. Nco ntsoov tias kev xyaum mus tso quavzis yuav siv sijhawm thiab ua siab ntev. Majmam tos kom koj paub meej tias tej kev xyaum tshiab no swm nws tso.

Kev pub rau noj:

 • Koj tus menyuam noj tau txhua yam nyob saum lub roojmov lawm, thiab haus misnyuj txhua hnub.
 • Nco ntsoov tias koj tus menyuam yuav qaug tej yam koj ua. Noj ntau hom zaubmov thiab zaum nojmov nrog nws ua ke.
 • Cov menyuam yaus nyiam nojmov nws tuskheej nrog diav blooj losis diav rawg thiab hausdej hauv khob.
 • Lub caij nojmov yuav sw heev. Baj ntaub thiab phuam so.
 • Muab tej kuatxiv losyog dejhaus rau hauv lub khob, thiab rov hliv dua rau.
 • Pub ntau hom zaubmov thiab muab hlais kom meme yoojyim xo thiab nqos.
 • Menyuam yaus paub lawv kev nqhis zoo. Qee hnub lawv noj ntau qee hnub lawv noj tsawg.
 • Xyaum muab kom sibluag.

Kev ceevfaj:

 • Menyuam yaus mas nraws heev li. Txhob tso lawv nyob leeg rau hauv tsheb, nyob ze losyog hauv pasdaj, losyog tso tom tsev mov thaum koj tseem ua movnoj.
 • Lub caij no, koj lub tsev, chaw diav uasi(yard), chaw nres tsheb yuav tsum kajsiab los ntawm neeg kuaj, thiab rov xyuas dua kom meej.
 • Muab tej tub rau khoom kawcia kom ruaj, ntsaws tej qhov faifab thiab tej hlua faifab cia kom deb.
 • Muaj tus xovtooj ntawm qhov chaw menyuam phiv (Poison Center) 1-800-222-1222
 • Khaws tej tshuaj cawm cia rau koj lub tub rau tshuaj kom zoo, tsam muaj chaw siv.
 • Koj tus menyuam yuav tsum mus siv kabmob kuahlau (lead) txhua xyoo kom nws muaj 6 xyoo thaum nws mus ntsib kws tshuaj. Yuav kom tivthaiv tau tsis muaj kabmob kuahlua (lead) ntxhuav koj tus menyuam tes thiab ntsejmuag txhua zaus, tshwjxeeb uantej yuav nojmov thiab hausdej.
 • * Koj tus menyuam yuav tsum sia hlua thiab zaum hauv lub roojzaum menyuam yaus raws kevcai txhua zaum nws caij tsheb nrog koj.


36 lub hlis

Thaum muaj 3 xyoos lawm, koj tus menyuam kuj yuav:

 • Xyaum caij luvtees menyuam yuas 3 lub log (tricycle)
 • Xyaum kos tej duab thiab siv cov khoom thaxim
 • Txawj ceevfaj txog lawv lub cev
 • Paub lawv npe thiab hnub nyoog zoo
 • Paub muaj phoojywg rau nruabsiab
 • Paub siv kev hais lus
 • Xyaum qog lus lub suab
 • Paub qhia txog thaumtwg nws yuav tsozis
 • Paub txhuam hniav
 • Paub mloog kev qhuabqhia thiab xyaum uasi los ntawm nws kev pom 1 hnub puag ncig ntawd.
 • Pib mus kawm ntawv qhibtshiab rau lawm.

Kev pub rau noj:

 • Koj tus menyuam 3 xyoos zaum nrog koj saum roojmov los tau lawm.
 • Lawv yuav paub noj thiab haus ua tsis tshua txeej li yav nram ntej lawm.
 • Koj yuav pom tias tej hnub nws zaum ntau heev, tej hnub nws zaum tsawg.
 • Pub zaubmov rau noj kom sibluag.

Kev ceevfaj:

 • Nco ntsoov muab lub roojzaum menyuam yaus rau nws zaum kom nws muaj 40 lbs tso.
 • Txhob cia koj tus menyuam nyob 1 leeg hauv tsheb.
 • Tig tej tes luajkaub uas kubkub ntawm lub qhovcub rau sab nws ncav tsis cuag.
 • Khaws tej nriam cia deb kom ncav txhob cuag, yog zoo tshaj muab xauv rau.
 • Phom losyog tej phomme yog tejyam txaus ntshai rau menyuam. Zoo tshaj yog tias koj txhob muaj nyob rau hauv koj lub tsev, thiab cia cov mostxwv thiab nrab phom nyias muaj nyias chaw.
 • Qhia kev ceevfaj hla kev pub rau menyuam.
 • Qhia kom lawv paub tsis txhob mus ze cov dev tsiv.
 • Qhia kom lawv paub tias yuav ua cas thiab kajsiab. Qhia kom lawv paub tias yuav tsum nug koj uantej yuav nrog lwmtus mus uasi.
 • Qhia menyuam koj paub saib xyuas lawv lubcev, hais txog kev tuav/kov zoo thiab phem.
 • Koj tus menyuam yuav tsum mus sim kabmob kuahlau (lead) txhua xyoo kom nws txog 6 xyoo Txhua zaus mus ntsib kws khomob. Yuav kom tivthaiv tau kabmob kuahlau (lead), ntxhuav koj tus menyuam tes thiab ntsejmuag txhua zaus. Tshwjxeeb uantej thaum yuav nojmov thiab hausdej.