Lus Hmoob

Kev Tso Cai thiab Kev Txhaum Nyob rau hauv Tsev Kho Mob

Zais yaas

Tsuas yog hom zais yaas hu ua Mylar xwb thiab li pub nqa tuaj rau hauv Tsev Kho Mob Children's. Cov zais yaas uas muab cov khoom hu ua Latex no coj los ua, txwv tsis pub nqa tuaj vim tias cov zais yaas Latex no, yog tias tej me-nyuam yau tau muab zom, los sis noj, los yog nqos, yuav daig lawv caj pas ua rau lawv ua tsis tau pa thiab vim tias ib txhia me-nyuam nws chwv raug tsis tau rau cov Latex no. Yog tias qhov peb txwv no yog ib yam nyuaj rau nej, thov zam lub txim rau peb. Ua nej tsaug uas nej nrog peb sib koom tes txog txoj kev tiv thaiv no.

Kev Cai Ntsig Txog Tej Uas Tshwm Sim

Cov neeg khiav dej num rau Tsev Kho Mob Children's raug kawm ntsig txog kev saib taus thiab paub cai txog rau ntawm cov neeg tuaj kho mob rauv hauv tsev kho mob no, txwv tsib pub lam tau lam hais ntsig txog tej uas lawv pom los yog paub rau lwm tus. Vim li no, peb xav kom koj thiab koj tsev neeg nrog peb koom tes nav thwm txoj cai no, txwv tsis pub nej lam tau lam hais txog lwm tus neeg rau luag tej. Yog tias koj xav tham txog koj tus me-nyuam rau lwm tus sab nraud, peb yuav zoo siab nrog koj tham txog nqe no.

Kev Cai Ntsig Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo

Cov nram qab no yog tej yam uas txhua tus yuav tsum tau coj thiab siv, tiv thaiv kom tej teebmeem tsis txhob muaj rau txhua tus neeg tuaj kho mob kom noj qab nyob zoo. Ua ntej koj yuav tuaj xyuas, yog koj muaj lus nug txog cov nram qab no, thov caw koj nrog koj tus me-nyuam tus neeg tu nws tham los sis los nrog cov neeg tu neeg mob ntawm lawv qhov chaw ua haujlwm sib tham.

  • Txhua tus uas tseem tsis tau mob ua qoob dua thiab nws ho tau nrog ib tus neeg mob ua qoob nyob ua ke peb lub asthiv tas los lawm, txwv tsis pub nws tuaj xyuas cov neeg mob nyob rau hauv tsev kho mob no. Yog tias koj ho tau txhaj tshuaj thaiv yam mob ua qoob no ntawm peb lub asthiv tas los lawm, nrog koj tus me-nyuam tus neeg tu nws tham los yog los cuag qhov chaw tu neeg mob tham ua ntej koj yuav xyuas koj tus me-nyuam.
  • Txhua tus uas muaj tus yam ntxwv zoo li tau raug mob yam uas yuav kis rau lwm tus, xws li hnoos, los ntswg, ntuav, mob raws plab, mob pob los sis mob nqaij doog, txwv tsis pub tuaj xyuas cov neeg mob hauv tsev kho mob no.

Kev Cai Ntsig Txog Tuaj Xyuas Neeg Mob

  • Qhov uas niam thiab txiv los yog cov saib xyuas tus me-nyuam, nws cov tijlaug cov kwv, cov niam laus niam hluas thiab lwm tus uas yog nws tsev neeg tuaj xyuas nws ntawd yog ib yam uas yuav pab rau tus me-nyuam kom zoo sai. Nyob rau ntawm peb Tsev Kho Mob Children's no, peb zoo siab tos txais nej txhua lub sij hawm. Tsuas yog txwv lub sij hawm thaum uas ntsuas tias qhov tuaj xyuas tus mob ntawd yuav kis mob rau lwm tus xwb.
  • Lwm tus neeg xav tuaj xyuas los peb yeej zoo siab tos txais, tiamsis hais txog saib yuav pub pes tsawg leej thiab saib yuav tso cai xyuas ntev npaum li cas, qhov no tejzaum yuav tau txwv me ntsis yog tias tus neeg tu tus me-nyuam, los yog tus Kws Kho Mob los sis nws cov niam txiv pom zoo tias yuav tsum tau txwv. Yog tias koj xav kom peb pab txwv ntsig txog kev tuaj xyuas koj tus me-nyuam, caw koj nrog koj tus me-nyuam tus neeg tu nws sib tham.
  • Cov niam cov txiv mus rau cov neeg tu tus me-nyuam thiab cov pog yawg yeej meem tuaj xyuas tus neeg mob lub sij hawm twg los tau. Dhau dua li cov no, lwm tus, nrog rau lwm tus me-nyuam yau, tsuas tuaj xyuas tau pib thaum 9 teev sawv ntxov mus rau 8 teev tsaus ntuj xwb.
  • Tej me-nyuam uas tuaj xyuas tus neeg mob nyob rau hauv tsev kho mob no yog cov niam txiv tes dejnum. Txhua tus me-nyuam yau tshaj li 13 xyoos yuav tsum nrog nraim ib tug laus, txhua lub sij hawm, nyob rau txhua qhov chaw, txawm tias nyob rau chav chaw ua si los xij.