Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Ntxig xov yas rau lub plawv: Tu hau tsev

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Ntxig yas rau lub plawv yog abtsi?

Ntxig yas rau lub plawv yog tooj ib txoj raj yas raws txoj leeg/hlab ntshav dub los ntshav liab mus rau hauv lub plawv.  Txoj raj yas muab tooj mus ntawm thaj tsam ib los yog ob sab puab tais.  Qee zaum yuav taus siv lwm thaj tsam, xws li ntawm caj npab los yog caj dab.

Txoj raj yas no yog siv los ntsuam xyuas teeb meem ntawm ntshav khiav thiab qhov xeeb txawm ntawm lub plawv, los yog qhib los kaw tej qhov xeeb txawm ntawm lub plawv.  Koj tus minyuam yuav tau pw tsaug zog los yog tso tshuaj tsaug zog thiaj nyob taus sij hawm ua ntawd.  (Saib daim ntawv qhia “Tso tshauj tsaug zog rau tej kev kho.”)

Peb yuav tsum ua dab tsi ua ntej qhov kev ntsuam xyuas?

Minyuam yaus thiab cov hluas tag nro txhua lub hnub nyoog yuav nqa tau ib yam khoom ib txwm nyiam ncawg thiab tej yam khoom ua kom yus txhob nco suab sab.  Ib daim video los yog ib lub yas suab tso CD thiab tej yas suab nkauj nws nyiam yuav pab koj tus minyuam pw ntsiag to tom qab qhov kev ua ntsuam xyuas tas.

Kuv yuav pom ab tsi tom qab ntxig txoj raj yas rau tas lawm?

Cov nais mom yuav saib xyuas koj tus minyuam tej cim (plawv dhia, ua pa, qhov kub, ntshav khiav) thiab leeg ntoj ntawm kaw taw, kav ceg, thiab caj npab tsis so.

Koj tus minyuam yuav muaj ib daim ntaub nplaum los yog ntaub qhwv kom nias ceev ntawm qhov ntxig txoj raj yas.  Yog tias nws tseem nyob, muab tshem tawm thaum

_________________________________________

Koj tus minyuam yuav tsum pw tiaj tiaj saum txaj li ob peb teev tom qab ntxig txoj raj yas tas, cia lub qhov nqaij nyob twj ywm.  Koj tus menyuam yuav tsum txhob caws hauv caug, zaum, los yog tsa taub hau sawv tawm saum  txaj los.  Tej zog nias hnyav ntawm tej kev ua ub ua no yuav ua rau kom los ntshav lub qhov ntawm puab tais.  Tus neeg tu mob yuav pab koj thaum koj tus menyuam muaj peev xwm sawv taus lawm.

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?

Saib ntawm thaj tsam ntxig txoj yas nyob tsam lam los ntshav.  Yog tias los ntshav, nias ntawm lub qhov nqaij ntev li 15 feeb nrog ib daim phuam ntxuav muag huv huv los yog ntaub rwb (gauze) thiab hu rau kws kho mob tam sim ntawd.

Yuav pom doog ib ncig ntawm lub qhov.  Saib nyob tsam pheej doog thiab o tuaj ntxiv.

Saib tej cim tswm mob ua paug:

 • ua npaws kub siab tshaj 101°F (38.3°C)
 • O, kub, liab liab, nruj nruj, los yog los kua ntawm lub qhov

Sib piv qhov kub thiab qhov doog ntawm koj tus minyuam sab ceg los yog caj npab ib hnub ntau zaus mus kom txog ob hnub.  Xyuas seb sab ceg los sab caj npab siv ntxig txoj yas puas txias dua, daj dua, los yog tsaus dua li ib txwm.

Da dej txhuav saum tob hau (showers) thiab xuas ntaub so tau.  Thaum da dej, koj xuas sum npum thiab dej ntxuav lub qhov nqaij los tau.  Koj tus minyuam yuav tsum txhob da dej hauv dab 2 hnub tom qab ntxig txoj raj yas tag.

Koj tus minyuam yuav muaj tej yam tsis xis nyob rau thaj tsam ntawm ntxig txoj raj yas.  Koj yuav tau muab tshuaj acetaminophen (Tylenolâ los lwm hom npe) rau noj 6 teev twg ib zaug yog toob kas rau qhov mob.  Ua ntej muab tshuaj, nco ntsoov xyuas koj tus minyuam qhov kub cev.

Kuv tus minyuam noj tau ab tsi xwb?

Koj tus minyuam haus tau dej ntshiab (xws li Popsiclesâ, dej dawb, kua txiv apple los txiv qrape dawb, kua nqaij, dej qab zib ua tsi ua npuas ntsim, los yog kua nkoog “gelatin”).  Yog tsis ntuav, koj ntxiv cov zaub mov ib txwm noj raws qhov noj tau.

Kuv tus minyuam yuav ua tau ub no npaum li cas?

Rau thawj 2 hnub tom qab ua tas, zam txhob ua kis las ua yuav muaj sib phoom, ua si chav, los sis ua tej yam ua yuav ntog vau poob tau.  Tsis txhob pub:

 • caij luv tees thiab caij lwm yam khoom ua si
 • kev kawm ua si lub cev
 • ua viav vias
 • dhia
 • nqa khoom hnyav

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau tus kws kho plawv?

 • tus npaws kub siab dua 101° F (38.4° C) ntsuas nram qhov quav
 • muaj cim mob ua paug
 • dhoog loj zus ntawm thaj chaw
 • yog sab ceg los caj npab uas ntxig txoj raj yas txias dua, daj dua, los sis tsaus dua yav tas
 • los ntshav ib qho twg

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog koj tus minyuam xwb tab sis qhia rau thoob plaws.  Yog koj muaj lus nug, thov hu rau chav chaw ntsuam xyuas plawv.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2021 Children's Minnesota