Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Cunidda iyo cabidda ka hor suuxinta ama seexinta

Article Translations: (English) (Spanish)

 

Goorma iyo maxay ayuu cunnikaraa ilmahaygu ka hor qaliinka ama howlqabadka?

Ilmahaaga nabadgalyadooda awgeed, aad ayay muhiim u tahay in calooshu marantahay marka la siinayo daawada suuxinta ama seexinta. Tani waa muhiim maxaa yeelay, haddii ay hunqaaco ka timaado marka la suuxiyo ama la seexio ka dib, cuntada ama dareeraha ka yimaadaa waxay gali karaan sanbabada. Haddii uu ilmahaagu cunay ama cabay xataa wax yar, qaliinka ama howlqabadka dib ayay u dhacaysaa ama waa laga baxayaa.

Ma siin karaa ilmahayga daawooyin?

Kala hadal ilmahaaga dhakhtarkooda wixii daawo siin ku saabsan ka hor howlqabadka. Waxaad ku siin kartaa daawada biyo cad oo uu fiiqsado. Ha ku siin daawada tufaax shiidan, caaneeyada, ama raashimo kale.

  •  Ilmahaagu wuxuu cunni karaa oo cabi karaa caadiyan ilaa     (8 saac ka hor howlqabadka)
  • Ilmahaaga waxaa la siin karaa foormule ama naaska ilaa    (6 saac ka hor howlqabadka)
  • Sabigaagu wuxuu caanaha naaska la siin karaa ilaa     (4 saac ka hor howlqabadka)
  • Ilmahaagu wuxuu biyo cad cabi karaa ilaa     (3 saac ka hor howqabadka)
    Biyaha cad waxaa ka mid ah biyo, jalaatada barafka ah, biyaha tufaaxa, Jell-O®, Kool-aid®, ama cabid khafiifka ah. Ha siin caano, nacnac adag, xanjo, ama cabitaan aan ka ahayn biyo tufaax.
  • Waxba afka kama siin kartid ka dib    (3 saac ka hor howlqabadka)
    Ma siin kartid raashin, cabid, nacnac adag, xanjo, ama biyo.

Su’aalo?

Haddii aad qabtid su’aalo ku saabsan waxa uu cunni karo ama cabbi ilmahaagu, fadhlan wac qayta ilmahaaga howgalkiisu ka balansanyahay. Ilaha kale waxaa ka mid ah warqadda aqoon korarsiga, “Suuxinta: Su’aalo iyo jawaabo” ama “ Seexinta si loo howlgalo” taas waxaa laga heli karaa kalkaaliyada, dhakhtarka, ama shabakada Isbitaalka Caruurta: www.childrensmn.org.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2017 Children's Hospitals and Clinics of Minnesota