Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob: Kev tus nyob rau tom tsev

Article Translations: (English) (Spanish)

Yam tshuaj tiv thaiv kab mob twg kuv tus me nyuam yuav tsum tau txhaj?

Hauv qab no yog cov tshuaj lawv yuav tsum tau txhaj, thiab hom kab mob cov tshuaj tiv thaiv.

DTaP mob qa foob, mob puab tsaig txhav, thiab mob hnoos yeem
HBV kab mob siab B
Hib kab mob hlwb
MMR mob qoob, mob qog, thiab mob qoob
IPV mob tuag npab tuag ceg
PCV7 mob ntsws
PCV23 mob ntsws
Td mob puab tsaig txhav, thiab mob qa foob
Varicella mob qhua dej

Thaum twg kuv tus me nyuam thiaj yuav tsum txhaj cov tshuaj?

Txhaj thaum sij hawm mus ntsuam xyuas lawv lub cev. Txhaj tshuaj feem ntau yuav tsum txhaj ntau dua ib zaug thiaj ua hauj lwm. Nug koj tus kws khomob seb thaum twg mam txog caij txhaj xuv tshuaj tom ntej no. Yog koj tsis raws caij lawm, nug seb yuav ua cas thiaj li txhaj tau kom raws.

Nws tseem ceeb uas khaws koj tus me nyuam daim ntawv txhaj tshuaj sau tseg rau qhov chaw zoo. Nqa daim ntawv txhaj tshuaj no nrog koj:

 • thaum twg koj mus tom chaw kuaj mob, tsev khomob loj, los chav pab muaj mob ceev
 • thaum koj tus menyuam mus kuaj ib ce
 • thaum koj tus menyuam mus rau npe kawm ntawv
 • los sis koj pauv mus rau ibqhov chaw kho mob tshiab

Nws yuav mob tshwm sim li cas?

Koj tus me nyuam yuav muaj qhov liab, O, thiab mob ntawm thaj tsam txhaj tshuaj.

DTaP yuav kub tob hau/ua npaws me ntsis txog 48 teev, tsis xis nyob, tsaug zog, thiab o mintsis thawm lub qhov koob nkaug tshuaj.

MMR yuav muaj kub tob hau/ua npaws, liab mintsis, thiab mob mintsis yas txha li 7 rau 12 hnub tom qab txhaj tshuaj, ntawd tej zaum mob li 1 los 2 hnub.

Txhaj cov tshuaj varicella yuav ua tau kom tawm ob peb lub pob qhua dej rau ntawm thaj chaw nkaug koob ntawd, los yog lwm qhov ntawm lub cev, nyob rau li ob peb hnub.

Kuv yuav tu qhov mob tshwm sim tuaj li cas?

Koj yuav tau npuab phuam txias rau ntawm thaj tsam lub qhov koob. Muab tshuaj Acetaminophen (Tylenol® los lwm yam) pab kom txo tus npaws/kub tob hau thiab nyob taus. 4 teev muab tshuaj rau haus ib zaug tom thaum txhaj tshuaj tas yog tias tseem mob tsis zoo.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu tsev kuaj mob?

Qhov txhuam heev ntawm kev txhaj tshuaj nws tsis tshua muaj, thiab yuav tsum tau qhia tawm. Thov hu chaw kho mob yog:

 • muaj yeeb yam coj txawv
 • quaj txawv suab soob
 • quaj ntev tshaj 3 teev; ntxias tsis tau
 • npaws kub siab tshaj 103° F (39.4º C) ntsuas hauv caj tw (yog me nyuam mos tshaj 6 hli)
 • muab tshuaj (acetaminophen) rau los tsis txias, los yog mob ntev dua 2 hnub
 • tsaug zog heev li, tsis nyuaj
 • muag luav, los yog daj ntseg
 • raug rau kab mob ua yog txhaj tshuaj tsis tau puv
 • chualeeg (leegnriaj, ntswj cev, ntshee, los huam tshaj) – hu 911 yog qhov no tswm sim

Diam ntawv qhia tshuaj Acetaminophen

Acetaminophen muaj ntau yam thiab muaj zog txawv. Xyuas daim ntawv lo qhia kom zoo/meej. Nug tus kws muab tshuaj xyuas kom koj tau hom muaj zog haum. Muab qhov tshuaj raws li nws qhov nyhav yog tias muab tau (saib ntawv qhia hauv qab). Yog koj tsis muaj ib tug luj, muab qhov tshuaj raws li lub hnub nyoog. Hom tshuaj no yuav muab tau rau txog txhua txhua li 4 teev, tab sis tsis txhob muab tshaj 5 zaug nyob rau 24 teev tshwj tsis yog tau lus tso cai los ntawm tus me nyuam tus kws kho mob los yog kws xyuas mob.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog koj tus me nyuam xwb, tab sis qhia lwm yam thiab. Yog koj muaj lus nug, thov hu rau chaw kho mob.

 

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2023 Children's Minnesota