Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Mob rau cov minyuam mos

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Peb txoj kev rau siab tswj tej kev mob

Peb ntseeg tias minyuam mos thiab tej minyuam loj muaj txoj cai tau txais kev daws mob kom zoo tshaj uas tsim nyog pab rau lawv yog muab es yuav tsis muaj teeb meem. Yog li ntawd, peb ua hauj lwm ua ib pab ua ke tswj mob thiab kev txhawj, siv tshuaj thiab tsis siv tshuaj kho. Peb lub hom phiaj yog cia cov neeg ua num thiab cov tsev neeg ua hauj lwm ua ke los mus ntsuam xyuas kom sai rau tej mob thiab kho nws kom zoo.

Minyuam mos puas txawj mob?

Txawm tias minyuam mos tseem tab tom loj hlob thiab qhia tsis tau lawv tej mob, lawv mloog tau mob, thiab lawv tej mob kho tau. Pab kws saib xyuas neeg mob xav ua txhua yam uas lawv ua tau kom txo tau mob thaib ua kom koj tus minyuam mos xis nyob.

Vim li cas minyuam mos thiaj mob?

Mob muaj los ntawm ntau yam, xws li:

 • ua mob tom qab phais:
  • qhov phais (lub qhov phais)
  • ncab rub los yog nias tej hlab ntsha los yog khoom nruab nrog
 • xws li pib tso dej qab ntsev raws leeg (IV) los yog nqus ntshav mus kuaj
 • cov hlab ntsha uas hnov tej nqaij mob puas ntsoog lawm los yog o
 • ib qho hnov mob ua muaj peev xwm ua tau los ntawm ib tus kab mob
 • mob tej sawv nqaij vim tau pw saum txaj ntev ntev lawm, los sis yog nyuam qhuav pib siv tej sawv nqaij (muscles) thawj zaug
 • tsis xis nyob los ntawm rau tej xaim yas
 • nqaij hle tawv los yog ua kiav txhab

Ua li cas peb thiaj paub tias ib tug minyuam mos mob?

Minyuam mos qhia tsis tau rau peb txog lawv tej mob los ntawm hais lus, li cov minyuam muaj hnub nyoog, tab sis lawv tau los ntawm tej yam ntxwv qhia tau peb. Peb kuj muaj peev xwm ntsuas mob tau nrog tej kev saib ntsia tej yam ntxwv los yog tej cim tseem ceeb qhia ntawm lub cev (plawv dhia, ua pa, ntshav ntoj) kom pab txiav txim tau tias tus minyuam mos tab tom mob mob.

Minyuam mos ua li cas thaum lawv tab tom mob mob?

Minyuam mos yuav ua cwj pwm txawv thaum lawv mob thiab thaum lawv sis nyob. Txhua tus minyuam mos nyias txawv nyias thiab tej zaum yuam ua qhov qub tas li ib zaug dhau ib zaug. Saib rau tej cwj pwm sau qhia nram qab no.

Minyuam mos siv ntau hom cwj pwm qhia qhov mob. Tej cim qhia no tej zaum kuj muaj tshwm thaum minyuam tsis mob thiab, tab sis ob peb yam ua ke ces feem ntau tshwm rau tus minyuam mos uas muaj mob lawm.

 • Quaj: Tej zaum tus minyuam mos yuav quaj tsis ntsiag li. Feem ntau suab quaj nce soob thiab ntev loo. Cov minyuam ua mob nyav heev los sis cov yug ntxov thiab tsis muaj zog tej zaum lawv kuj ntsiag to xwb txawm tias lawv tsis xis nyob.
 • Cim qhia ntawm ntsej muag: Minyuam mos yuav hnya muaj tawv hauv pliaj txoom ntsws los sis plaub muag txoom nrog rau sib sib zog qi qhov muag. Qee zaus lawv lub qab puab tsaig tshee tshee. Txawm tias cov minyuam mos uas rau lub tshuab ua pa lawm los tej zaum kuj ua li no thiab.
 • Qhov ceev ntawm tej leeg nqaij ntshiv: Minyuam mos yuav ua tej leeg nruj nreem, rub npab rub ceg caws los sis qee zaus ncab tag. Law kuj yuav nyem nrig los sis ua lawv lub cev nkhaus. Cov minyuam mos uas mob nyav heev tej zaum kuj poob qhov leeg muaj zog thiab cia li muag ncee.
 • Minyuam mos ua mob mob kuj yuav txob txob, nyob tsis tswm, kuj tsis kam noj thiab kuj yuav tsaug tsis taus zog.
 • Qhov nti yuav yog nyob ntawm tus minyuam mos tus mob zoo li cas thiab seb muaj zog npaum cas. Ib txhia minyuam mos yuav ntswj heev caws npab caws ceg. Qee zaus cov minyuam uas ncab ib ce nruj nreem ntawv kuj yuav ntsiag to thiab tsis nti li.
 • Tej qauv tsaug zog/sawv: Cov minyuam mos uas mob mob feem ntau txob taus dua thiab tsaug zog tsawg dua. Ib txhia minyuam mos kuj nyob twj ywm thiab zoo li tsaug zog.

Niam txiv yuav ua tau li cas?

Niam txiv muaj ib txoj num tseem ceeb heev daws qhov mob. Vim koj paub koj tus minyuam mos zoo tshaj, koj muaj peev xwm ua num xyuas kom zoo nrog cov neeg kho mob hauv Children’s no (xws li kws kho mob, neeg tu mob, los tus child life specialists) nrog txiav txim txog tu qhov mob. Koj yog tus neeg zoo tshaj plaws uas pab koj tus minyuam mos ua/thev tej yam tshiab thiab nyuab.

Qhov pab daws koj tus minyuam mos tej kev mob, koj muaj peev xwm:

 • Nyob nrog, los yog hais lwm tus neeg uas paub koj tus minyuam mos kom tuaj xyuas.
 • Qhia cov neeg ua hauj lwm yog koj xav tias qhov mob yeej tsis ntaug, los yog tsim nyog muab koj tus minyuam tej tshuaj loog mob txo vim nws tsaug zog heev los yog phov taus dhau lawm.
 • Siv tej kev ntxias ua ntej thiab tom qab ua tej yam nyuab nyuab/sab sab tag: Maj mam npuaj npuaj los sis zaws koj tus minyuam, phuag, co mus los, los yog hais lus ua suab muag muag. Peb yuav pab koj txiav txim seb qhov twg yog qhov zoo ntshaj uas yuav pab ntxias tau koj tus minyuam mos.

Yuav ua li cas thiaj txo tau qhov mob?

Kev tsis siv tshuaj

Mob yog 2 yam tib si rau lub cev thiab hauv nruab siab (qhov xav). Minyuam mos hnov mob hauv lawv lub cev, lawv kuj hmoog tau tej mob li kub nyhiab, ncus ncus (li qaib thos), los yog mob ntswj (li tu leeg). Tej zaum lawv yuav xav thiab nco txog tej mob. Rau qhov minyuam mos tsis tau txawj hais lus, nws kuj nyuab rau peb kom paub tseeb tias lawv xav li cas thiab seb lawv nco qab tej kev mloog tau li cas tiag. Peb yuav ua peb qhov zoo tshaj plaws txo tej mloog tau thiab tej kev txhawj txog qhov mob. Tej yam uas yuav pab txo tau qhov txhawj yog: 

 • Hloov ib cheeb tsam ntawm tus minyuam mos. Ua suab nrov thiab ua ub ua no kom tsawg ntawm ze lub txaj yuav pab ntxias tau tus menyuam.
 • Ntxais txiv mis qhuav yuav pab tau tus minyuam mos uv tej kev kho thiab lwm yam uas yuav ua rau mob mob.
 • Cuam tshuam xws li ua lub suab muag muag, yas suab, dab neeg, los sis tej suab nkauj yuav tshem tau tus minyuam mos qhov nco ntsoov qhov mob thiab qhov kev kho.
 • Co mus los li qub – los yog qoj kom xwm yeem, co twj ywm kuj yuav pab tau thiab.
 • Kho tus minyuam mos kom nyob tau nruaj thiab nti tsawg yuav ua kom huam xeeb heev. Muab tus minyuam mos cev nqaij los npuab yus cev nqaij (phuav ntawm hauv siab, tsis hnav khaub ncaws li), los yog tawv nqaij chwv tawv nqaij kuj yuav xis heev thiab.
 • Zuaj los yog maj mam zaws yuav pab txo tej leeg kom muag thiab cuam chuam tej hlab ntsa uas xa qhov mob mus rau saum lub hlwb. Li ntawd lub hlwb thiaj tsis hnov tej mob ntau.
 • Muab tej yam sov los yog txias, xws li ntaub sov los yog hnab nab kuab (ice pack), npuab rau qhov raug mob nws yuav txo tau qhov mob ncus o los yog mob sawv nqaij. (Qhov no yuav ua los ntawm tus nas mom).

Peb yuav pab qhia koj txog qhov kawm siv tej kev no.

Tshuaj

Nws muaj ntau yam tshuaj rau qhov mob uas peb siv tau. Hom twg zoo tshaj rau koj tus minyuam mos yog nyob ntawm ntau yam nrog rau hom mob twg, yuav mob ntev li cas. Qee yam tshuaj piav qhia nram qab no.

Tshuaj hloog ua npuas (anesthetic cream) EMLA® los yog ELA-Max, muab npuab tau rau ntawm daim tawv nqaij kom loog. Nws kuj yuav muaj cov khwv ua tej pob thiab (patch). Feem ntau kuj siv tso ua ntej thaum hno koob, xws li tso dej qab ntsev (IV). Nws yuav tsum tso rau ntev li 60 nasthis nws thiaj ua hauj lwm. Nws tsis tiv thaiv txhua yam uas tsis xis nyob, tab sis pab kom ntaug. Feem ntau yuav tsis siv rau cov minyuam mos uas nyob tsawg tshaj 37 vas thiv hauv niam plab. (Saib daim ntawv qhia “Anesthetic cream”.) 

Kho tej mob ntawm ib ncig cev nqaij yuav ua tau los ntawm ntxhaj cov tshuaj lidocaine rau ib thaj chaw me chig ua ntej rau txoj yas los yog ua ib qho kev kho. Qhov no zoo ib yam li siv cov tshuaj hloog novocaine ntawm kws kho hniav lub hoob kas.

Tshuaj non-steroidal anti-inflammatory (NSAIDs) txo qhov mob thiab qhov o. Mus yuav tau tom tab laj ntawm tej txee thiab pab txo qhov mob mintsis mus rau qhov mob ib nrab. Ua kom txhob mob plab, yuav tsum noj nrog zaub mov yog thaum noj tau. Tshuaj ibuprofen (Motrin®, Advil®, los lwm hom) yog ib qho piv txwv ntawm cov NSAID.

Acetaminophen (Tylenol® los lwm yam) kuj yog ib yam tshuaj nyob ntawm txee uas pab tau zoo mob mintsis mus txog rau mob ib nrab thiab. Nws fab los qaug tsawg dua cov NSAIDs tab sis tsis txo qhov o.

Tshuaj loog muaj yeeb xyaw yog cov tshuaj siv kho mob me ntsis mus rau mob nyhav, ntau zaus siv tom qab thaum phais. Muab lawv tso raws ntawm txoj leeg ua tso dej qab ntsev (IV) los yog noj ntawm qhov ncauj. Narcotics kuj ua tau kom khaus, xeev siab, thiab cem quav. Minyuam mos yuav tsaug tsaug zog thiab ua pa qeeb qeeb. Qee zaum cov NSAIDs los yog acetaminophen thiab narcotics yuav muab siv ua ke. Ua tiv thaiv kom txhob cem quav, koj tus minyuam yuav tsum haus dej ntau tshaj li niaj hnub, los yog yuav tsum tau tso cov tshuaj ua kom quav muag.

Nyob hauv tsev kho mob, nws kuj muaj lwm txoj kev xaiv tau txais tshuaj mob. Cov minyuam uas tau phais kho tej zaum kuj yuav tau rau ib txoj yas me me tso rau ntawm thaj tsam hlab ntsha (epidural) uas npuab ib ncig ntawm tus hlub txha caj qaum thiab tso tshuaj ncaj nraim mus rau cov hlab ntsha kawg. (Saib nplooj ntawv qhia “Epidural analgesia.”).

Tom qab koj tus minyuam mos mus tsev, ua raws li koj tus kws kho mob qhia muab tshuaj rau qhov mob. Muab tshuaj rau qhov mob sai sai thaum pib mob. Yog mob heev lawm yuav ntaug nyuab. Nco ntsoov muab tshuaj rau thaum mus pw kom pab koj tus minyuam tsaug zog zoo. Ib txhia tshuaj yuav tsum muab raws lub xuab moos. Koj tus kws kho mob mam qhia koj lub caij yog uas yuav tsum tau muab.

Nco ntsoov hu kws kho mob yog tias cov tshuaj ntxim li tsis pab qhov mob los yog mob heev ntxiv. Yog koj hu kws kho mob hais txog qhov mob tej zaum lawv yuav nug koj seb koj tus minyuam puas kub tob hau, qhov mob heev npaum cas yuav yog seb koj tus minyuam mos coj li cas, thiab seb lub qhov nqaij los yog qhov phais zoo li cas (yog muaj ib qho).

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais rau koj tus minyuam xwb tab sis qhia rau txhua yam. Yog koj muaj lus nug los yog txhawj xeeb, thov tham nrog kws kho mob los yog cov ua hauj lwm nrog koj tus minyuam. Koj tus kws kho mob los yog neeg tu mob kuj yuav nrhiav tau lwm tus kws paub kev mob zoo ntshaj nyob hauv tsev kho mob no. Txoj kev tu mob zoo yog ib qho kev koom tes ua ke.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2020 Children's Minnesota