Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Hlais pob qa nrog los tsis (nrog qhov phij viam qa sab saum toj)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Dab tsi yog tonsillectomy thiab adenoidectomy?

Tonsillectomy yog hlais ob lub pob qa tawm. Adenoidectomy yog hlais qhov phiv viam qa sab saum toj tawm. Tonsillectomy and adenoidectomy (“T and A”) tau ua tiav ua ke.

Kuv yuav pom ab tsi tom qab phais tas?

Nws yuav muaj ua mob plab thiab ntuav nruab nrab ua ntej 24 teev tom qab phais tas.

Koj tus minyuam lub qa yuav mob txog li 2 vas thiv, feem ntau thaum noj ub no. qhov mob yuav zoo mintsis tom qab ob peb hnub thiab yuav rov mob heev dua. Koj tus minyuam lub suab yuav hloov mintsis tom qab phais tas.

Yuav muaj mob pob ntseg, feem ntau thaum nqos ub no, vim lub pob ntseg thiab lub qa muaj cov leeg hnov mob. Pob tsaig txhav, los yog zom qhov ncauj tas li, yuav ua rau mob.

Mob caj dab yog ib qho ib txwm muaj tom qab hlais pob qa tawm thiab yuav mob ntev li ib vas thiv. Koj tus minyuam yuav ua pa tsw ntxhiab heev ntev li ob peb vas thiv.

Vim rau qhov koj tus minyuam lub qa o, nws yuav ua qaj tom qab phais tas tab sis nws yuav ploj mus tom qab 2 vas thiv.

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?

Txhawb koj tus menyuam haus dej kom ntau (kom txog li 2 rau 3 ounces ib teev). Ua kom lub qa noo yuav txo tau qho tsis xis nyob thiab tiv thaiv qhov lub cev qhuav dej(yog ib qho txaus ntshai heev yog lub cev qhuav dej).

Muab tshuaj loog mob rau tsis so raws qhov nej tus kws kho mob qhia. Muab ua ntej mus pw thiab ua ntej tshaj plaws tom qab thaum sawv. Npaj sij hawm rau cov tshuaj loog mob 30 nas this ua ntej noj mov kom pab nqos tau yooj yim.

Tshuaj ntsaws pob tw kom pab qhov mob puav leej muaj rau cov minyuam me uas tsis kam nqos tshuaj.

Ua kom txhob los ntshav, tsis txhob hnoos, tshuab qhov ntswg, hus/ntxuav qa, thiab nti aub ncaug. Maj mam so lub qhov ntswg yog xav so. Thaum txham, kom koj tus minyuam qhib qhov ncauj thiab ua suab, kom txhob muaj pa ntsawj ceev tuaj.

Zam txhob nyob ze nrog cov neeg muaj mob ua no, khaub thuas, los sis muaj kab mob.

Kuv tus minyuam noj tau ab tsi?

Hnub phais kho tas, muab dej txias, ntshiab xws li:

 • kua txiv apple
 • Jell-O®
 • Kool-aid®
 • Popsicles®
 • dej uas tsis muaj npuas ntsim.
 • dej

Yog koj tus menyuam muaj mob plab, muab kom tsawg rau haus tsis so. Cim tseg: Yog koj tus me nyuam ntuav tom qab haus tej kua liab, cov yuav muaj kob zoo li qub.

Tom qab thawj hnub, thaum koj tus menyuam xav noj, pib muab cov khoom muag muag xws li:

 • ice cream
 • milk shakes (siv diav, tsis yog tus rau nqus)
 • pudding
 • smooth yogurt

Yam ua kua tseem ceeb dua zaub mov. Xyuas kom koj tus minyuam haus ntau ntau heev.

Thaum koj tus minyuam xav noj, muab tej yam khoom muag muag ntxiv, (zaub mov tsis muaj qhov ntug ntxhib). Saib phau ntawv qhia tswv yim. Yog zaub mov tsis nyob hauv daim ntawv no, nug koj tus kheej: “Nws puas xo yooj yim? Nws puas yuav muag heev thaum xo lawm? Nws puas ua kaub puab, ntxhib, los yog nkig tej ntug?” Yog teb tias yog no, tej zaum koj tus menyuam yuav noj thiab.

Xyuas kom zoo muab cov khoom noj txiav kom me thiab qhia koj tus me nyuam xo kom zoo. Kav tsij noj cov zaub mov muag muag li 1 rau 2 vas thiv tom qab phais tas.

Zam tej txiv ntoo thiab kua txiv xws li kua txiv kab ntxwv thiab kua maj naus qaub, rau qhov lawv yuav ntxais koj tus menyuam lub qa. Zam tej zaub mov uas kub los yog ntsim txob.

Noj tau Tsis tsim nyog noj
 • nplem muag muag
 • soggy waffles or french toast (no crusts), soaked in syrup
 • pancakes
 • qe kib los sis qi hau
 • nplem ci
 • ncuav ci nkig
 • khoom noj kib
 • oatmeal, other creamy cereals
 • soggy cold cereal (soaked in milk)
 • cov cereal nkig nkig
 • kua dis
 • pasta, noodles
 • Spaghetti-Os®
 • macaroni and cheese
 • hot dogs, hamburger
 • nqaij ntshiv, nqaij zooj, nqaij qaib, los yog nqaij ntses
 • nqaij tawv, qhuav, nqaij qaib, ntses

sandwiches (no crusts):

 • smooth peanut butter and jelly
 • processed cheese
 • ntses
 • grilled cheese sandwiches
 • zaub siav
 • hmoov qos yaj ywm
 • zaub nyoos
 • qos yaj ywm
 • applesauce
 • txiv tsawb
 • txiv nyob hauv poom
 • deb liab tsis muaj noob
 • txiv ntoo qaub
 • txiv ntoo nyoos
 • kuav txiv (tsis qaub)
 • Kool-aid®
 • flat pop (no bubbles)
 • Jell-O®
 • kuav txiv qaub
 • pop with bubbles

Dab tsi ntxiv uas kuv yuav tsum paub txog?

Txob tawm mus ncig teb chaws deb qhov yuav ntsib tau kws phais mob li 2 vas thiv.

Qho zoo kom khawg yuav ntev li 2 vas thiv. Kom ua si qhov chaw ntsiag to hauv tsev thawj 3 rau 5 hnub. Txhob ua si heev, gym los yog khiav rau 2 los 3 vas thiv tom qab phais tas. Minyuam rov mus tau rau tsev kawm ntawv los sis chaw zov minyuam tom qab 7 rau 10 hnub.

Qhov kaub puab kiav txhab yuav tev los li ntawm 7 rau 14 hnub tom qab phais tas. Qhov nov tej zaum yuav ua mob los yog tsis xis nyob, thiab yuav los ntshav. Yog muaj qhov los ntshav mintsis, kom koj tus minyuam pw thiab npuav ib qho ice rau. Hais kom koj tus minymuam nyob twj ywm ntau. Hu kws kho mob yog los ntshav tsis tu nrog rau nyob twj ywm thiab tso ice rau.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau tus kws phais?

 • qhov kub siab tshaj 101° F (38.3° C)
 • los ntshav liab tshiab
 • ntuav tau ntshav liab tshiab(tsis yog liab xiav)
 • los ntshav ntswg
 • txawm noj tshuaj los qhov mob tsis zoo
 • kem plab thiab ntuav tom qab 24 teev
 • qhov tshwm lub cev qhuav dej:
  • qhov muag saus
  • di ncauj qhuav nplaum
  • tsis tso zis ntev tshaj 8 teev
  • tsis los kua muag

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2021 Children's Minnesota