Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Qhov cim tseg txhab ntshav

Article Translations: (English) (Spanish)

Vim li cas kuv tus me nyuam yuav tsum coj ib txoj hlua ID lub sij hawm nov?

Yuav tau tso ib qhov ntshav ntawm koj tus me nyuam mus ntsuam xyuas ua ntej koj tus me nyuam yuav raug phais los sis ntxiv ntshav.  Qhov ntshav no coj mus siv hauv chav kuaj (lab) hu ua ib hom thiab piv kom sib thooj.  Qhov ntsuam xyuas no qhia tau koj tus me nyuam hom ntshav thiab haum rau ib qhov ntshav yuav coj los txhab rau.

Yuav muab ib txoj hlua (ID) los khi rau koj tus me nyuam kav npab los yog kav ceg, los sis muab rau koj thaum sij hawm tso qhov ntshav mus kuaj ua piv txwv.  Nov yog ib qho soj ntsuam zoo pab xyuas kom koj tus me nyuam tau txais kev saib xyuas meej tseeb thaum muab ntshav ntxiv rau.

Kuv yuav ua li cas?

Xyuas kom meej tias muaj txoj hlua ID nyob ntawm tus me nyuam kav npab los yog kav ceg thaum koj coj nws mus rau hauv tsev kho mob los yog chaw kho mob rau qhov teem caij phais los sis ntxiv ntshav.  Ntau tus lej nyob ntawm koj tus me nyuam txoj hlua tes ID yuav tau muab piv rau cov lej ntawm lub hnab ntshav ua ntej muab cov ntshav txhab ntxiv rau.

Yog txoj hlua ID tsis nyob ntawm koj tus me nyuam, yuav tau tso ib qho ntshav tshiab mus kuaj ntxiv, thiab qhov no yuav ua ib qho laug sij haawm qeeb rau koj thiab koj tus me nyuam.

Ua tsaug rau koj qhov pab rau qhov num tseem ceeb nov.

Lus nug?

Yog koj muaj lus nug, hu rau chaw txhab ntshav ntawm:

Children’s - Minneapolis  (612) 813-6824

Children’s - St. Paul  (651) 220-6550

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2019 Children's Hospitals and Clinics of Minnesota