Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Qhia txog qhov soj ntsuam me nyuam lub rooj zaum hauv tsheb

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Soj Ntsuam (Fitting)

___ Lub chaw ua lub rooj no tsim muaj cov ntaub rwb thaiv txaus rau kom koj tus me nyuam nyab xeeb 
      (Manufacturer’s padding used for safe positioning)

___ Yuav tsum tau muaj cov ntaub rwb thaiv ntxiv rau hauv tus me nyuam lub rooj zaum kom thiaj li zaum tau nyab xeeb
      (Your baby needs padding added in the car seat for safe positioning)

Siv cov ntaub qhwv me nyuam, cov phuam me, los sis cov ntaub qhwv me nyuam pob tw:
(Use rolled up receiving blankets, small towels, or cloth diapers:)

□ Thaiv ntawm ib sab ntug
  (Along one side)

□ Thaiv ntawm ob sab ntug       
  (Along both sides)

□ Tso rau hauv ob ceg
  (Between the legs)

Muaj lus nug?

Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau:

  • Tsev Kho Mob Loj Me Nyuam Yaus - Minneapolis (612) 813-5846
  • Tsev Kho Mob Loj Me Nyuam Yaus  (651) 220-6256

Yog xav paub ntxiv txog cov rooj zaum hauv tsheb, muaj cov chaw muab kev pab no:

www.buckleupkids.state.mn.us
www.safekids.org
www.safercar.gov

Reviewed 1/2019

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2023 Children's Minnesota