Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Jawaabihii baarista kursiga baabuurka

Article Translations: (English) (Spanish) (Hmong)

Le’ekaanshaha (fitting)

□ Gufafka warshadu u samaysay le’ekaysiinta
(Manufacturer’s padding used for safe positioning)

□ Ilmahaagu wuxuu u baahanyahay in loo gufeeyo kursiga si uu u le’ekaado
(Your baby needs padding added in the car seat for safe positioning)

Isticmaal bustayaalka la huwiyo oo duuban, shukumaano yar yar, ama xafaayadaha marada ah
(Use rolled up receiving blankets, small towels, or cloth diapers)

□ Dhinac ka gali
  (Along one side)

□ Labada dhinac ka gali  
  (Along both sides)

□ Lugaha dhexdooda
  (Between the legs)

Su’aalo?

Haddii aad wax su’aala ah qabtid, fadlan soo wac:

  • Isbitaalka Caruurta - Minneapolis (612) 813-5846
  • Isbitaalka Caruurta - St. Paul (651) 220-6256

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kuraasta baabuurta, halkaan ayaad ka heli kartaa:

www.buckleupkids.state.mn.us
www.safekids.org
www.safercar.gov

Reviewed 10/2017

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2018 Children's Hospitals and Clinics of Minnesota