Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Jawaabihii baarista kursiga baabuurka

Article Translations: (English) (Spanish) (Hmong)

Le’ekaynta (Fitting)

___ Gufafka warshadu u samaysay le’ekaysiinta amaanka
       (Manufacturer’s padding used for safe positioning)

___ Ilmahaagu wuxuu u baahanyahay in loo gufeeyo kursiga si uu u le’ekaado
       (Your baby needs padding added in the car seat for safe positioning)

Isticmaal bustayaalka la huwiyo oo duuban, shukumaano yar-yar, ama xafaayadaha marada ah:
(Use rolled up receiving blankets, small towels, or cloth diapers)

□ Hal dhinac ka gali
  (Along one side)

□ Labada dhinac ka gali  
  (Along both sides)

□ Lugaha dhexdooda
  (Between the legs)

Su’aalo?

Haddii aad wax su’aala ah qabtid, fadlan soo wac:

  • Isbitaalka Caruurta - Minneapolis (612) 813-5846
  • Isbitaalka Caruurta - St. Paul (651) 220-6256

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kuraasta baabuurta, shabakadaha hoos ku qoran ayaad ka heli kartaa:

www.buckleupkids.state.mn.us
www.safekids.org
www.safercar.gov

Reviewed 1/2019

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2022 Children's Minnesota