Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

DAIM DI NCAUJ KHIS

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Daim di ncauj khis yog dab tsi?

Daim di ncauj khis yog daim di ncauj uas tsis muaj txhij los ua ke nyob rau thawj lub hli ntawm kev loj hlob nyob rau hauv plab. Tej zaum daim di ncauj khis yuav ua rau pom mus rau tom lub qa (lub qaum qhov ncauj) thiab/los sis mus rau lub qhov ntswg, los sis tej zaum yuav cuam tshuam rau daim di ncauj.

Qhov khis tuaj yeem tshwm sim rau ib los sis ob sab ntawm daim di ncauj thiab. Tau ua qhov kev phais mob los txhim kho, raws li ib txwm lawm nyob rau hauv 3 txog rau 6 lub hli tom qab yug los.

Kuv tus me nyuam tuaj yeem noj tau dab tsi?

Koj tus me nyuam lub phiaj xwm kev pub yuav raug txiav txim los ntawm hom di ncauj khis. Tej zaum cov me nyuam mos liab uas muaj daim di ncauj khis yuav tuaj yeem pub niam mis tau rau me nyuam. Cov me nyuam uas muaj qhov khis ua rau pom mus rau tom lub qa yuav tsum siv lub hwj tshwj xeeb.

Cov kws kho mob thiab cov kws tu mob yuav txiav txim seb qhov kev pub koj tus me nyuam zoo tshaj plaws yog yuav pub li cas.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Tus kws tshawb fawb txog tshuaj loog thiab tus kws phais mob yuav qhia thiab piav qhia qhov tshuaj uas yuav siv los ua kom koj tus me nyuam xis nyob. Koj tus me nyuam muaj cov xov tso ntshav (IV) txhawm rau muab yam yog dej, cov tshuaj kho qhov mob, thiab cov tshuaj tua kab mob.

Qhov kev kuaj xyuas yuav raug siv los soj saib koj tus me nyuam qib plawv dhia thiab cov qauv kev ua pa thaum uas tau txais cov tshuaj kho qhov mob IV.

Koj tus me nyuam mos liab yuav tsis tau haus dab tsi li kom txog thaum sawv los - los ntawm qhov tshuaj loog tso. Raws li ib txwm lawm qhov no yuav siv sij hawm thaj tsam li 1 txog 4 teev sij hawm tom qab phais mob tag, nce raws li koj tus kws kho mob cov lus txib. Thaum haus tau, koj yuav pub koj tus me nyuam mos liab nyob rau tib txoj hauv kev tom qab phais mob tag zoo ib yam li ua ntej phais mob thiab. Thaum pub, ua tib zoo tsis txhob pub ua chwv qhov chaw phais mob.

Tshuaj txo qhov mob xws li tshuaj acetaminophen (Tylenol® los sis lwm hom tshuaj) los sis tshuaj ibuprofen yuav tau noj rau qhov tsis xis nyob thaj tsam txhua-txhua 4 txog 6 teev sij hawm. Feem ntau lawm qhov no yog lub sij hawm uas muaj kev ntxhov siab rau koj thiab koj tus me nyuam, kev xis nyob thiab kev nqa ntxiv nyob rau ncua sij hawm no tej zaum yuav yog qhov pab tau zoo.

Kuv yuav saib xyuas qhov chaw phais mob tau li cas?

Qhov chaw phais mob yuav nqawm tuaj nrog rau cov kua dej plaum qhov phais mob. Cov kua dej nplaum qhov phais mob yog cov kua dej nplaum tawv nqaij txoom, kua tshuaj. Nws raug siv los tuav cov ntug tawv nqaij uas nqawm tuaj ntawm cov nqaij to los ntawm cov kev phais mob. Yog tias tau siv cov kua plaum phais mob rau koj tus me nyuam qhov kev phais mob, ces koj yuav pom daim ntaub nplaum nyob rau ntawm chaw phais mob thiab.

  • TSIS TXHOB siv cov tshuaj ua kua los sis tshuaj pleev los sis lwm cov tshuaj rau qhov phais mob tom qab nws yuav nqawm tuaj los ntawm cov kua plaum qhov phais mob, vim yog cov tshuaj no tuaj yeem ua rau daim ntaub nplaum thiab tso cai rov qab qhib qhov phais mob dua.
  • TSIS TXHOB xaiv daim ntaub nplaum uas npog qhov phais mob. Qhov no tuaj yeem cuam tshuam rau nws qhov kev nplaum rau daim tawv nqaij thiab tsim ua rau tus ntug tawv nqaij rua tuaj.
  • Daim ntaub kua plaum phais mob yuav raug tshem tawm 5 txog 10 hnub.
  • TSIS TXHOB txhuam, so los sis kov qhov chaw ntub dej uas ntev kom txog thaum tau muab daim ntaub tshem tawm thiab koj tau kuaj tom qab phais mob los ntawm koj tus kws phais mob.

Kuv tuaj yeem saib xyuas kuv tus me nyuam tau li cas?

Nws yog qhov tseem ceeb heev uas yuav los pov thaiv qhov kev phais mob tom qab phais mob tag.

Tsis txhob pub koj tus me nyuam noj lub mis cuav los sis hloov txoj hauv kev pub kom txog thaum koj tus me nyuam tau txais qhov lus qhia los ntawm tus kws kho mob tso.

Koj tus me nyuam yuav tsum looj cov hlua khuam sab npab tau txhua lub sij hawm txhawm rau pov thaiv kev chwv txoj kab phais mob. Siv lub tsho uas rub tau mus ntev rau hauv qab cov hlua khuam sab npab txhawm rau pov thaiv tawv nqaij. Tuaj yeem muab cov hlua khuam sab npab lo rau ntawm lub tsho sab hauv txhawm rau kom txoj hlua khuam sab npab ntawd thiaj li tsis swb tawm tau. Tsis txhob muab cov hlua khuam sab npab ntawd lo rau ntawm koj tus me nyuam daim tawv nqaij.

Tshem cov hlua khuam sab npab tawm rau ib zaug, txhawm rau kev tawm dag zog cov npab thiab cov tes 2 los sis 3 zaug rau ib hnub. Saib rau cov cheeb tsam uas muaj xim liab thiab mob nyob rau hauv lub qhov tso
los sis cheeb tsam caj dab teg.

Siv cov hlua khuam sab npab rau 2 lub lim tiam tom qab phais mob tag thaum koj tus me nyuam pw tsaug zog los sis tsis tau txais kev saib xyuas ncaj nraim. 

Kuv tsim nyog hu rau tus kws phais mob thaum twg?

  • tawg los sis qhib nyob rau hauv qhov phais mob.
  • Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F (38.8°C) tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws kho mob txog cov cev kub tshaj 102.0 F (38.8°C) uas cov tshuaj acetaminophen (Tylenol) thiab/los sis Ibuprofen tsis pab kom thim 
  • qhov phais mob yog xim liab, o, los sis ua kua faj siv

Kuv yuav tsum paub dab tsi ntxiv?

Tej zaum yuav muaj kev pab fab nyiaj txiag los ntawm Services for Children with Handicaps (Cov Kev Pab Cuam Tus Me Nyuam Yaus Uas Muaj Kev Xiam Oob Qhab) los sis TEFRA. Rau cov ntaub ntawv kev paub ntxiv, txuas lus rau tus neeg ua hauj lwm fab zej tsoom ntawm tsev kho mob los sis koj tus neeg ua hauj lwm fab zej tsoom ntawm cheeb tsam nroog hauv zos. Lwm cov chaw muaj kev pab suav nrog:

American Cleft Palate Foundation
1829 E. Franklin St. Suite 102
Chapel Hill, NC 27514-2820
1-800-24-CLEFT
www.cleftline.org

Lub Chaw Kuaj Mob Di Ncauj Khis thiab Zij Ncaug
Children's Minnesota
2525 Chicago Avenue South
Minneapolis, MN 55404
612-813-6888

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag txog koj tus me nyuam tiam sis nws yog qhia cov ncauj lus dav. Yog tias koj muaj cov lus nug twg, hu rau tus kws kho mob.

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota