Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Ntuav

Article Translations: (English) (Spanish)

Ntuav yog dab tsi?

Ntuav yog ib hom mob tshwm sim los ntawm ntau yam mob. Ntuav kuj muaj tau lo ntawm kab mob ciaj sia los sis kab mob phaj nyaj hauv tej khoom noj, tej khoom noj “tsis haum plab (ntsim hwv, nyeem hwv, los yog khoom noj tshiab), los yog ib qho ab tsi txhaws cov hnyuv lawm.

Ntuav feem ntau nws tsum li 6 rau 24 teev. Nrog rau qhov kab mob ciaj sia, feem ntau raws plab pib li 8 rau 12 teev tom qab pib ntuav thiab kuj yuav raws plab mus txog li 5 rau 7 hnub ntawv.

Ntuav yuav ua tau lub cev qhuav dej (“qhuav tag” tuaj lawm) uas kuj yuav phem heev tau thiab. Tus minyuam yim mos, yim muaj tshwm sim tau sai qhov lub cev qhuav dej.

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?

Saib rau tej cim lub cev qhuav dej. Yog pom muaj tej cim lub cev qhuav dej tshwm sim ntawm koj tus minyuam hu kws khomob.

Tej cim lub cev qhuav dej heev tsawv:

 • tsis muaj zis (los yog pawm ntub) li 8 teev lawm
 • di ncauj qhuav
 • hauv qhov ncauj qhuav thiab nplaum

Tej cim ntawm lub cev qhuav dej heev:

 • qhuaj los tsis muaj kua muag
 • hauv qhov ncauj qhuav heev (tsis muaj qob ncaug li)
 • qhov muag tho
 • poob phaus
 • kev txaus siab tsawg (lub zog yau yau)
 • sawv hnov nyuaj nyuaj
 • tsis meej pem
 • nkees nkees (zaum los taug kev nyuab, xeev ntuav)

Muab tshuaj kho tom tsev rau tus minyuam uas tsis muaj lub cev qhuav dej:

Maub tej yam ua kua rau haus ntawm qhov ncuaj mus hloov cov uas ntauv lawm. Yog koj tus mobab mos tsaj 3 hlis, hu rau nej lub chaw kho mob los sis qhov kev pab nyobtos-hu rau kev txiav txim siab seb qhov teeb meem heev npaum li cas, thiab seb koj tus mosab puas yuav tsum tau mus ntsib kws khomob.

Tej dej uas zoo siv rau tshaj:

Cov minyuam mos uas noj niam-mis uas tsuas muaj ntuav 1 rau 2 zaug xwb kav tsij cia noj niam mis. Koj kuj yuav tau cia noj ib sab mis ib pliag xwb thiab ib sij pub. Yog tseem muaj ntuav li 3 zaug los tshaj, txhob pub noj koj mis lawm thaib muab cov dej qab ntsev ( Pedialyte® los lwm hom npe) rau haus raw li qhov qhia nram qab no:

Txhuav koj cov kua mis yog pub tsis tau, thiab muab cia rau zaum lub tub nkoog es mam muab rau koj tus mosab tom qab. Cia koj tus minyuam rov noj mis li qub kom sai yog thaum tsis ntuav los cia tau dej rau hauv plab lawm. (Cim: txawm koj mob los tseem pub mis tau—koj cov kua mis muaj cov antibodies uas kuj yuav pab tau koj tus minyuam kom zoo sais).

Rau cov minyuam mos noj mis nyuj uas yog mis mos, muab tej yam ua kua rau kom lub cev rov muaj dej xws li Pedialyte (koj mus yuav tau tom ib txhia khw muag khoom noj thiab tej khw muag tshuaj feem ntau uas yog tsis tas siv daim ntawv xaj tshuaj li). Muab 1 rau 2 ooj (⅛ mus rau ¼ khob) txhua txhua 10 rau 15 feeb. Yog koj tus mosab cia tsis tau npaum no rau hauv plab thiab no ces, sim tsawg mintsis (1 rau 2 diavme) thiab ib sij muab. Yog koj tus minyuam tseem cia tsis tau qhov me npaum no thiab, ces hu chaw khomob.

Yog koj tus mosab cia tau dej hauv plab tsis ntuav lawm no ces maj mam nce pub cov dej thiab qhov ncua sij hawm. Muab ob npaug rau toj ib teev. Kav tsij pub kom txog thaum koj tus mosab cia tau npaum li qhov ib txwm tso.

Ib qho ua pheej hom ua yuam kev yog muab ntau dhau lawm dua li uas qhov maj mam nce kom ntau. Qhov no yuav ua mus kom ntuav ntau xwb.

Tej txhias minyuam mos hnoob nyoog tsaj 6 hli tsis kam haus cov dej qab ntsev. Thaum zoo li no lawm, kav tsij muab me me tej dej ua ib txwm muab (tsuas yog txhob muab tej kua txiv). Pib muab 1 los 2 ooj pub ib zaug thiab pub ntau zaus. Txhob muab dej ntshiab xwb.

Nws kuj yuav tsis pab yog hloov mis mos, tab sis nej tus kws khomob los yog tus nai mom kuj yuav hais kom sim hloov.

Zam tej dej uas muaj piam thaj ntau ntau thiab tej kua txiv, dej pevsij, dej nkoog (Jell-o los lwm hom), los sis tej dej haus yuag, vim tias hom piam thab uas nyob hauv cov dej qab zib ntawv yuav ua tau kom ntuav heev tuaj. Neeg laus cov dej kislas muaj ntsev thiab piam thaj thiab lwm yam tsiskem yam dabtsi uas tsi koom nrog lub cev thaum yaj dua li cov uas minyuam mos yuav tsum tau. Lawv ua hauj lwm zoo rau cov minyuam loj lawm thiab. 

Rau cov minyuam loj lawm, los yog tus uas tsis kam haus dej , koj siv tau:

 • cov dej Pedialyte® uas twb muab tov kom qab zib tuaj lawm, qhov zoo tshaj yog cov twb khov lawm
 • maub me me tej dej uas ib txwm haus rau

Muab ntxiv tej khoom noj sai rau thaum qhov ntuav zoo tuaj lawm. Muab khoom noj rau koj tus minyuam mos los sis tus minyuam raws li qhov noj taus, tab sis muab tsawg mintsis thiab muab ntau zaus dua li ib txwm.

Minyuam mos: pib maub minyuam mos tej khoom noj rau raws li qhov noj taus.

Cov minyuam txawj taus kev thiab cov minyuam loj lawm—pib muab:

 • cov apple zom mos mos lawm, txiv tsawb
 • carrots siav lawm
 • tej khoom muaj hmoov nplej xws li cereal, qos yaj ywm, mov, xibyaum, thiab yogurt
 • nqaij ntshiv xws li nqaij qaib, qaib cov txwv
 • lwm yam txiv hmab txiv ntoo thiab zaub raws li qhov noj taus
 • zam tej zaub mov muaj roj (tej khoom kib, bacon, hnyuv ntxwm), uas yog lawv lub plab zom nyuab zog thiab kuj yuav ua tau kom heev tuaj

Muab ntau mintsis yog thev taus. Minyuam feem ntau lawv rov noj taus li qub tomqab 24 teev thaum tsum ntuav lawm.

Thaum twg kuv thiaj li yuav tsum hu rau chaw khomob?

Hu yog koj tus minyuam:

 • tsis kam haus
 • yau tshaj 12 hlis thiab ntuav tej dej ntshiab uas muab rau haus li 3 los ntau zaus tshaj rov sauv lawm
 • ntuav tshaj 8 teev lawm
 • noj tsis taus tej khoom noj li 24 teev lawm
 • kub tob hau siab tshaj 101° F (38.3° C) ntsuas hauv qhov nquav los yog 100° F (37.7° C) ntawm qhov ncauj
 • muaj mob plab tas li, caj dab txhav, los yog mob taub hau
 • mauj cov ntuav zoo li hmoov kasfes
 • cov ntuav liab liab, ntsuab, los yog daj, thiab nyuam qhuav muab khoom noj rau uas tsis yog cov xim ib li no
 • ntuav zoo li “dej txhuav tuaj ntawm txoj yas txau dej”
 • ntuav thiab ho muaj ntshav qab zib thiab
 • noj tshuaj txhau hnub
 • nyuam qhuav phais plab mog los yog raug mob
 • hu tam sis yog muaj tej cim lub cev qhuav dej (nyob nplooj ntawv 1)

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus minyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xov thoob plaws. Yog koj tus minyuam zawv plab thiab, thov saib daim ntawv qhia “zawv plab”. Yog koj muaj lus nug txog koj tus minyuam tej mob, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota