Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Cov Txiaj Ntsig Tau Los Ntawm Kev Teeb Tsa Lub Rooj Zaum

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

___ Tsis muaj kev siv qhov khoob sab hauv ntawm tus neeg tsim khoom txhawm rau tso rau qhov chaw ua nyab xeeb

___ Qhov khoob sab hauv ntawm tus neeg tsim khoom raug tshem tawm txhawm rau hloov kho qhov chaw ntawm lub taub hau

___ Ntxiv qhov khoob nyob sab hauv ntxiv raws li uas tus neeg tsim khoom lub rooj zaum hauv tsheb ntawm koj qhov kev tso cai txhawm rau los txhim kho qhov chaw.

          ___Raws li ib sab                 ___Raws li ob sab                    ___Nyob rau ntawm ob sab ceg

Yog tias koj muaj lus nug ntxiv txog kev siv koj lub rooj zaum hauv tsheb, saib koj phau ntawv qhia. Yog tias koj tsis muaj phau ntawv qhia, txheeb xyuas lub chaw tsim khoom lub rooj zaum lub vev xaib thiab/los sis kev pab cuam txhawm nqa rau cov neeg siv khoom. Tus neeg tsim khoom tus naj npawb xov tooj feem ntau tuaj yeem pom daim ntawv lo ntawm koj lub rooj zaum hauv lub tsheb.

Txuas ntxiv siv daim tiag thiab feem txhawb nqa ntxiv mus raws qhov thiab/los sis qhov txwv ntawm qhov hnyav ntawm tus neeg tsim khoom lub rooj zaum hauv tshebuas tau qhia nyob rau daim tiag thiav ntxiv. Koj tus me nyuam lub rooj zaum hauv tsheb yuav tsum tau nruab rau sab tom nraub qaum thiab kho kom qaij raws li tau teev tseg rau ntawm daim ntawv lo ntawm lub rooj zaum hauv lub tsheb txhawm rau kom pab tswj lub cev kom zoo rau koj tus me nyuam.

Puas muaj lus nug?

Yog tias koj muaj lus nug los sis xav teem caij kuaj lub rooj zaum hauv tsheb pub dawb,
email rau [email protected] los sis hu rau 612-813-6053 thiab kaw suab khaws cia.

Yog xav paub ntxiv txog cov rooj zaum hauv tsheb, thov saib cov peev txheej no: http://buckleupkids.dps.mn.gov https://www.nhtsa.gov/equipment/car-seats-and-booster-seats

Tau hloov kho dua tshiab thaum 3/2024

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota