Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Mob ntsws ua paug (Hmong)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Dab tsi yog pneumonia?

Pneumonia yog ib qho ua paug hauv lub ntsws ua mob los ntawm kab mob, khaub thuas, los sis mob ua pob li av tom/tuaj pwm (fungus).  Qhov mob yuav ua kom o thiab muaj hnoos qeev ntau zus hauv lub ntsws, ua rau ua pa nyuab.  Nws yog ib hom mob ntxiav muaj heev tshaj rau hauv hlab ntsws ntawm minyuam yaus.

Mob ntsws ua paug zoo li cas?

 • hnoos
 • ua npaws
 • ua tsis taus pa
 • mob hauv siab
 • mob plab los yog ntuav
 • tsis qab los noj li

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?

Tus kws kho mob yuav muab ib qho tshuaj rau tua qho kab mob. Nws tseem ceeb heev yuav tsum haus/noj kom tas nro cov tshuaj.

Muab dej kom ntau rau haus. Qhov no yuav ua kom cov hnoos qeev noo sab li ntawd nws thiaj hnoos tuaj thiab tawm hauv lub ntsws.

Tsa lub taub hau thiab hauv siab kom ib nyuag siab mi ntsis.

Rau qhov ua npaws muab acetaminophen (Tylenol los sis lwm yam) los yog ibuprofen (Motrin lwm hom npe) raws li qhia, txhua txhua 4 rau 6 teev raws li qhov mob.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau chaw ntsuam xyuas mob?

Hu chaw ntsuam xyuas mob yog:

 • ntuav tshuaj tawm los
 • pw tsaug zog ntau dua yav tas
 • tsis kam noj mis/haus dej
 • ua pa ceev thiab hawb hawb pob
 • tawv hmlos (tawv nqaij rub hmlos ncig caj dab los yog cov kis tav thaum ua pa)
 • xiav los yog daj ncig qhov ncauj

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

rev. 5/2018

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota