Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Zis ntws nce hlab raum rov qab (Vesicoureteral reflux)

Article Translations: (English) (Spanish)

Dab tsi yog vesicoureteral reflux?     

Zis yog ua los ntawm ob lub raum. Nws tawm los ntawm ob lub raum mus rau lub zais zis raws ob txoj hlab hu ua (ureters). Thaum cov zis nkag mus rau lub zais zis lawm, nws yuav tsum nyob hauv kom txog thaum tso tawm (lub zais zis nqig tas).        

Vesicoureteral reflux (ves-i-ko-you-ree-ter- al ree-fluks) yog lub npe rau thaum muaj qhov cov zis ntws rov qab hauv lub zais zis raws txoj hlab mus rau saum ob lub raum. Qhov no yuav muaj rau ib sab los yog ob sab hlab tib si.

Txoj hlab raum nkag rau lub zais zis ntawm ib ceb kaum, ua ib lub qhov uas nws ua nws hauj lwm. Yog lub qhov mus rau ntawm lub zais zis luv heev, yuav ua muaj zis nce rov qab. Thaum koj tus minyuam loj, txoj hlab zis yuav ntev tuaj. Feem ntau qhov loj tuaj no daws qhov teeb meem zis ntws rov qab.                  

Zis ntws rov qab puas txaus ntshai?

Feem ntau cov mob txeeb zig yuav nyob hauv lub zais zis xwb. Nrog rau qhov zis ntws rov qab, tab sis, kab mob yuav muaj peev xwm mus rau lub raum thiab ua paug rau lub raum hu ua pyelonephritis. Qhov no yuav ua lub raum puas uas yog qhov txaus ntshai heev li.  

Qhov zis nce rov qab muab ntsuas ua theem ib mus txog tsib. Theem I nce txog ib nrab ntawm txoj hlab. Theem II txog V ntws thoob plaws txoj hlab thiab mus rau lub raum. Nrog rau qhov siab dua, txoj hlab raum hloov txawv.

Kuv tus minyuam yuav raug ntsuam xyuas li cas?    

Koj tus kws saib xyuas mob yuav txiav txim ntsuas rau ib qho los ntau dua rau cov kev kuaj xyuas nram no uas yuav tsum tau ua kom tiav los mus soj ntsuam txog tej theem koj tus minyuam muaj zis ntws nce rov qab mus saum lub raum. Daim ntawv no qhia me ntsis luv luv txog qee yam kev soj ntsuam.  Yuav muaj kev qhia ntau ntxiv thaum teem tau lub caij tuaj ua ib qho kev soj ntsuam lawm.           

Nyob ntawm lawv lub hnub nyoog, tej tij laug, thiab cov muam tau muaj mob txeeb zig yuav muaj qhov zis ntws rov qab ntau dua rau nws. Koj tus kws saib xyuas mob mam li txiav txim seb txhua tus puas yuav tsim nyog raug kuaj.                   

Qhov kev ntsuam xyuas

Qhov ntsuam xyuas no yuav ua kom tiav nyob hauv chav xoo fais fab (X-ray). Ib txoj raj yas me (small tube) ntxig mus rau lub zais zis raws ntawm txoj hlab zis. Cov dej tso ntws mus raws txoj yas thiab yees qhov duab fais faib X- ray thaum ntawd. Thaum lub zais zis puv lawm, koj tus minyuam yuav tso tawm los, thiab yuav yees duab ntau ntawm lub zais zis, txoj hlab raum, thiab lub raum.             

Qhov kev ntsuam xyuas

Qhov ntsuam xyuas no ua kom tiav los xyuas ob lub raum, ob txoj hlab raum, thiab lub zais zis los mus txhom qhov teeb meem. Yuav tsis siv raj yas los yog koob. Ib tug kws (technician) yuav dov lub transducer (zoo li ib lub maivkosfoos) rau saum koj tus minyuam lub plab. Lub transducer ua cov suab sab ntas uas yuav mus rau hauv lub plab yam tsis ua mob thiab tsis ua qhov phem, mus raug rau ob lub raum thiab lub zais zis. Cov suab ntas tawm hauv ob lub raum thiab lub zais zis rov los mus rau ntawm lub transducer xa xov xwm rov los. Ib daim duab ntawm qhov xov swm no tshwm rau ntawm daim screen rau tus kws (technician) saib.                

Qhov kev ntsuam xyuas

Qhov ntsuam xyuas no siv cov tshuaj nuclear uas yuav xa cov sab fais fab qis tsawg tshaj cov X-rays ib txwm siv. Nws yog ib qho ua ntsuam taug qab ntxiv, yuav tau ua qhov nov sij hawm tom qab ua qhov VCUG.  Zoo li qhov VCUG, nws yuav tau ntxig ib txoj raj yas me me mus rau hauv lub zais zis.

Qhov kev ntsuam xyuas

Qhov tsom xyuas no qhia tau tias ib lub raum ua hauj lwm li cas thiab tej qhov to ntawm lub raum ua los ntawm qhov zis phwj rov qab. Nyob ntawm seb qhov tsom xyuas li cas, tej zaum yuav tau siv ib txoj yas. Yuav hno ib rab koob tso dej raws leeg rau qhov kuaj xyuas no.                    

Yuav kho li cas?

Koj tus kws saib xyuas mob mam tham seb cov kev kho twg thiaj yog qhov zoo tshaj plaws rau koj tus minyuam.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais rau koj tus menyuam xwb, tab sis qhia rau thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Reviewed 1/2019

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota