Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tej yam muaj raws caj ces

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Ib yam muaj raws caj ces yog dab tsi?

Ib yam muaj raws caj ces (genetic condition) yog ib qho uas tsis ua hauj lwm zoo (disorder) uas tshwm thaum muaj kev pauv hauv ib tus gene. Muaj ntau txhiab yam uas muaj raws caj ces, thiab yeej nrhiav tau tej yam tshiab tas mus li.

Peb cev nqaij daim tawv yog muaj ntau billion cov cells. Nyob hauv ib lub cell twg no muaj ib co genes (nyeem hu ua ntsees). Cov gene yog cov “cob qhia” lub cev kom paub loj hlob li cas. Peb lub cev nyeem tau cov gene thiab siv cov kev cob qhia los tsim cov protein uas yog peb cev nqaij daim tawv. Piv txwv tias, nws muaj cov gene uas cob qhia tsim cov xim qhov muag thiab seb tus tib neeg siab li cas.

Cov gene yog tau los ntawm caj ces (nej niam thiab txiv muab rau nej). Vim li no nej thiaj li zoo li nej niam nej txiv.

Lus txhais

Bases: nucleic acids los sis chemicals hauv DNA. Cov npe ntawm cov chemicals yog adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thiab thymine (T).

Base pairs: cov bases uas nyob sib ntsia hauv txoj kab DNA. A ib txwm ua khub nrog T, thiab C ib txwm ua khub nrog G.

Cells: cov uas tsim tau cev nqaij daim tawv.

Chromosomes: tej hnab uas muaj cov kab DNA. Chromosomes yog muaj ua khub nyob rau hauv lub plawv cell. Tib neeg muaj 23 khub chromosomes.

DNA (deoxyribonucleic acid): tej txoj kab sib tig ntxees uas muaj cov chemicals uas yog cov tsim ib qho chromosome twg.

Noob: ib ya ib yam ntawm txoj kab DNA. Ib tus gene yog ib txoj xov uas muaj ntau lub bases.

Nucleus: qhov ntawm lub cell uas muaj cov DNA.

Cov gene yog peb niam thiab txiv ua li cas muab tau rau peb?

Nws muaj ob tus qauv ntawm txhua txhua tus gene nyob rau hauv yus lub cev. Thaum tib neeg muaj ib tus menyuam, lawv muab ib tus qauv ntawm txhua txhua tus gene hauv lawv lub cev mus rau tus menyuam. Tus menyuam mos muaj ib xuv gene los ntawm leej niam hos ib xuv gene los ntawm leej txiv.

Tej yam muaj raws caj ces puas yog los ntawm tus niam los sis tus txiv los tas li xwb?

Tsis yog tas li. Tej yam muaj raws caj ces yog muaj vim tias muaj kev pauv rau hauv ib tus gene los sis cov gene. Tej thaum mas qhov kev pauv ntawd yog tau los ntawm tus niam los sis tus txiv.

Tej thaum, muaj kev sib faib (pauv) rau hauv ib tus gene. Cov kev sib faib mas muaj tas li nyob hauv peb lub cev. Ntau zaus mas cov kev pauv no me me xwb thiab tsis tsim teeb meem vim hais tias:

  • tej zaum lawv pauv tsis tau lub ntsiab lus ntawm cov kev cob qhia lub cev.
  • tej zaum lub cev tsuas siv ib tus qauv ntawm cov kev cob qhia xwb los nws yeej ua tau hauj lwm lawm.

Tej thaum mas, qhov kev pauv hauv tus gene ntawd loj heev ces cov kev cob qhia cia li siv tsis tau rau lub cev lawm. Thaum muaj li ntawd, qhov kev cob qhia siv tsis tau lawm thiab nws tsim tau teeb meem.

Yog hais tias muaj ib qho kev pauv loj nyob rau tus gene hauv ib lub noob cell (leej txiv lub cell txiv neej) los sis qe cell (leej niam lub cell poj niam), nws muab tau mus rau tus menyuam. Thaum muaj li no, ces niam thiab txiv tsis raug yam muaj raws caj ces tab sis tus menyuam raug.

Tsis muaj yam dab tsi ua tau los pauv los sis cheem kom txhob muaj kev pauv hauv ib tus gene. Ntaus zaus yeej tsis muaj txoj kev rau niam thiab txiv paub txog tias tau muaj kev pauv lawm, txog txij nkawd tus menyuam twb pib muaj cov tsos mob lawm.

Puas muaj ib qho kev sim kuaj kom paub tias gene pauv lawm?

Muaj kev sim tau gene, tab sis tsuas ua tau rau qee yam tshwm sim raws caj ces xwb. Qhov kev sim no yog sim ib qho ntshav uas yuav tau mus kuaj hauv ib chav kuaj mob.

Kev sim cov gene siv tau los nrhiav kom paub meej txog qee yam mob. Tiam sis, txawm tias qhov kev sim ntawv nrhiav tsis pom qhov kev pauv, los tus tib neeg ntawd haj tseem muaj tau yam muaj raws caj ces. Hais koj tus kws kho mob los sis tus kws cob qhia txog gene kom paub txog tias ib yam kev sim gene twg yuav paub meej npaum li cas.

Muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog sau cob coos rau koj tus menyuam, tab tsis tsuas muab lus qhia dav dav xwb. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, thov hu rau koj lub tsev kho mob.

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota