Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Cem quav

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cem quav yog dab tsi?

Cem quav yog qhov muaj teeb meem tso tsis tau quav.  Nws yeej muaj ntau heev nyob rau tej me nyuam yaus raws li lawv kev noj haus thiab nyiam hloov.  Nws kuj muaj ntau thiab thaum tej menyuam tseem tab tom xyaum siv lub qhov tso quav.

Cem quav nws zoo li cas?

 • mob thaum tso quav
 • quav tawv, ua lub kheej, zoo li pob zeb
 • mob ntawm plab
 • tsis tso quav heev (tso ib zaug 3 rau 7 hnub)
 • quav khub hauv ris luv.

Kuv yuav ua li cas kom kuv tus me nyuam txhob muaj quav tawv?

Tham nrog koj tus kws kho mob los neeg tu mob pab koj txiav txim seb qhov twg yuav zoo rau koj tus me nyuam.  Ib qho kev zoo txaus siab rau kev tiv thaiv cem quav yuav tsum muaj kev sim ntau yam, siv sij hawm, thiab siab ntev los mus ntsuam xyuas seb yam twg zoo rau koj tus me nyuam.  Nco ntsoov tias ib tug me nyuam muaj ib qho txawv.  Sim ntau txoj kev kom txog thaum nrhiav tau qhov zoo rau koj tus me nyuam.

 1. Yog koj tus me nyuam tseem muab xyaum tso quav xwb, tso nws zaum saum lub (toilet) ntev li 5 rau 10 nas this tom qab noj tshais thiab noj hmo tas. (Noj yuav pab kom dim quav.)
 2. Yog koj tus me nyuam kaw taw ncav tsis cuag hauv plag tsev thaum zaum saum lub qhov tso quav, tso ib lub thawv los yog lub rooj tiag taw rau hauv qab kaw taw kom ob lub hauv caug siab dua lub ntsag. Qhov zaum txheem khooj ywb no yuav pab kom tso tau quav.  Nws kuj yuav pab rau koj tus me nyuam hnov zoo li muaj kev txhawb pab kom nyob tau xoob thuav thiab tsis rub nruj rau tej leeg sawv nqaij thaum zaum saum lub qhov tso quav.
 3. Qhuas koj tus me nyuam qhov zaum sij hawm ntev, txawm hais tias nws tso tsis tau quav li. Tej zaum koj yuav tau siv txoj kev pab txhawb kev muaj siab rau, xws li tej nyuag stickers.
 4. Ntxuav qhov tawv nqaij (qhov quav) kom zoo tom qab tso quav txhua zaus. Qhov nov yuav tsis xeeb txob tawv nqaij.  Thaum tawv nqaij mob, me nyuam yuav npo quav, ua kev tso quav nyuab ntxiv.
 5. Ntxias kom ua si heev; yog tu ncua kev ua si yuav tsis tshua tso quav.

Kuv tus me nyuam yuav noj dab tsi quav thiaj tsis tawv?

Ntxias kom haus dej ntau thiab kua txiv, xws li kua apple, pear, cherry, grape, los sis prune.  Xyuas kom koj tus me nyuam noj txiv hmab txiv too, zaub, thiab noob lwm yam txhua hnub, uas yuav ua kom cov quav muag thiab tso tau tawm yooj yim dua.

Xyaw hmoov nplej rau cov khoom noj txhua hnub.  Muab xyaw tau rau cereal, hamburger, ncuav yias, casseroles, los lwm yom khoom noj, los yog cia li noj xwb.

 • Me nyuam mos dua 6 xyoo:
  2 diav nco lug cov bran rau ib hnub.
 • Me nyuam loj tshaj 6 xyoo:
  3 diav nco lug cov bran ib hnub.

Txwv mintsis tej apples, txiv tsawb, mov, carrots siav, Jell-O®, thiab cheese.  Txwv mintsis tej mis thiab tej khoom uas muaj mis xyaw  (muab yam tsis muaj mis xyaw thiab kua taum) kom txog thaum tsis cem quav lawm tso.  Cov lactose hauv cov mis nyuj kuj tsis haum rau ib txhia menyuam thiab.

Txoj kev twg kuv yuav tsum siv pab kuv tus me nyuam tso tau quav?

Tham nrog me nyuam tus neeg tu mob los kws kho mob txog cov kev no yuav siv hom twg, thaum twg, thiab siv li cas:

 • Cov ua kom quav muag: Cov tshuaj ua kom quav txhob tawv.  Muab noj tau raws sij hawm txhua hnub.  Koj tus kws kho mob yuav qhia tau koj tias hom twg thiab ntau li cas yuav zoo tshaj rau koj tus me nyuam.
 • Tshuaj ntsaws qhov quav: Cov tshuaj ntsaws qhov quav yuav yaj mus rau cov nyhuv thiab ua kom quav tawm los.
 • Enema:  Ib qho kua tshuaj txau mus rau hauv cov nyhuv raws nram qhov quav tuaj kom tso quav.  Tsis txhob siv enemas ua ntej koj tham nrog tus kws kho mob los sis neeg tu mob.

Yam dab tsi ntxiv kuv yuav tsum paub txog?

Coob tus me nyuam uas muaj teeb meem txog kev tso zis kuj muaj quav tawv thiab.  Quav tawv yuav muaj peev xwm ua kom qhov tso zis  heev ntxiv vim tias lub zais zis thiab cov nyhuv nyob sib npuab ua ke hauv plab.  Thaum ib tug me nyuam cem quav, lub qhov quav yuav muaj quav tawv puv nkaus.  Qhov no yuav nias lub zais zis ua rau nws tauv tsis tau zis ntau.  Qhov nias nruj ntawm cov quav yuav ua nruj rau lub zais zis uas ua rau nws mloog zoo li yuav tsum tau tso zis ceev tam sis.  Yuav tau siv ib qhov kev qhia tso quav, nrog rau kev qhia tso zis kom khoo tau lub zais zis.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau chaw kho mob?

 • koj muaj kev khuam siab los lus nug ntau ntxiv tuaj
 • muaj hlab ntsav liab los nrog quav
 • cem quav ntxiv thiab tsis tso quav ntev tshaj 2 hnub.
 • mob plab
 • pheej muaj quav lo ris xuab
 • koj pib muaj yam ub yam no txog koj tus me nyuam kev tso quav

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog koj tus me nyuam xwb, tab sis qhia lwm yam thiab.  Yog koj muaj lus nug hu rau chaw kho mob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota