Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

NTXEEV TIAJ THAUM PW, KHWB RWG THAUM UA SI

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Vim li cas cov me nyuam yuav tsum tau pw ntxeev tiaj?

Lub koom haum American Academy of Pediatrics tau xav kom ua raws li cov nram qab no los pab txo qhov Me Nyuam Mos Liab Cia Li Tuag Thaum Pw (Sudden Infant Death Syndrome) (SIDS) thiab lwm cov kev ploj tuag los ntawm kev pw tsaug zog, xws li tuag los ntawm kev ua tsis taus pa.

 • Tag nrho cov me nyuam uas noj qab nyob zoo yuav tsum tau pw ntxeev tiaj, hauv ib lub txaj pw uas nyab xeeb los sis ib lub txaj rau me nyuam zaum ua si uas muaj daim ntaub pua chaw zawm ntawm ces kaum los pua lub txaj uas tawv tawv.
 • Xyuas kom lub taub hau txaj nws tiaj tiaj, tshwj tsis yog tias tus kws kho mob ho kom ua lwm yam vim koj tus me nyuam muaj mob.
 • Tsis txhob tso cov khoom xws li tog hauv ncoo, pam vov, cov ntaub thaiv ntug thiab cov khoom ua si uas muag muag tso rau hauv lub txaj pw.
 • Xav txog qhov uas muab cov pam uas hnav tau rau tus me nyuam hnav kom nws sov thaum mus pw es tsis txhob muab daim pam rau vov.
 • Cia tus me nyuam pw rau hauv tib chav – tiam sis tsis yog hauv tib lub txaj. Cov me nyuam mos thiab cov me nyuam uas yau dua 2 xyoos yuav tsum tau tsis txhob pw saum tib lub txaj nrog lwm tus neeg kiag li, vim tias tej zaum yuav muaj qhov ua tsis taus pa. Yog tias koj nqa tus me nyuam los pub niam mis rau noj saum txaj, muab nws rov qab coj mus pw hauv nws lub txaj pw los sis lub txaj zaum ua si thaum pub mis rau noj tas.
 • Muab ib lub txiv mis yas rau npuav thaum yuav mus pw los tau. Thaum lub txiv mis yas ntawd plam los tom qab koj tus me nyuam tsaug zog lawm, tsis txhob rov muab rau nws npuav lawm.
 • Cov me nyuam uas ntxeev tau yuav tsum tau muab nws pw ntxeev tiaj, tiam sis cia nws tig mus tig los li nws nyiam. Koj tsis tas yuav muab nws ntxeev rov qab.

Kev pw ntxeev tiaj muaj feem cuam tshuam rau kuv tus me nyuam li cas?

Vim cov tswv yim uas xav kom ua no, qhov uas muaj SIDS tau txo los yuav luag 50 feem pua. Tiam sis, thaum tib lub sij hawm no, plagiocephaly (qhov taub hau pluav) thiab torticollis (qhov uas ib sab caj dab nruj nruj) ntawd ho muaj ntau zog tuaj.

Tej co me nyuam nyiam tig lawv lub taub hau rau ib sab thaum lawv pw ntxeev tiaj. Qhov no yuav muaj feem cuam tshuam rau lawv txoj kev loj hlob. Qhov no yuav ua rau nyuaj zog rau lawv los ua kom lawv lub caj dab khov, thiab yuav ua rau lawv siv tag nrho ob sab ntawm lawv lub cev nyuaj zog.

Kuv yuav tiv thaiv cov teeb meem no tau li cas?

Pw

Muab koj tus me nyuam pw ntxeev tiaj, sib hloov tig lub taub hau kom nws tsis txhob tig rau ib sab tas li. Los sis hloov chaw thaum pw hauv lub txaj pw (pw pem taub hau, ces ho tig mus pw rau nram ko taw) kom koj tus me nyuam yuav tsum tau tig lub taub hau los ntsia cov dej num ua hauv chav.

Yog tias koj tus me nyuam pw rau ib sab taub hau tas li, sim tig lub txaj pw los sis txav cov khoom uas nws nyiam ntsia hauv chav mus rau lwm qhov chaw.

Tej yam khoom mas tus tswv tsim hais tias yog tsim los pab kom tus me nyuam nyob rau ib qho chaw. Cov khoom no mas tsis tau muab coj los sim seb puas nyab xeeb thiab tsis xav kom siv cov no.

Twj 

Txo kev siv cov khoom ua si xws li cov viav vias, cov rooj rau me nyuam mos liab zaum, thiab cov laub zaum rau me nyuam dhia kom muaj zog ntawd kom tsawg. Yuav tsum tau siv ib lub rooj zaum hauv tsheb tas li thaum mus kev deb, tiam sis tshem koj tus me nyuam tawm kom sai li sai tau thaum mus tas. Thaum tus me nyuam hnov, yuav tsum tau puag tus me nyuam, los sis cia nws nkag hauv pem teb thiab kawm siv tej tes taw kom ntau li ntau tau.

Pw khwb rwg ua si

Thaum tus me nyuam hnov thiab koj saib nws, koj tus me nyuam yuav tsum tau siv sij hawm ntau los pw khwb rwg. Kev pw khwb rwg ua rau lub nruab qaum, lub caj dab, thiab cov leeg ntawm txais caj npab khov, uas yuav siv cov no los tswj kom lub taub hau ntseg, pab thaum dov, zaum, thiab nkag. Lub sij hawm pw khwb rwg tseem zoo rau kev saib thiab kev xav vim tias nws ua kom koj tus me nyuam saib thiab xyuas seb muaj dab tsi nyob ib ncig.

Koj yim pib tso nws pw khwb rwg thaum ntxov, ces koj tus me nyuam yim yuav swm sai, pab tau nws, thiab nyiam qhov ntawd sai. Cov me nyuam uas tsis siv sij hawm pes tsawg pw khwb rwg mas tej zaum yuav tsum tau kev txhawb thiab kev xyaum kom nws swm. Ntawm no yog ib co tswv yim los pab koj tus me nyuam kawm kom nws nyiam lub sij hawm pw khwb rwg.

 • Nws yuav pab tau zoo tshaj yog tias koj tus me nyuam so txaus thiab zoo siab ua ntej sim muab nws pw khwb rwg.
 • Pib muab nws pw khwb rwg li ntawm 5 feeb twg txhua zaus koj tus me nyuam hnov thiab maj mam ua kom pw tau txog 20 feeb.
 • Muab koj tus me nyuam yam khoom ua si uas nws nyiam tshaj tso kom nws ncav tau. Tso tej yam suab uas nws nyiam mloog.
  • Muab ib daim iav tso pem koj tus me nyuam hauv ntej.
 • Koj tus me nyuam yuav tsum tau muaj zog thiab sim tsa tau nws lub taub hau thiab ua si tso. Yog tias kev ua si hauv pem teb yog ib qho nyuaj, muab dab tsi los txheem koj tus me nyuam kom nws siab me ntsis kom thiaj li yooj yim rau nws tsa nws lub taub hau. Koj siv tau:
  • ib lub me nyuam tog hauv ncoo (xws li lub tog hauv ncoo Boppy®).
  • ib txoj phuam kauv uas xiab rau hauv qab ntawm txhais caj npab thiab lub hauv siab.
  • ib thooj rwb txheem (foam wedge).
  • Tus me nyuam yuav pw tau tav toj ntawm koj txhais ceg thaum koj zaum, los sis saum koj lub hauv siab thaum koj pheeb rau ntawm lub xam loos los sis pheeb rau ntawm lub tog hauv ncoo. Koj tus me nyuam yuav nyiam qhov koj lub cev sov thiab koj lub plawv dhia.
 • Zaum hauv pem teb thiab nyob pem hauv ntej ntawm koj tus me nyuam es nqua yas suab los sis nrog nws tham tim ntsej tim muag.
 • Yog tias sab lawm, koj yuav dov tau koj tus me nyuam kom pw ntxeev tiaj me ntsis, los sis muab nws nqa me ntsis, ces rov qab muab nws pw khwb rwg.

Nco ntsoov, yuav tsum tau saib ntsoov thaum lub sij hawm muab nws pw khwb rwg – tsis txhob cia tus me nyuam nyob ib leeg kiag li thaum nws pw khwb rwg los sis thaum siv cov khoom los pab txheem no.

Ua siab ntev. Tej zaum yuav nyuaj zog rau tus me nyuam thaum xub pib, tiam sis nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau sim tas li. Thaum koj tus me nyuam muaj zog me ntsis lawm, lub sij hawm pw khwb rwg yuav lom zem. Cov kev pab los ntawm qhov no mas nws yuav tsim nyog.

Kuv yuav tsum tau paub dab tsi thiab?

Nrog cov niam tais yawm txiv/pog yawg, cov neeg muab kev pab zov me nyuam, thiab cov neeg zov me nyuam tham. Xyuas kom txhua tus neeg uas saib xyuas koj tus me nyuam paub txog kev pw nyab xeeb:

 • Txhua lub sij hawm muab tus me nyuam pw, siv ib lub txaj pw uas paub tseeb tias yuav nyab xeeb.
 • Tshem cov khoom uas muag muag tawm hauv lub txaj:
  • Tsis pub muaj tog hauv ncoo
  • Tsis pub muaj pam vov
  • Tsis pub muaj cov ntaub thaiv ntim ntug
  • Tsis pub muaj khoom ua si
 • Muab koj tus me nyuam pw khwb rwg ua si thaum nws hnov thiab muaj neeg saib ntsoov.

Muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais ntsia ntsees rau koj tus me nyuam, tiam sis nws muab cov lus qhia dav dav. Yog xav paub ntxiv txog kev pw los sis SIDS, thov nrog koj pawg neeg muab kev pab kho mob tham.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota