Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

ADENOIDECTOMY (KEV HLAIS TAWM QOG NRU)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cov qog nru yog dab tsi?

Qog nru yog cov qog hlav nyob sab nru qhov ncauj saum toj puag tom qab lub qhov ntswg txuas rau. (Txawm tias cov neeg feem coob hais tias "cov qog nru" saib zoo li yuav muaj ntau dua ib lub, peb yeej tsuas muaj ib lub qog nru nkaus xwb.)

Lub qog nru yog ib feem ntawm peb lub nruab nrog cev. Peb lub nruab nrog cev pab peb tawm tsam cov kab mob uas tsim muaj kev mob. Lub qog nru tsuas yog ib feem me heev hauv peb lub nruab nrog cev. Cov me nyuam uas raug phais tawm lawv cov qog nru (thiab cov qog qa) yuav tsis muaj mob ntau dua ntxiv cov me nyuam uas yeej "muaj" lawv cov qog nru. Qhov tseeb, qee cov me nyuam yuav muaj mob tsawg dua tom qab tshem tawm lawv lub qog nru, xws li cov kev pheej voos ua paug rau qhov ntswg.

Vim li cas thiaj li yuav tshem tawm lub qog nru ntawm kuv tus me nyuam?

Muaj ntau cov laj thawj rau koj tus kws kho mob pom zoo txoj kev tshem tawm koj tus me nyuam lub qog nru, xws li:

 1. Kom pab koj tus me nyuam ua pa thiab pw tsaug zog zoo dua. Yog tus me nyuam lub qog nru loj dhau, nws yuav thaiv tus me nyuam txoj kev ua pa thaum pw tsaug zog thiab yuav ua muaj kev ua qaj, pw tsis txaus thiab muaj kev zes rau txoj kev tsaug zog.
 2. Rau cov kev nquag voos ua paug hauv qhov ntsej los sis muaj kua yig hauv lub plawv qhov ntsej. Lub qog nru yog nyob rau ntawm Eustachian (Raj ntseg) nraum qab lub qhov ntswg. Lub Eustachian (Raj ntseg) pab ceev kom cov qhov ntsej noj qab haus huv. Lub qog nru uas loj dhau los sis lub qog nru uas pheej voos ua paug tas li yuav ua rau nws o los sis thaiv lub Eustachian (Raj ntseg). Thaum twg tshem tawm lub qog nru, yuav muaj tsawg cov kev voos ua paug thiab muaj kua yig rau lub qhov ntsej.
 3. Rau cov qog nru uas pheej rov voos ua paug. Qee cov me nyuam uas pheej rov voos ua paug rau qhov ntswg yuav muaj cov ntswg nyeem, ntsuab los sis daj. Tej zaum cov tshuaj tua kab mob yuav pab tau kom khees, tiam sis feem ntau, pheej rov mob dua thaum twg tsis siv tshuaj tua kab mob lawm; qhov no yog kev qhia tias muaj kev voos ua paug rau qog nru kho tsis zoo. Kev tshem tawm lub qog nru yuav pab tau qhov teeb meem no, tiam sis yuav tiv thaiv tsis tau tej khaub thuas los sis cov kev mob uas ua rau muaj ntswg.

Yuav tshem tawm lub qog nru li cas?

 • Kev tshem tawm lub qog nru yog siv ib qho txheej txheem kev phais. Txoj kev phais no yog hu ua adenoidectomy (kev hlais tawm qog nru). Tus kws phais qhov ntsej, qhov ntswg, thiab lub qa yog tus ua hauv chav phais mob raws li kev siv cov tshuaj loog siv rau txhua yam. Feem ntau qhov txheej txheem kho mob kiag mas siv sij hawm li ntawm 20 txog 30 feeb.
 • Txawm yog cov qog nru nyob nraum qab tus caj ntswm los yuav tshem nws tawm hauv lub qhov ncauj thiab yuav tsis pom muaj kev caws pliav tom qab kev phais.
 • Tus kws phais mob yuav tshem tawm tau feem ntau, tiam sis tsis tau tag nrho cov qog nru. Txawm tias cov qog nru yeej txawj hlav rov tuaj thiab tsim muaj cov kev mob tshwm sim dua los yeej tsis tshua muaj me nyuam yuav tau raug hlais tawm qog nru zaum ob.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab kev phais?

 • Cov me nyuam yeej ib txwm mus tau tsev tib hnub tom qab phais tag, tiam sis qee zaum koj tus kws phais mob yuav xav ceev koj tus me nyuam pw ib hmos hauv tuam tsev kho mob.
 • Thaum twg koj tus me nyuam mus tau tsev, yuav qhia rau lawv:
  • Siv tshuaj Tylenol® (acetaminophen) los sis Children's Motrin® (ibuprofen) raws li tsim nyog los tswj kev hnov mob.
  • Koj tus me nyuam yeej noj haus li qub raws li noj taus.
  • Txhawb koj tus me nyuam kom haus dej ntau. Qhov no yuav pab kom lub qa noo thiab pab rau kev tsis xis nyob thiab pab tiv thaiv txoj kev qhuav qa.
  • Koj tus me nyuam yeej rov mus ua tej dej num li qub tom qab kev phais.
  • Koj tus me nyuam yeej rov mus kawm ntawv/chaw zov me nyuam thaum twg lawv khees thiab tsis tag yuav siv cov tshuaj loog mob lawm. Feem coob, cov me nyuam yeej rov qab mus kawm ntawv/chaw zov me nyuam tom qab li 1-3 hnub.
  • Cov kev mob nquag tshwm sim muaj tom qab kev phais:
   • Muaj taus mob plab thiab ntuav hauv thawj 24 teev tom qab kev phais
   • Vim yog kev o tom qab kev phais yuav ua rau txhaws ntswg, ua qaj, ua pa tsw phem thiab mob caj dab heev tuaj. Cov kev mob tshwm sim no yuav ploj thaum thawj 3 lub lim tiam tom qab kev phais.
   • Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws kho mob txog cov cev kub tshaj 102.0 F uas cov tshuaj acetaminophen (Tylenol) thiab/los sis Ibuprofen tsis pab kom thim
   • Lub suab lus yuav zoo li txawv, tiam sis yuav rov zoo zus li 6-8 lub lim tiam
   • Mob pob ntseg. Qhov no yog mob ntawm cheeb tsam qog nru - tsis yog lub pob ntseg mob!
   • Yeej yuav muaj cov hlab ntshav los sis teev ntshav hauv cov ntswg los sis cov qaub ncaug thaum thawj ob peb teev thiab tsis yog yam txhawj
   • Tom qab kev hlais qog nru yeej tsis tshua muaj los ntshav hlob kiag. Yog tias koj tus me nyuam hnoos, ntuav los sis nti qaub ncaug tau cov ntshav liab tshiab los sis ntshav tuag, coj nws mus cuag Children’s Chav Kho Kub Ceev tam sis.
   • Yog tias koj txhawj txog cev qhuav dej (qhov muag tho, di ncauj qhuav thiab nplaum, tsis muaj zis tso mus 8 teev thiab tsis muaj kua muag los) hu rau lub chaw kho mob ENT.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab los hloov tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob. Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau Children’s ENT & Facial Plastic Surgery (Kev Phais Ntsej Muag Zoo Nkauj) ntawm 612-874-1292.

Muab xyuas 10/2022

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota