Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV TSHUAJ TXHAWB LUB ZOG TIV THAIV KAB MOB: KEV SAIB XYUAS TOM TSEV

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Kuv tus me nyuam xav tau cov tshuaj txhaj txhawb zog tiv thaiv kab mob dab tsi?

Mus saib Children nplooj vev xaib Kev Saib Xyuas Thawj hauv Childrensmn.org txhawm rau kawm paub txog seb cov tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob (tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob) uas koj tus me nyuam xav tau thiab thaum twg lawv mam tau txais qhov kev txhaj tshuaj. Kev txhaj tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob feem ntau lawm yog yuav tau txais kev txhaj tshuaj thaum ncua sij hawm ua qhov kev kuaj. Feem ntau yuav tsum tau txais ntau tshaj ib zaug txhawm rau ua hauj lwm los sis siv tau. Yog tias koj ua tsis raws lub sij hawm, nug koj tus kws kho mob los sis tus kws saib xyuas neeg mob hais txog txoj hauv kev yuav siv tshuaj ntxiv li cas.

Nkag siv tau koj tus me nyuam cov ntaub ntawv sau tseg txog kev txhaj tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob los ntawm koj qhov My Children lub vev xaib los sis rub lub app Docket tawm uas yog yuav txuas nrog rau qhov kev sau npe txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob hauv Minnesota Department of Health (Lub Tuam Tsev Hauj Lwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv).

Yog tias koj tsis tuaj yeem nkag mus rau lub vev xaib los sis siv lub app xov tooj ntawm tes, ceev cov ntaub ntawv sau tseg txog kev txhaj tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob ntawm koj tus me nyuam cia rau qhov chaw nyab xeeb thiab nqa nrog koj tas li:

 • Thaum twg los xij uas koj mus rau hauv lub chaw kuaj mob, lub tsev kho mob, los sis lub tuam tsev saib xyuas kev kho mob xwm ceev
 • Thaum koj tus me nyuam sau npe kawm ntawv hauv tsev kawm ntawv los sis lub chaw zov me nyuam

Cov kev mob tshwm sim yog dab tsi?

Tej zaum koj tus me nyuam yuav muaj cov pob liab, o, thiab mob ib cheeb tsam ntawm qhov chaw txhaj tshuaj. Qhov kev txhaj tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob qee yam tshuaj tej zaum kuj tseem tuaj yeem ua rau kub taub hau thiab muaj kev txhov siab me ntsis.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob rotavirus hauv qhov ncauj tuaj yeem ua rau plab hnyuv txav mus los hauv ob peb hnub.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob qhua pias, tuav qog hauv qab pob tsaig thiab pob qoob (MMR) tuaj yeem ua rau muaj pob khaus me li 7-12 hnub tom qab txhaj tshuaj thiab yuav nyob tau ntev txog li 1 los sis 2 hnub. Qhov no tsis yog kab mob qhua pias thiab kab mob sib kis.

Cov tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob varicella (pob hlwv dej) tuaj yeem ua rau muaj cov pob hlwv dej nyob rau ntawm qhov chaw txhaj tshuaj, los sis lwm qhov chaw ntawm lub nrog cev hauv ob peb hnub. Yog tias muaj pob tshwm sim, feem ntau lawm mob me ntsis thiab tsis ntev kuj zoo lawm.

Kuv yuav kho cov kev mob tshwm sim no li cas?

Yog tias koj tus me nyuam muaj kev ntxhov siab los sis kub taub hau, acetaminophen (Tylenol® los sis lwm npe tshuaj) yuav pab txo kom txhob kub taub hau thiab ua kom muaj kev npliaj siab. Muab cov tshuaj acetaminophen hauv txhua 4 teev sij hawm thaum twg uas tseem muaj cov mob tshwm sim.

Yog tias koj tus me nyuam muaj hnub nyoog tshaj 6 hli, koj kuj tseem tuaj yeem siv tau cov tshuaj Ibuprofen (Advil®, Motrin® los sis lwm yam npe tshuaj). Ibuprofen tuaj yeem muab tau hauv txhua 6 teev sij hawm. Tsis txhob siv tag nrho ob qho tshuaj Acetaminophen thiab Ibuprofen tib si. Yog tias koj xav tias koj tus me nyuam xav tau ntau hom tshuaj ntawm cov tshuaj no, hu rau koj lub chaw kuaj mob. Tsis Txhob muab cov tshuaj aspirin! Saib daim ntawv qhia, “Acetaminophen Ibuprofen Dosage Chart”.

Dhau ntawm kev noj tshuaj lawm, ntawm no yog lwm yam uas koj tuaj yeem ua tau los pab kom muaj kev npliaj siab thaum ua npaws:

 • Muab rau koj tus me nyuam haus kom ntau.
 • Tsis txhob muab koj tus me nyuam kauv los sis qhwv nruj.
 • Rov kuaj koj tus me nyuam qhov kub thiab txias ib zaug ntxiv tom qab sij hawm 1 teev.
 • Hauv koj tus me nyuam qhov chaw da dej sov yuav tsum muaj cov npuas xab npum tob li 1–2 inches.
 • Yog tias koj tus me nyuam muaj cov pob liab, o, thiab mob ib cheeb tsam txawm qhov chaw txhaj tshuaj, muab ib daim phuam so kom huv, txias, ntub dej rau ntawm qhov chaw mob txhawm rau kom xis nyob.

Kuv yuav hu rau lub chaw kho mob thaum twg?

Qhov kev txhaj tshuaj txhawb zog tiv thaiv kab mob uas muaj kev cuam tshuam loj yog tsis tshuam pom muaj tshwm sim thiab yuav tsum tau tshaj tawm. Thov hu rau koj lub chaw kuaj mob yog tias koj tus me nyuam tau ntsib ib qho ntawm cov nram qab no:

 • tsis coj li qub; coj tus cwj pwm txawv los sis tsis tshuam ua si los sis muaj kev ceeb
 • Daim tawv nqaij muag, daj ntseg los sis cov tawv nqaij hloov pauv tsis zoo li qub
 • lub suab quaj ntxhe-ntxhe
 • quaj ntev tshaj sij hawm 3 teev; tsis tuaj yeem npliaj siab
 • ua npaws siab dua 103°F (39.5°C) lub qhov quav (yog tias koj tus me nyuam hnub nyoog qis dua 6 lub hlis)
 • ua npaws uas noj tshuaj los tsis ntxim tshuaj los sis mob ntev dua sij hawm 2 hnub
 • qhov liab los sis rhiab nyob rau ntawm qhov chaw txhaj tshuaj tom qab sij hawm 24 teev
 • qaug dab peg (kiv taub hau, tsaus muag, caw yaum, los sis lub pob qij txha) - Hu rau 911 yog tias tshwm sim li qhov no!

Yog tias koj txhawj xeeb ntawm txhua yam txog koj tus me nyuam cov yam ntxwv los sis kev xav, hu rau koj lub chaw kuaj mob!

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog qhia kiag txog koj tus me nyuam tiam sis nws yog qhia cov ncauj lus dav. Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau lub chaw kho mob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota