Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

LUB ZAIS PA SU NTAWM TXOJ HLAB UA PA

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Yog vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li yuav tsum siv lub zais pa su ntawm txoj hlab ua pa?

Tau qhia siv lub zais pa su rau cov me nyuam uas muaj qhov nqaim ntawm lawv txoj hlab ua pa uas tsim ua rau ua pa nyuaj. Feem ntau lawm qhov no nyiam tshwm sim tuaj rau cov me nyuam uas yug ua ntej txog sij hawm yug tab sis yeej tuaj yeem tshwm sim tau rau lwm cov me nyuam zoo ib yam thiab. 

Lub zais pa su ua hauj lwm li cas lawm?

Lub zais pa su ua hauj lwm los ntawm tus kws phais pob ntseg, qhov ntswg, thiab lub qa ntawm tus me nyuam yaus. Uas siv lub koob thaij duab tsom saib sab hauv (lub raj ntev, nyias) uas muab nruab rau lub qhov ncauj, tus kws phais mob yuav ntsuam xyuas thiab thaij cov duab dis cis taus ntawm koj tus me nyuam txoj hlab ua pa. Yog tias txoj hlab ua pa nqaim, ces muab lub zais pa su tshwj xeeb nruab rau cheeb tsam ntawm qhov nqaim. Tag ntawd ces, muab lub zais pa su ua kom loj txhawm rau kom txoj hlab ua pa uas nyias thiaj li loj tuaj. Tom qab ncua sij hawm luv, lub zais pa su yuav raug muab pov tseg los sis tshem tawm. Qee zaum yuav tau ua lwm cov txheej txheem kho nyob rau tib lub sij hawm txhawm rau pov thaiv los sis ncua qhov nqaim los ntawm qhov rov tshwm sim dua. 

Tau ua qhov txheej txheem kho no nyob rau chav phais mob ntawm tsev kho mob thiab yuav tsum muaj cov tshuaj loog raws li ncua dav. Qhov no txhais tau tias koj tus me nyuam yuav ncaws dab ntub heev thiab ua tib zoo kuaj xyuas nyob rau ncua sij hawm qhov txheej txheem kho no. Koj yuav muaj lub cib fim los sib tham nrog tus kws tshawb fawb txog tshuaj loog nyob rau hnub phais mob txhawm rau sib tham txog cov lus nug uas tej zaum koj yuav muaj hais txog kev nyab xeeb thiab cov kev pheej hmoo ntawm kev siv tshuaj loog.

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

Koj tus me nyuam yuav tsum tau txais kev kuaj fab lub cev ntaj ntsug los ntawm nws tus kws kho mob me nyuam yaus los sis tus kws kho mob tsev neeg tsis pub dhau 30 hnub ua ntej kev phais mob. Tus kws kho mob uas koj mus ntsib yuav tau ua kom tiav tsab ntawv Keeb Kwm thiab Lub Cev Ntaj Ntsug uas peb lub chaw hauj lwm muab. Koj yuav tsum nqa tsab ntawv teb tiav nrog koj tuaj rau hnub phais. Rau koj tus me nyuam txoj kev nyab xeeb, nws tseem ceeb heev uas nws tsis muaj dab tsi hauv plab thaum tso tshuaj tsaug zog. Thov coj raws Children’s Minnesota Cov Kev Cob Qhia Noj thiab Haus. Yog tias koj tsis ua raws li cov lus qhia no, peb yuav tso tseg koj tus me nyuam qhov kev phais mob no.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Txoj kev phais ib txwm siv sij hawm li 30-45 feeb. Koj tus me nyuam yuav tsim rov los hauv chav tso xeev tom qab kev phais. Feem ntau lawm kev tsim los yeej siv sij hawm li 20 txog 30 feeb. Thaum koj tus me nyuam sawv los, ces yuav coj lawv mus rau ntawm cheeb tsam tso tawm kom xeev rov qab los zoo li qub. Koj nyob nrog koj tus me nyuam tau thaum twg muab nws txav mu rau qhov chaw yuav tso tawm.

  • Tej zaum koj tus me nyuam yuav kub ib ce dog dig (99° txog 100°F) mus ib los sis ob hnub tom qab kev phais.
  • Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws kho mob txog cov cev kub tshaj 102.0 F uas cov tshuaj acetaminophen (Tylenol) thiab/los sis Ibuprofen tsis pab kom thim 
  • Tej zaum koj tus me nyuam yuav mob qa nyob rau hnub phais mob. Qhov no yog tau tshwm sim los ntawm lub zais pa su. Koj yuav siv tau tshuaj Tylenol® (acetaminophen) los sis Children's Motrin® (ibuprofen) pab txoj kev tsis xis nyob ib ntus no.
  • Koj yuav tau daim ntawv Discharge Instructions (Cov Lus Qhia Txog Kev Tso Tawm) ua ntej koj mus tsev uas yuav qhia kev muab tshuaj npaum li cas thiab pes tsawg zaus.
  • Koj tus me nyuam yuav rov qab mus noj haus thiab ua si li qub li 24 teev tom qab kev phais.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab los hloov tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob.

Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau Children’s ENT thiab Facial Plastic Surgery (Children's ENT Kev Phais Ntsej Muag Zoo Nkauj).

Muab xyuas 10/2022

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota