Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

KEV NRUAB LUB CUAB YEEJ PAB KEV HNOV LUS UAS XA SUAB RAWS POB TXHA

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Yog vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li xav nruab lub cuab yeej pab kev hnov lus uas xa suab raws pob txha?

Muaj 3 hom kev tsis hnov lus. Feem ntau lawm qhov kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab raws raj ntseg yog tau tshwm sim los ntawm qhov tsis zoo li ib txwm, kab mob, los sis qhov puas tsuaj rau lub qhov ntsej, daim thaiv qhov ntsej, los sis pob ntseg ntu nruab nrab. Feem ntau lawm qhov kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab sab hauv pob ntseg yog tau tshwm sim los ntawm qhov tsis zoo li ib txwm, kab mob, los sis kev puas tsuaj rau sab hauv lub pob ntseg (hauv lub qhov ntsej) los sis leeg xa xov fab kev hnov lus. Kev tsis hnov lus sib xyaw yog qhov sib sau ua ke ntawm kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab raws raj ntseg thiab kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab sab hauv pob ntseg. Txhua hom kev tsis hnov lus yog muaj ntau yam xwm txheej thiab tuaj yeem muaj tau rau txhua phaum hnub nyoog, tab txawm tias thaum yug kiag los xwb los yeej muaj tau.

Kev txhim kho kom zoo rau koj tus me nyuam li kev hnov lus tuaj yeem pab tau rau qhov kev tsim kho fab kev hais lus thiab hom lus, kev ua hauj lwm hauv tsev kawm ntawv, thiab kev sib txuas lus. Kev nruab lub cuab yeej pab kom hnov lus uas xa suab raws pob txha yog hom cuab yeej pab kom hnov lus tshwj xeeb uas muaj feem xyuam sib xyaw uas tuaj yeem nruab tau rau qhov phais mob. Tej zaum koj tus kws pab kho mob yuav qhia siv hom cuab yeej pab kev hnov lus no, nce raws li koj tus me nyuam lub hnub yug thiab hom kev tsis hnov lus. Qhov no tuaj yeem pab tau cov me nyuam uas muaj kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab raws raj ntseg nyob rau hauv ib los sis ob sab pob ntseg, kev tsis hnov lus sib xyaw nyob rau hauv ib los sis ob sab pob ntseg, los sis lag ntseg nyob rau tib sab pob ntseg (kev tsis hnov lus los ntawm kev xa suab hauv pob ntseg tob nyob rau hauv ib sab pob ntseg uas muaj kev hnov lus li ib txwm nyob rau hauv lwm sab pob ntseg). Kev nruab lub cuab yeej pab kom hnov lus xa suab raws pob txha tuaj yeem pab tau cov me nyuam kom hnov tau lus zoo zog tuaj thaum lwm hom cuab yeej pab kev hnov lus tsis muaj kev xaiv. 

Kev nruab cuab yeej pab kev hnov lus raws pob txha ua hauj lwm li cas lawm?

Kev nruab cuab yeej pab kev hnov lus raws pob txha xa suab los ntawm kev co tus pob txha nyob rau hauv pob txha taub hau. Rau cov me nyuam uas tsis hnov lus los ntawm kev xa suab raws raj ntseg los sis kev tsis hnov lus sib xyaw, kev nruab cuab yeej pab kev hnov lus xa suab raws pob txha hla dhau cov feem ntawm lub pob ntseg uas tsis ua hauj lwm los ntawm kev xa suab ncaj nraim mus rau hauv lub qhov ntsej. Rau qhov kev lag ntseg nyob rau tib sab, kev nruab cuab yeej pab kev hnov lus yuav xa lub suab los ntawm lub pob ntseg uas tsis hnov lus rau lub pob ntseg uas hnov lus.

Kev phais nruab lub cuab yeej pab kev hnov lus xa suab raws pob txha ua hauj lwm li cas lawm?

Cov kev nruab no tau muab nruab los ntawm tus kws phais lub pob ntseg, qhov ntswg, thiab lub qa. Tus kws phais mob Ear, Nose, and Throat (Pob Ntseg, Qhov Ntswg, thiab Qa) (ENT) ua cov kev phais cov tawv taub hau nyob rau ib sab ntawm lub pob ntseg thiab muab cov ntsia ntswj thais thas niaj (titanium) ntsaws mus rau hauv lub pob txha taub hau nrog rau cov cuab yeej tshwj xeeb. Feem xyuam sib xyaw ntawm qhov cuab yeej pab kev hnov lus uas tau muab txuas rau hauv tus ntsia ntswj no nce raws li hom kev nruab lub cuab yeej pab kev hnov lus xa suab raws pob txha uas koj tus kws kho mob tau qhia siv. Qhov kev nruab lub cuab yeej pab kom hnov lus yuav muab txuas rau lub tshuab lis suab sab hauv ncaj nraim los ntawm qhov qhib me-me nyob rau hauv daim tawv nqaij los sis, raws li ib txwm lawm yeej muaj hlau nplaum. Koj tus me nyuam yuav tau txais lub cuab yeej pab kev hnov lus sab hauv thaum qhov kev tuaj ntsib tom qab phais mob nrog rau nws tus kws kho mob fab kev hnov lus.

Koj tus me nyuam yuav siv tshuaj loog raws li ncua dav (ncaws dab ntub heev) rau qhov txheej txheem kho. Nyob rau hnub thiab lub hnub nyoog no, qhov tshuaj loog raws li ncua dav yog qhov muaj kev nyab xeeb heev thiab koj tus me nyuam yuav tau ua tib zoo kuaj xyuas los ntawm pab pawg neeg ua hauj lwm saib xyuas tshuaj loog nyob rau ncua sij hawm qhov txheej txheem kho. Raws li ib txwm lawm qhov kev phais mob yuav siv sij hawm thaj tsam li 1 txog 2 teev sij hawm thiab koj tus me nyuam tuaj yeem tau mus tsev nyob rau tib hnub uas tau phais mob.

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

Koj tus me nyuam yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas ib ce los ntawm nws tus kws kho me nyuam los sis kws kho mob rau lub tsev neeg li 30 hnub ua ntej kev phais kom paub tseeb tias nws yeej noj qab haus huv. Tus kws pab kho mob uas koj mus ntsib tsis tas yuav ua kom tiav daim foos qhia txog Keeb Kwm thiab Lub Cev Ntaj Ntsug uas tau muab los ntawm peb lub chaw ua hauj lwm. Koj yuav tsum nqa tsab ntawv teb tiav nrog koj tuaj rau hnub phais. Yog tias koj tus me nyuam tsis muaj daim foos qhia txog keeb kwm thiab lub cev ntaj ntsug ua ntej phais mob, ces qhov kev phais mob yuav raug thim.

Rau koj tus me nyuam li kev nyab xeeb, nws yog ib qhov tseem ceeb heev uas cov me nyuam ntawd tshaib plab thaum tau txhaj tshuaj loog. Thov ua raws li peb Cov Lus Qhia Txog Kev Noj thiab Haus ua ntej phais mob. Yog tias koj tsis ua raws li cov lus qhia no, peb yuav tso tseg koj tus me nyuam qhov kev phais mob no.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Koj tus me nyuam yuav tsim rov los hauv chav tso xeev tom qab kev phais. Thaum koj tus me nyuam sawv los, ces yuav coj lawv mus rau ntawm cheeb tsam tom qab phais mob kom xeev rov los zoo li qub. Koj tuaj yeem nyob nrog koj tus me nyuam thaum lawv raug hloov mus rau ntawm cheeb tsam no.

Koj tus me nyuam yuav qhwv daim ntaub nyob rau ntawm qhov chaw phais mob. Raws li ib txwm lawm qhov no yog kev looj daim ntaub qhwv mob uas muaj los sis tsis muaj daim ntaub mos. Koj tus kws phais mob yuav qhia koj tias seb yuav looj daim ntaub qhwv mob ntev npaum li cas. Tej zaum koj tus me nyuam yuav muaj qhov o nyob ib ncig ntawm qhov chaw phais mob. Tej zaum koj tus kws phais mob yuav qhia siv tshuaj pleev (feem ntau yog Bacitracin, Vaseline®, Aquaphor®, los sis Bactroban) txhawm rau siv rau qhov phais mob li ob peb hnub xwb. Qhov phais mob tsim nyog yuav ua kom qhuav nyob rau 2 mus txog rau 3 hnub. Cov xov ntxiv nqaij ntuag nws yuav ya nws mus thiab tsis tas yuav muab tshem tawm li.

Tej zaum koj tus me nyuam yuav tsis xis nyob me ntsis tom qab kev phais mob thaj tsam li ib lub lim tiam tom qab phais mob tag. Yog tias koj tus me nyuam yws txog qhov mob, ces tej zaum koj tuaj yeem muab qhov tau tshuaj acetaminophen (Tylenol®) los sis ibuprofen (Children´s Motrin®), los sis lwm qhov tshuaj kho uas tau sau ntawv sau yuav los ntawm koj tus kws kho mob yam uas muaj kev nyab xeeb. Yog tias koj tsis paub tseeb seb cov tshuaj noj twg muaj kev nyab xeeb, thov hu rau koj tus kws kho mob.

Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws pab kho mob rau qhov mob ua npaws siab tshaj 102.0 F uas tsis tau tuaj nrog rau acetaminophen los sis ibuprofen.

Txhawb siab kom ua si nyob rau sab hauv yam ntsiag to rau ob peb hnub tom qab kev phais mob tag thiab ua raws li koj tus kws kho mob cov lus qhia hais txog kev rov qab mus kawm ntawv thiab lwm cov kev ua dej num. Koj tus me nyuam yuav muaj kev teem caij mus ntsib koj tus kws phais mob nyob rau hauv 3 txog 4 lub lim tiam. Dhau li ntawd lawm kuj tseem muaj kev teem caij nrog lawv tus kws tshawb fawb txog suab nyob rau hauv 3 txog 12 lub lim tiam txhawm rau kom tau txais thiab ua hauj lwm rau lub khoos kas pab cuam tshuab lis sab hauv. Koj yuav muaj lwm cov kev teem caij tom ntej nrog rau tus kws tshawb fawb txog tshuab txhawm rau ua kom ntseeg siab tias koj tus me nyuam tau txais qhov txiaj ntsig los ntawm lawv qhov cuab yeej tshiab.

Puas muaj lus nug?

Yog tias koj muaj lus nug los sis xav tau cov ntaub ntawv kev paub ntxiv rau koj tus me nyuam tshwj xeeb, ces thov hu rau peb lub chaw ua hauj lwm ntawm 612 874-1292.

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ntaub ntawv yog rau cov hom phiaj fab kev kawm thiab cov ntaub ntawv nkaus xwb thiab TSIS tsim nyog siv los hloov qhov lus qhia ntawm koj tus me nyuam tus kws pab kho mob.

Muab xyuas 11/2022

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota