Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

LUB RAJ POB NTSEG CUAV

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Lub raj pob ntseg cuav yog dab tsi?

Lub raj pob ntseg cuav yog lub cuaj yeej es lev taus niv uas ua rau rov qab hnov lus dua. Nws yog ib txoj hauv kev xaiv rau cov me nyuam yaus uas muaj kev tsis hnov lus zoo mus txog rau qib uas tsis hnov lus hlo li uas cov cuab yeej pab kev hnov lus qub yeej pab tsis tau. Koj tus kws phais mob thiab kws kho mob txog kev hnov lus yuav txiav txim seb koj tus me nyuam puas yog tus neeg thov siv.

Tsis zoo thooj li cov cuab yeej pab kev hnov lus, uas ua rau nrov zog, raj pob ntseg cuav yuav hla cov txheej raug kev puas tsuaj ntawm lub pob ntseg txhawm rau xa cov xam nyas suab ncaj nraim mus rau cov leeg xa xov kev hnov lus (lub raj pob ntseg). Cov raj pob ntseg cuav siv lub cuab yeej lis hauj lwm txog suab uas haum nkaus rau tom qab lub pob ntseg. Lub cuab yeej lis hauj lwm txog suab yuav tuav cov xam nyas suab thiab xa cov xam nyas suab ntawd mus rau lub cuab yeej txais suab uas tau cog rau hauv qab tawv nqaij tom qab lub pob ntseg. Lub cuab yeej txais suab yuav xa cov xam nyas suab mus rau lub pob ntseg sab hauv (raj pob tseg) los ntawm txoj xov es lev tooj uas tau cog. Txoj xov es lev tooj yuav txhib cov leeg xa xov ntawm lub raj pob ntseg, uas xa cov xam nyas suab no ncaj nraim mus rau lub paj hlwb uas lawv yuav raug ntaus nqi ua cov suab.

Vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li yuav tsum tau siv lub raj pob ntseg cuav?

Cov raj pob ntseg cuav tuaj yeem ua tau kom cov me nyuam yaus uas tsis hnov lus uas cov cuab yeej pab kev hnov lus pab tsis tau mus ntxiv lawm rov qab hnov lus dua. Cov raj pob ntseg cuav tuaj yeem txhim kho tau kev loj hlob fab kev sib txuas lus, kev hais lus thiab lus, lub peev xwm koom nrog tsev kawm ntawv, thiab kev ua neej yam uas zoo.

Yuav tsum muaj raug raws li tus qauv cai tshwj xeeb rau kev cog raj pob ntseg cuav. Cov no suav muaj:

  • kev tsis hnov lus zoo mus txog rau qib uas tsis hnov lus hlo li nyob rau hauv kev kuaj cov kev hnov lus tshwj xeeb
  • cov txiaj ntsig muaj ciam txwv los ntawm cov cuab yeej pab kev hnov lus
  • cov neeg mob thiab cov tsev neeg uas muaj kev txhawb dej siab uas tuaj yeem koom tau nrog kev txhim kho kom rov qab hnov lus li qub tom qab phais mob nrog rau cov kev vam uas muaj tseeb tiag
  • tsis muaj cov yam ntxwv fab kev kho mob uas yuav xam tias kev phais mob tsis muaj kev nyab xeeb.

Koj tus kws phais mob thiab tus kws kho mob txog kev hnov lus yuav ntsuam xyuas koj tus me nyuam thiab txiav txim seb lub raj pob ntseg cuav puas yog ib txoj hauv kev xaiv. Cov me nyuam yaus tuaj yeem cog tau lub raj pob ntseg cuav thaum tseem ntxov li ntxov tau uas muaj hnub nyoog li 9 hli.

Lub raj pob ntseg cuav yog yuav nruab li cas?

Txheej txheem no yog tus kws phais mob pob ntseg, qhov ntswg, thiab qa ua tus nruab.

Koj tus kws phais mob yuav txiav (phais) tom qab ntawm koj tus me nyuam lub pob ntseg thiab tho ib lub qhov me - me nyob rau hauv kauj khaum tob hau ua qhov chaw tso lub cuab yeej nyob sab hauv. Tag ntawd tus kws phais mob yuav tho ib lub qhov me - me nyob rau hauv lub raj pob ntseg txhawm rau ntsaws txoj xov es lev tooj mus rau sab hauv ntawm lub pob ntseg. Muaj kev ntxiv rov qab daim tawm nqaij uas phais txhawm rau kom lub cuab yeej raug cog tuaj sab hauv daim ntawv nqaij. Muaj kev thaij duab hluav taws xob saib txhawm rau ua kom ntseeg siab tias lub cuab yeej - yeej nruab raws li phim tiag.

Tau ua qhov txheej txheem kho no nyob rau chav phais mob ntawm tsev kho mob thiab yuav tsum muaj cov tshuaj loog raws li ncua dav. Qhov no txhais tau tias koj tus me nyuam yuav ncaws dab ntub heev thiab ua tib zoo kuaj xyuas nyob rau ncua sij hawm qhov txheej txheem kho no. Koj yuav muaj lub cib fim los sib tham nrog tus kws tshawb fawb txog tshuaj loog nyob rau hnub phais mob txhawm rau sib tham txog cov lus nug uas tej zaum koj yuav muaj hais txog kev nyab xeeb thiab cov kev pheej hmoo ntawm kev siv tshuaj loog.

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

Koj tus me nyuam yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas ib ce los ntawm nws tus kws kho me nyuam los sis kws kho mob rau lub tsev neeg li 30 hnub ua ntej kev phais kom paub tseeb tias nws yeej noj qab haus huv. Tus kws kho mob uas koj mus ntsib yuav tau ua kom tiav tsab ntawv Keeb Kwm thiab Lub Cev Ntaj Ntsug uas peb lub chaw hauj lwm muab. Koj yuav tsum nqa tsab ntawv teb tiav nrog koj tuaj rau hnub phais. Rau koj tus me nyuam txoj kev nyab xeeb, nws tseem ceeb heev uas nws tsis muaj dab tsi hauv plab thaum tso tshuaj tsaug zog. Thov coj raws Children's Hospital Cov Kev Cob Qhia Noj thiab Haus. Yog tias koj tsis coj raws cov kev cob qhia no, yuav muab txoj kev phais koj tus me nyuam ncua tseg.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Txheej txheem no siv sij hawm thaj tsam li 2 teev sij hawm yog tias cog rau ib sab pob ntseg. Yog tias cog rau ob sab pob ntseg tib si ces feem ntau lawm txheej txheem no yuav siv sij hawm li 3-4 teev sij hawm. Koj tus me nyuam yuav tsim rov los hauv chav tso xeev tom qab kev phais. Thaum twg koj tus me nyuam tsim meej, yuav muab nws coj mus tso rau qhov chaw yuav tso tawm kom xeev meej. Koj nyob nrog koj tus me nyuam tau thaum twg muab nws txav mu rau qhov chaw yuav tso tawm.

Tej zaum koj tus me nyuam yuav hnov nruj los sis tsis xis nyob thaum tau cog raj pob ntseg cuav rau ntawm pob ntseg. Tej zaum kuj yuav hnov kiv tob hau los sis xeev siab tom qab ua qhov txheej txheem tab sis cov me nyuam feem ntau yuav hnov zoo uas rov qab mus tsev tau nyob rau hnub phais mob ntawd los sis hnub tom ntej. Koj tus kws phais mob yuav sab laj nrog koj thaum tshem tawm cov ntaub qhwv qhov nqaij phais tom qab phais tab sis raws li ib txwm lawm qhov no yuav yog tom qab kev phais li 24 txog 48 teev sij hawm. Raws li ib txwm lawm yuav tau siv hom tshuaj Tylenol® (acetaminophen) los sis Children's Motrin® (ibuprofen) los kho qhov mob. Thov qhia rau peb paub yog tias koj tus me nyuam ua npaws tom qab phais los sis yog tias tej tawv nqaij liab - liab los sis muaj kua sab sim tawm los ntawm qhov chaw phais. Yeej muaj cov cev kub mus txog 102.0 F (38.8°C)  tom qab kev phais. Hu rau koj tus kws pab kho mob rau qhov mob ua npaws siab tshaj 102.0 F (38.8°C) uas tsis tau tuaj nrog rau Tylenol® (acetaminophen) los sis Children's Motrin® (ibuprofen). Peb yuav rov qab ntsib koj nyob rau hauv chaw kuaj mob nyob rau thaj tsam li 4 lim tiam tom qab phais txhawm rau qhib siv.

Thaum twg kuv tus me nyuam mam pib hnov lus?

Tus kws kho mob txog kev hnov lus yuav qhib (qhib siv) cov raj pob ntseg cuav nyob rau thaj tsam li 4 lim tiam tom qab phais mob. Qhov no muab sib sij hawm rau koj tus me nyuam saib xyuas. Nyob rau ntawm qhov kev teem caij sib ntsib qhib siv, koj tus kws phais mob yuav kuaj koj tus me nyuam thiab yog tias txhua yam zoo thiab muaj kev noj qab nyob zoo ces koj tus kws kho mob txog kev hnov lus mam li ua kev qhib siv. Nyob rau hauv kev qhib siv lub cuab yeej tus kws kho mob txog kev hnov lus tsuas kho lub cuab yeej lis hauj lwm txog suab kom haum rau koj tus me nyuam, ntsuam xyuas cov feem xyuam xyaw ntawm lub cuab yeej cuav txhawm rau ua kom ntseeg siab tias lawv siv tau, txiav txim tias koj tus me nyuam yuav hnov cov suab twg, thiab teeb tsa lub cuab yeej nyob rau qib uas phim kom koj tus me nyuam pib hnov lus. Dhau li no lawm tus kws kho mob txog kev hnov lus kuj yuav muab cov ntaub ntawv hais txog kev saib xyuas thiab kev siv lub cuab yeej uas phim rau koj.

Txheej txheem kev txhim kho kom rov zoo li qub tom qab kev phais yog zoo li cas?

Txhawm rau ua kom koj tus me nyuam muaj kev hnov lus zoo, kev txhim kho kev hnov lus kom zoo li qub thiaj yog yam uas tseem ceeb. Kev kho yog cuam tshuam rau kev cob qhia koj tus me nyuam lub paj hlwb kom nkag siab cov suab tshiab uas hnov los ntawm lub cuab yeej cuav. Cov suab no yuav muaj suab txawv thiab tshiab. Koj tus me nyuam yuav tau mus ntsib tus kws kho mob txog kev hnov lus txuas mus ntxiv rau ntau cov kev teem caij sib ntsib tom qab phais txhawm rau ua kom ntseeg siab tias muaj kev hloov kho cov qib ntawm lub raj pob ntseg cuav txhawm rau kom koj tus me nyuam thiaj li hnov lus tab sis cov suab yuav tsis nrov dhau. Qhov no yuav tsum saib xyuas yam tsis tu ncua thiab hloov kho kom zoo yog li ntawd thawj ob peb lub hlis ntawm kev kho thiaj li tseem ceeb.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab los hloov tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob. Yog tias muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj lub chaw kuaj mob txog Pob Ntseg, Qhov Ntswg, thiab Qa.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota