Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

KEV TU POB NTSEG KOM HUV LOS SIS KEV TSHEM TAWM TEJ YAM TXAWV TXAV

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li yuav tsum tau tu pob ntseg kom huv los sis kev tshem tawm tej yam txawv txav?

Tej zaum koj tus me nyuam lub pob ntseg yuav muaj quav ntsej uas tsim ua rau hnov lus nyuaj los sis ua dhau qhov kev kuaj kev hnov lus nyuaj. Qee zaus kev muaj quav ntsej ntau yuav tsim ua rau muaj kev nyuaj rau koj tus kws pab cuam ENT uas yuav los kuaj lub pob ntseg kom tau zoo.

Ib qho ntxiv, tej zaum koj tus me nyuam yuav tso qee yam dab tsi rau hauv pob ntseg uas yuav daig rau hauv thiab tsis tuaj yeem tshem tawm tau nyob rau ntawm chav kho mob xwm txheej ceev, chaw saib xyuas maj ceev, los sis chaw kuaj mob.

Nyob rau ob qho xwm txheej no tib si, qhov kev ntsuam xyuas yuav tau ua nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm txog ear, nose, and throat (pob ntseg, qhov ntswg, thiab qa) (ENT) tas li txhawm rau txiav txim seb puas tuaj yeem ua kev tshem tawm tau nyob rau hauv lub chaw ua hauj lwm ENT los sis yuav tsum tau ua thaum lawv tsaug zog (raws li kev tso tshuaj loog). Feem ntau lawm kev tu pob ntseg kom huv kuj yuav tsis maj pes tsawg; tab sis txawm li cas los xij, yuav tsum tau tshem tawm tej yam khoom nyob rau hauv pob ntseg kom ceev txhawm rau pov thaiv qhov uas lub pob ntseg yuav puas tsuaj mus ib txhis (xws li lithium batteries (cov npev tawj lij lis thiaj)).

Lub chaw ua hauj lwm ENT yuav tu lub pob ntseg kom huv li cas?

Tus kws muab kev pab cuam ENT yuav coj koj thiab koj tus me nyuam mus rau hauv ib chav tshwj xeeb uas koj tus me nyuam yuav tau nyob rau ntawm lub rooj kuaj. Nrog rau kev siv lub yeeb yaj tsom thiab cov cuab yeej tshwj xeeb, tus kws muab kev pab cuam yuav tshem cov quav ntsej los sis tej khoom uas txawv txav tawm ntawm koj tus me nyuam lub pob ntseg los ntawm kev maj mam rub tawm ntawm lub qhov ntsej los. Yog tias koj tus me nyuam thev tsis taus ncua sij hawm ua qhov txheej txheem, mob heev, los sis yam khoom ntawd nyob ze rau daim plhaub thaiv qhov ntsej dhau lawm, ces tej zaum yuav tau siv tshuaj loog raws li ncua dav los ua qhov kev tu pob ntseg kom huv.

Chav Phais Mob yuav tu lub pob ntseg kom huv li cas?

Kev tso tshuaj loog raws li ncua dav yeej muaj kev nyab xeeb heev thiab raug siv tas li rau cov txheej txheem. Ua ntej txog koj tus me nyuam qhov txheej txheem, koj yuav muaj lub hwv tsam mus ntsib tus kws tshuaj loog thiab nug tej cov lus nug uas tseem tshuav. Yuav muaj kev kuaj koj tus me nyuam thoob plaws qhov txheej txheem.

Thaum koj tus me nyuam tsaug zog nyob rau hauv chav phais mob, tus kws phais mob pob ntseg, qhov ntswg, thiab qa yuav siv lub koob tsom thiab cov cuab yeej tshwj xeeb los tshem cov quav ntsej thiab tej yam khoom txawv txav tawm ntawm lub pob ntseg los ntawm kev rub tawm los ntawm lub qhov ntsej uas ib txwm muaj. 

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

Koj tus me nyuam yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas ib ce los ntawm nws tus kws muab kev pab cuam nyob rau hauv 30 hnub ua ntej kev phais txhawm rau ua kom ntseeg siab tias nws yeej muaj kev noj qab nyob zoo tiag. Tus kws kho mob uas koj mus ntsib yuav tau ua kom tiav tsab ntawv Keeb Kwm thiab Lub Cev Ntaj Ntsug uas peb lub chaw hauj lwm muab. Koj yuav tsum nqa tsab ntawv teb tiav nrog koj tuaj rau hnub phais. Rau koj tus me nyuam txoj kev nyab xeeb, nws tseem ceeb heev uas nws tsis muaj dab tsi hauv plab thaum tso tshuaj tsaug zog. Thov coj raws Children's Hospital Cov Kev Cob Qhia Noj thiab Haus. Yog tias koj tsis coj raws cov kev cob qhia no, yuav muab txoj kev phais koj tus me nyuam ncua tseg. Yog tias koj tus kws muab kev pab cuam ENT thov kom koj siv los sis tso tseg kev siv cov tshuaj kho mob ua ntej phais, ces thov ua raws li lawv cov lus qhia uas tau muab rau koj.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Txoj kev phais kiag ib txwm siv sij hawm li 15 feeb. Feem ntau lawm koj tus me nyuam yuav tsim rov los nyob rau hauv chav tso tos kom xeev rov los nyob rau ncua sij hawm 15 txog 20 feeb tom qab kev phais. Thaum twg koj tus me nyuam tsim meej, yuav muab nws coj mus tso rau qhov chaw yuav tso tawm kom xeev meej. Koj nyob nrog koj tus me nyuam tau thaum twg muab nws txav mu rau qhov chaw yuav tso tawm. Tej zaum koj tus kws muab kev pab cuam yuav muab daim ntawv sau yuav cov tshuaj nrog rau pob ntseg rau koj txhawm rau siv tom qab phais los pab rau txheej txheem kev txhim kho kom rov zoo li qub.

Koj tus me nyuam yuav hnov mob pob ntseg thaum hnub phais. Koj yuav siv tau tshuaj acetaminophen (Tylenol®) los sis ibuprofen (Children's Motrin®) pab txoj kev tsis xis nyob ib ntus no. Koj yuav tau daim ntawv Discharge Instructions (Cov Lus Qhia Txog Kev Tso Tawm) ua ntej koj mus tsev uas yuav qhia kev muab tshuaj npaum li cas thiab pes tsawg zaus. Feem ntau lawm, koj tus me nyuam yuav tsis tas mus ntsib chaw kuaj mob ENT ntxiv lawm. Yog tias koj tus kws phais mob xav kom ua kev teem caij taug qab saib mob, ces koj yuav tsum tau hu rau lub chaw kuaj mob txhawm rau ua kev teem caij. Koj tuaj yeem muaj kev cia siab tias koj tus me nyuam yuav rov qab noj tau khoom noj thiab ua tau cov kev ua ub ua no li qub nyob rau 24 teev sij hawm tom qab kev phais.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab los hloov tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob. Yog tias muaj lus nug dab tsi, ces thov hu rau koj lub chaw kuaj mob txog Pob Ntseg, Qhov Ntswg, thiab Qa.

Muab xyuas 10/2022

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota