Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Teeb meem plawv: Tu hauv tsev

Article Translations: (English) (Spanish)

Plawv xeeb txawm tau tsis zoo yog zoo li cas?

Llub plawv tsis zoo muaj ua ntej thaum yug lawm.

Lub npe ntawm koj tus me nyuam lub plawv qhov tsis zoo yog hu ua:

________________________________________________________________

Kuv yuav tu kuv tus me nyuam li cas?

Tham nrog kws kho mob los sis neeg tu mob txog kev qhia pub noj rau koj tus menyuam.

Quaj yog ib qho uas phov heev tshaj ntawm me nyuam mos.  Ib txhia quaj tsis muaj dab tsi, thiab yuav zam tsis tau.  Tab sis quaj ntev ntev kuj yog ib qho kev ntxhos siab rau koj tus me nyuam.  Koj yuav pab tau koj tus me nyuam mos txuag lub zog xws li ntxias nws qhov quaj thiab zov nws kom xis nyob.  Txhob cia tos ntev ntev mam pub koj tus me nyuam noj.

Koj yuav pom koj tus me nyuam nkees sai heev thaum ua si mintsis xwb.  Cia pw tsaug zog ntau thiab nyob ntsiag to yuav pab koj tus me nyuam rov muaj zog dua li qhov nws xav tau.  Tham nrog nej tus kws kho mob txog koj tus me nyuam tej qib kev ua si.

Kuv yuav qhia tsev kawm ntawv li cas?

Qhia tus nais maum to tsev kawm ntawv thiab xib fwb txog cov tshuaj koj tus me nyuam noj thiab yam nws ua si tsis tau.  Hais kom cov neeg ua hauj lwm tom tsev kawm ntawv xyuas koj tus me nyuam zoo li zoo tau.  Yog tsim nyog, yuav tau xa ib daim ntawv rau tom tsev kawm ntawv hais txog tej yam txwv tsis pub nws ua.  Yuav tau tham nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob txog qhov nov.

Dab tsi ntxiv kuv yuav tsum paub txog kuv tus me nyuam cov tshuaj?

Kawm tag nro cov npe tshuaj koj tus me nyuam noj, lawv zoo dab tsi, qhov twv fab, thiab tej yam yuav tau ceev faj txog.

Teem ib lub caij muab tshuaj thiab muab kom ncav sij hawm (li 1 teev).  Tsis txhob muab tshuaj tov zaub mov los sis kua txiv vim rau qhov yog koj tus me nyuam noj tsis tas cov zaub mov ces koj yuav tsis paub tias koj tus me nyuam haus tau cov tshuaj ntau npaum li cas lawm.  Khaws cov tshuaj cia kom nraim me nyuam muab tsis tau thiab tsis pom.

Thaum twg kuv tus me nyuam thiaj ntsib kws kho mob dua?

Tus kws kho plawv yuav qhia koj tias thaum twg koj tus me nyuam thiaj yuav rov mus ntsib nws.  Koj yuav tsum mus ntsib nej tsev neeg tus kws kho mob kom nrog kuaj xyuav koj tus me nyuam lub cev, kev xav/paub tab thiab loj hlob tuaj.

Dab tsi ntxiv thiab kuv yuav tsum paub txog?

Cov me nyuam plawv tsis zoo yuav muaj kis kab mob paub rau lub plawv yooj yim dua tom qab lawv mus kho hniav los yog qee yam phais kho.  Qhov no tshwmsim tau thaum tej kab mob uas ib txwm nyob hauv qhov ncauj nkag mus rau cov hlab ntsha thiab taug mus rau lub plawv.

Kev muaj kab mob paug rau lub plawv yuav txo tau yog hais tias tu cov hniav kom zoo.  Txhuam cov kaus hniav ib hnub ob zaug.  Muab phuam ntub dej kauv koj tus ntiv tes coj los so tus me nyuam cov kaus hniav.  Koj tus me nyuam yuav tsum pib mus ntsib kws kho hniav nruab nrab ntawm hnub nyoog 2 thiab 3 xyoos tu kom lub qhov ncauj txhob muaj mob.  Qhia tus kws kho hniav txog koj tus me nyuam qhov teeb meem  ntawm lub plawv.

Rau kev kho nhiav thiab qee yam phais kho, yuav tau muab ib qho tshuaj tua kab mob rau ua ntej thiab tom qab lub sij hawm ntawd.  Tham nrog tus kws kho plawv yog tias koj muaj lus nug txog ntawm qhov yuav tsum siv cov tshuaj tau kab mob.

Koj tus menyuam kuj yuav muaj kev chim siab los sis txob txob tom qab phais ib qho loj tas los sis nyob hauv tsev kho mob.  Qho no yuav pom tshwm muaj thawj ob peb hnub hauv tsev.  Yog nws ua rau koj txhawj, hu rau kws kho mob.

Menyuam yaus thiab cov pib mus kawm ntawv yuav rov qab coj zoo li qub thaum tsis tau phais xws li tso quav thiab nws nyob nws, thiab yuav muaj kev txob siab rau ib ntus.  Lawv yuav rov ua tau zoo li qub tom qab ntawv tej lub sij hawm.

Menyuam yaus thiab cov pib mus kawm ntawd yuav muaj kev ua yog toog npau suav phem ib ntus.  Saib xyuas thiab puag plhws yuav pab lawv rov mus pw tsaug zog.

Cov me nyuam hauv tsev yuav muaj cov yeeb yam no tib yam thiab yuav tau saib xyuas ntau ntxiv thiab nqee lawv ib yam.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau tus kws kho plawv?

 • ua pa ceev los yog nyuab
 • daj ntseg
 • tsis noj los sis nto fws sij hawm noj mis
 • tsaug zog heev dua ib txwm
 • txob txob heev thiab ntxias tsis tau
 • tsis xav ua si heev
 • kav npab los kav ceg txias txaij xiav
 • xiav xiav ntawm tes, taw, ntiv tes, di ncauj, los sis pos hniav
 • ntuav los yog zawv plab ntev dua 24 teev
 • qhov kub siab dua 101°F ntev tshaj 24 teev
 • cim qhov hloov kev ua si los sis noj mis
 • ntuav tshuaj tawm los

Rau ib txhia cov teeb meem no, tus kws kho plawv yuav kom koj hu mus ntsib tus kho mob saib xyuas nej tsev neeg.

Yam dab tsi uas muaj nyob txawm peem?

Tsev Khomob Menyuam muaj ib sib txhawb zog, Niam thiab txiv rau lub Plawv”, rau cov niam txiv uas menyuam muaj plawv tsis zoo.  Nug tus neeg tu mob los sis kws kho plawv rau tej xov no, hu: 612-813-6645, los saib ntawm www.parentsforheart.org.

The American Heart Association muaj ntaub ntawv qhia txog plawv muaj mob xeeb txawm tau tsis zoo.  Tus xov tooj yog 612-835-3300.

Meld Special yog ib qho chaw pab dawb hauv nroog ntxaib yuav muab xov xwm thiab kev pab rau cov niam txiv uas muaj me nyuam muaj teeb meem plawv ntev ntev.  Qhov kev pab no saib ntsuam xyuas ntawm “ordinary” hauj lwm tu ib tu me nyuam los sis kev cuam tshuam nyuaj tus ib tug me nyuam muaj mob ntev.  Tus xov tooj yog 612-332-7563.

PACER Center, Inc. (612-827-2966) yog ib qho chaw rau cov niam txiv uas me nyuam plawv muaj teeb meem.

Tej zaum koj tus me nyuam yuav tsim nyog tau txais kev pab nyiaj vim yog qhov nws lub plaws muaj mob.  Cov social worker hauv Children yuav pab koj tshawb nrhiav seb yam nyiaj twg thiaj muaj txawm peem. Tus nais maum yuav muaj peev xwm pab koj nrog tham raws li ntawm koj kev thov.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais rau koj tus me nyuam xwb, tab sis qhia txog lwm yam siab nraud thiab.  Yog koj muaj lus nug, hu rau kws kho mob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota