Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tshuaj rau qhov ntse

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Kuv yuav tsum npaj li cas rau kuv tus me nyuam?

 • Qhia rau koj tus me nyuam yam koj yuav ua rau nws ua ntej thaum koj pib.
 • Piav li qhov thaum koj tso tshuaj rau.
 • Maj mam hais lus, yoog suab.
 • Qhuas koj tus me nyuam thaum rau tshuaj tas.

Kuv yuav tsum tso tshuaj li cas?

Rau ib txhia me nyuam, feem ntau cov mos, nws yuav nyuab rau qhov muab tshuaj.  Tab sis koj yuav tsum tso rau ntau zaus thiab ntev npaum li qhov qhia kom zoo tau raws li siab xav.

 

 1. Yog cov tshuaj txias, muab tso rau hauv hnab tshos kom sov li yus lub cev.
 2. Ntxuav koj ob txhais tes ua ntej thiab tom qab rau tshuaj.
 3. Ua zoo nyeem daim ntawv lo lub fwj tshuaj thiab qhov qhia muab kom meej.
 4. Tso koj tus me nyuam pw, los yog puag rau saum koj cej puab.
 5. Yog yuav tsum tau tuav koj tus me nyuam kom nyob twj ywm, kom lwm tus pab tuav rau koj, los yog muab pam los qhwv. Yog koj ib leeg xwb, nov yog ib txoj kev zoo uas tuav koj tus me nyuam kom nyob qhov yog chaw:
  • Zaum saum txaj los hauv plag tsev nrog tus me nyuam taub hau nyob nruab nrab koj ob txhais ncej puab thiab ob txhais tes nyob hauv qab koj ob txhais ceg.
  • Tso koj ob txhais ceg tsuam tus me nyuam ob txhais ceg.
 6. Tig koj tus me nyuam lub taub hau kom sab pob tseg mob tuaj sab saud.
 7. Kho lub qhov ntsej kom ncaj xws li no:

  • Rau cov me nyuam mos tshaj 3 xyoos, maj mam rub daim nplooj ntseg lawm hauv thiab mus rau nraum caj qwb.
  • Rau cov me nyuam loj tshaj 3 xyoos, maj mam rub daim nplooj ntseg lawm sau thiab lawm tom caj qwb.
 8. Tso nrog ntau teev raws li qhov qhia, tso mus raws ntawm ib sab ntug qhov ntsej, txhob tso mus ncaj ncaj ntawm lub plawv qhov ntsej.
 9. Cia tus me nyuam pw tig sab pob ntseg tuaj saum toj li 1 los 2 nas this, los yog ib yam li kws kho mob hais.  Maj mam zuaj sab nraum ntug qhov ntsej.
 10. Koj ntsaws ib qho rwb kom xoob thuav rau qhov ntsej kom txhob ntws kua los.

Dab tsi thiab ua kuv yuav tsum paub?

Tso lub tshuaj rau pob ntseg rau qhov chaw sov li hauv tsev tsuas yog ntshe ho qhia koj txawv xwb.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws.  Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota