Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tshuaj rau qhov muag

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Kuv yuav npaj li cas rau kuv tus me nyuam?

 • Piav qhia rau koj tus me nyuam yam koj yuav ua ua ntej koj pib.
 • Qhia yam koj ua raws li koj ua.
 • Maj mam hais lus, yoog lub suab.
 • Qhuas koj tus me nyuam thaum koj tso tshuaj tas.

Kuv yuav tso tshuaj li cas?

Rau ib txhia me nyuam, feem ntau me nyuam yau, nws yuav rau tshuaj nyuab heev.  Tab sis koj yuav tsum rau tsis so thiab kom ntev raws qhov qhia kom zoo raws siab nyiam.

 1. Yog cov tshuaj txias txias, muab tso hauv hnab ris hnab tshos kom sov lis yus lub cev
 2. Ntxuav tes kom huv ua ntej thiab tom qab tso tshuaj.
 3. Nyeem daim ntawv tshuaj thiab kev qhia kom meej.
 4. Yog lub qhov muag los kua los yog muaj quav muag, xuas paj rwb ntub dej so lub ces kaum muag sab hauv rau sab nraud. Yog 2 sab qhov muag raug kho tib si, siv ib qho paj rwb tshiab so ib sab.
 5. Muab koj tus minyuam pw ntxeev tiaj.
 6. Yog yuav tsum tau pab tuav kom tus minyuam nyob twj ywm, kom lwm tus pab tuav rau koj, los yog koj siv ib daim pam kauv.
  Yog koj ib leeg xwb, nov yog ib txoj kev pab tuav tus me nyuam kom zoo tsis muaj teeb meem rau qhov yog chaw:
  • Zaum saum txaj los yog plag tsev nrog tus me nyuam taub hau nyob nruab nrab koj ncej puab thiab caj npab nyob hauv qab koj 2 txhais ceg..
  • Tso koj 2 txhais kav hlaub tsuam koj tus me nyuam ob txhais ceg yog thaum tsim nyog ua.
 7. Yog ua tau, kom koj tus me nyuam ntsia ncaj ncaj lawm sau.
 8. Xuas ib sab tes, rub daim tawv muag sab hauv, kom ua li lub hnab tshos.
 9. Tso lwm sab tes nias tus me nyuam lub hauv pliaj thiab tuav tus kav txau tshuaj deb 1 nti ntawm me nyuam qhov muag.
 10. Tso tshuaj kom ntau teev li qhov qhia rau sab tawv muag hauv, txhob tso rau lub ntsiab muag.  Txhob tuav tus kav txau tshuaj mus rau hauv qhov muag.
 11. Nws yuav nyuab heev qhov qhib me nyuam mos thiab me nyuam me cov tawv qhov muag.  Yog li ntawd, tso teev tshuaj rau ntawm ces kaum qhov muag.  Thaum tus me nyuam qhib qhov muag, cov tshuaj mam ntws mus rau hauv.
 12. Yog ua tau, kom koj tus me nyuam kaw qhov muag li 1 los 2 nas this thiab dov lub ntsiab muag ib sab mus rau ib sab.  Tiv thaiv kom tshuaj txhob ntws mus hauv qhov ntswg thiab qa thiab ua qhov ncauj qab phem, yog maj mam nias ntawm ces kaum qhov muag sab hauv.

Yam dab tsi ntxiv kuv yuav tsum paub txog?

Tso lub tshuaj rau qhov muag rau tej chaw uas sov li hauv tsev tsuas yog thaum qhia koj txawv Lawm xwb.

Ib txhia tshuaj rau qhov muag ntxais mob yog qhov muag o mob.  Qhov no yuav mob ntev li ib nas this tej ntawv, thiab yuav ploj mus raws li lub qhov muag zoo zuj zus.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws.  Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota