Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tus Mob Glanzmann’s Thrombasthenia

Article Translations: (English)

Ntshav yog dabtsi?

Ntshav mas muaj peb yam nyob rau: ntshav liab, ntshav dawb thiab ntshav txhaws. Cov ntshav liab nqa cov pa mus thoob koj lub cev. Cov ntshav dawb pab tua kab mob. Cov ntshav txhaws yog tej lub keeb ntshav me me uas sib pab kom tej qho uas los ntshav lawm ho tu thiab nqawm taus.

Tus Mob Glanzmann’s Thrombasthenia yog dabtsi?

Nws yog ib tug mob uas cov ntshav txhaws tsis zoo. Cov ntshav txhaws tsis muaj ib yam nyob rau nws uas pab kom sib lo tau. Qhov nws tsis muaj no hu ua Glycoprotein IIb/IIIa. Vim li no, cov ntshav txhaws no thiaj sib lo tsis tau kom qhov chaw to ntawd tu ntshav lossis nqawm tau. (Saib daim duab)

Vim licas thiaj hu ua Glanzmann’s?

Tus kws kho mob hu ua Glanzmann yog thawj tug uas tham txog tus mob no nyob rau xyoo 1918. Nws pom tau tias muaj coob leej menyuam yaus uas nyob rau lub zos La Valais rau thaj tsam Swiss Alps uas muaj tus mob no.

Ua cas thiaj tau tus mob Glanzmann’s Thrombasthenia?

Tus mob no yog yuav tsum yug los nrog. Nws yog ib yam uas nyob rau cov roj ntsha. Nws yuav tsis txawj ploj mus thaum uas laus zuj zus lawm. Nws yog ib yam uas raug tso tau mus rau tej menyuam tub lossis menyuam ntxhais. Leej niam lossis leej txiv los yeej muaj feem muaj qhov no. Yog tias ob leeg tibsi muaj no, yuav muaj 25 feem pua hais tias ib tug menyuam yuav muaj tus mob Glanzmann thiab 50 feem pua tias ib tug menyuam yuav muaj tus mob nov rau hauv cov roj ntsha. Tej txhia neeg uas muaj qhov no nyob rau cov roj ntsha yuav tsis muaj tus mob. Yog tus neeg ntawd nrog lwm tus uas muaj li no thiab ces tus menyuam uas yug tau ntawd mam li muaj. (Saib daim duab)

Tus mob Glanzmann muaj ntau los tsawg?

Muaj tsawg heev li. Tsuas muaj 1 leeg ntawm 1,000,000 leej uas yug los nrog qhov no.

Cov mob uas pom yog dabtsi?

Tej tsos mob uas yuav pom mas txawv rau txhua tus menyuam. Tej yam xws li qhov ntswg los ntshav, doog nqaij, qhov ncauj los ntshav, coj khaub ncaws hlob, los ntshav hlob heev thaum yug menyuam lossis thaum raug phais los yeej yog raws tus mob no tas. Tej thaum qhov los ntshav hlob no yuav ua tau kom tus menyuam tau mus pw hauv tsev kho mob.

Pom tau tus mob no licas?

Feem ntau mas tus mob no yeej pom tau ua ntej muaj tsib xyoos lawm. Qhov pom tau no yog vim tej yam xws li los ntshav ntswg hlob thiab doog nrog rau kev kawm txog hom ntshav txhaws tsis tau no uas hu ua Platelet Aggregation. Txoj kev kawm Platelet Aggregation no saib txog txoj kev uas cov ntshav txhaws no ua haujlwm li cas.

Txoj kev kho yog licas?

Muaj ntau txoj kev kho. Pab pawg kws kho mob uas pab koj mam li xaiv seb qhov twg zoo rau koj tshaj kom txhob los ntshav hlob hlob. Tej yam kev kho yuav muaj xws li:
Tswj ntawm thaj chaw: Xws li siv dabtsi sib zog nias, siv ntaub ntswg ntshav, siv tshuaj ntswg lossis Tswj Ntswg Ntshav QR
Siv Tshuaj: Xws li Amicar, Tranexamic Acid, Factor VIIa, lossis tshuaj noj kom txhob muaj menyuam
Tshuaj ntxiv ntshav: Xws li ntxiv ntshav txhaws rauKoj puas

Koj puas yuav tiv thaiv tau kom txhob los ntshav?

Muaj tej yam uas koj yuav ua tau kom tus kheej tsis txhob los ntshav. Yog tias raug doog, tej tse neeg kuj xaws ntaub tuab rau lub ris kos npog ntawm lub hauv caug lossis ntawm kav hlaub. Yog tias los ntshav ntswg, yuav tsum siv cov cav tshuab pa hws dej sov, siv cov kua nplaum KY lossis siv cov tshuaj uas pleev thiab txuag qhov ntswg. Lub sijhawm uas no no nraum zoov, looj ib daim ntaub npog caj dab rau ntawm lub qhov ntswg kom tus menyuam tau cov pa sov sov yuav pab tau zoo.

Kev saib xyuas tauj ntxiv mus yog dabtsi?

Cov neeg mob yuav tsum mus saib chaw kho mob txog fab roj ntsha kom txog ob zaug tauj ib xyoos twg thiab thaum txog caij ntuj no yuav tsum mus ib zaug tauj ib hlis twg. Yuav tsum mus kuaj hniav thiab. Siv kaus mom looj thaum caij luv thij, thiab txuag txhob ua tej yam kis las hnyav. Yuav tsum hu mus rau kws kho mob thaum los ntshav thiab thaum muaj tej yam loj xws li raug mob ntawm lub taub hau thiab lwm yam uas mob rau lub cev lo no. Tsis txhob siv tshuaj aspirin lossis lwm hom tshuaj mob xws li Ibuprofen lossis Motrin lossis lwm hom tshuaj uas muaj cov khoom li no nyob rau hauv.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota