Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Bulb Syringe, How to Use (Hmong)

Txoj Hau Kev Siv Rab Koob Txhaj Tshuaj

Thaum koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg txhaws, siv rab koob txhaj tshuaj los ntxuav tawm thiab ua rau koj tus me nyuam mos ua taus pa yooj yim tuaj thiab noj taus mov.

Thaum yuav siv rab koob txhaj tshuaj:

  • Yog lub qhov ntswg txhaws los ntawm tus mob khaub thuas: Siv rab koob txhaj tshuaj kiag ua ntej thaum yuav pub mis. Qhov no yuav ua rau koj tus me nyuam noj mis los sis noj mis taub tau yooj yim dua qub.
  • Yog muaj cov mis los sis cov mis taub uas nkag rau hauv lub qhov tseg thaum noj mis: Nres kev noj mis es los siv rab koob txhaj tshuaj. Thaum koj npaj txhij yuav pub mis rau koj tus me nyuam, npaj rab koob txhaj tshuaj nyob ze ntawm koj.
  • Txhawm rau pab kom koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg tsis txhob mob, siv rab koob txhaj tshuaj tsis pub ntau tshaj 3 lwm hauv ib hnub.

Txoj hau kev siv rab koob txhaj tshuaj:

1. Muab koj tus me nyuam mos pw ntxeev tiaj.

2. Sab rau hauv koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg:

  • Yog tias koj pom muaj ntswg ntau heev, siv lub raj nqus tshuaj uas huv si txhawm rau los muab cov kua tshuaj ntsev li ib los sis ob teev tso rau hauv lub qhov ntswg.
  • Yog tias koj pom muaj ntswg tsawg los sis nplaum rau hauv lub qhov ntswg xwb, koj tsis tas siv cov kua tshuaj ntsev los tau.

3. Muab cov cua nyem tawm ntawm rab koob txhaj tshuaj. Nyem rab koob tshaj tshuaj cia twj ywm, maj muab lub hau ntawm rab koob txhaj tshuaj tso rau hauv koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg.

4. Maj mam tso cov pa ntawm rab koob txhaj tshuaj. Thaum uas nws su tuaj, nws yuav nqus cov kua ntswg los sis kua dej tawm ntawm koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg.

5. Tshem lub ntsis tawm ntawm koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg, taw lub ntsis koob nqis, thiab nyem rab koob txhaj tshuaj siv zog kom ua kom cov ntswg tawm tag.

6. Rov ua kauj ruam 2 rau lwm sab qhov ntswg.

Yuav ntxuav rab koob txhaj tshuaj:

1. Nyem cov dej txias uas muaj xab npum nkag mus rau hauv rab koob txhaj tshuaj, nyem thiab tso tawm ntau zaus.

2. Yog kom huv si los ntawm kev siv cov dej huv, nyem thiab tso tawm ntau zaus.

3. Nyem dua kom tsis txhob muaj dej nyob hauv lawm thiab tso kom qhuav.

4. Yog tias koj siv lub raj nqus tshuaj txhawm rau los muab cov kua ntsev tso rau hauv lub qhov ntswg, ntxuav zoo tib yam li ntawd.

Hu rau koj tus kws txawj ua hauj lwm ntsig txog kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv yog tias...

  • Koj tus me nyuam mos hnoos los sis ua pa nrawm.
  • Koj tus me nyuam noj tsis taus mis.
  • Koj txhawj xeeb txog qhov ntau npaum li cas uas koj tus me nyuam tau nti tawm los.

Mus rau tom Chav ER yog tias....

  • Saib zoo li koj tus me nyuam mos ua pa nyuaj.

Vim li cas kuv thiaj li tsim nyog yuav muab kua ntsev tso rau hauv kuv tus me nyuam mos lub qhov ntswg? Cov kua ntswg nplaum yuav nqus tsis tau nkag rau rab koob txhaj tshuaj yooj yim kiag li. Kev muab ob peb teev kua ntsev (dej ntsev) tso rau hauv koj tus me nyuam mos lub qhov ntseg yuav pab ua rau cov kua ntswg xoob tuaj. Koj tuaj yeem mus yuav tau cov kua ntsev ntawm cov khws muag tshuaj thiab cov khws muag khoom loj tau. Los sis koj tuaj yeem ua los ntawm koj tus kheej tau los ntawm kev tov cov ntsev rau zaub li ½ diav noj mov (tsis rau iodize ntxiv lawm) hauv 1 khob (8 ounces) ntawm dej rhaub los sis dej lim lawm. Xyuas kom paub tseeb hais tias nws txias lawm ua ntej siv rau hauv koj tus me nyuam mos lub qhov ntswg. Khaws cia rau hauv lub tub txias tau ntev txog 24 teev. Ua qhovtshiab hauv txhua hnub.

KidsHealth content from 9/2023

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota