Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Croup (Hmong)

Hom Kab Mob Ua Rau Me Nyuam Hnoos: Txoj Hau Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Koj Tus Me Nyuam

Cov me nyuam uas muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos muaj tus kab mob vais lav uas ua rau lawv txoj hlab ua pa o tuaj. Lawv muaj qhov hnoos zoo li aub tsem thiab lub suab hawb, thiab qee tus yuav muaj lub suab siab, ntse uas hu tias yog stridor thaum lawv dhia mus los-los sis quaj. Cov me nyuam yaus feem ntau uas muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos yuav zoo tuaj hauv ib lub lim tiam los sis li ntawd. Ua raws li cov lus qhia txog kev saib xyuas kho mob no txhawm rau los pab koj tus me nyuam koj zoo tuaj.

 • Sim cia koj tus me nyuam kom nyob twj ywm. Kev quaj tuaj yeem ua rau hom kab mob ua rau me nyuam hnoos mob heev tuaj.
 • Yog tias koj tus me nyuam hmoos heev, cov yam no yuav pab tau:
  • Tso tus kais dej kub kom lub chav da dej muaj cov pa hws sov rau. Pab koj tus me nyuam nqus cov pa hws sov ntawd nkag rau lub cev. (Tsis txhob coj koj tus me nyuam nkag mus da dej kub.)
  • Yog tias huab cua txias, qhib lub qhov rais los sis qhov rooj thiab cia koj tus me nyuam nqus cov pa txias nyob sab nraum zoov ntawd.
 • Sim siv lub twj ua kom muaj hws uas tsim tau cov hws txias, tshwj xeeb mas yog thaum koj tus me nyuam tab tom pw tsaug zog. Ntxuav lub twj tsim hws tom qab kev siv tag txhua zaum. Cov dej ntawm kais dej muaj cov thaj minerals. Thaum twg los tau, siv cov dej uas lim huv los tso rau thiab ntxuav lub taub tsim hws sov. Ua raws li cov lus qhia ntawm lub chaw tsim ua khoom kom thiaj ua tau zoo tshaj plaws.
 • Muab kua dej rau koj tus me nyuam haus kom ntau. Yog tias tsim nyog, muab cov kua dej me ntsis rau haus tas li los ntawm kev siv rab diav los sis lub raj nqus tshuaj.
 • Kev ua daus no tuaj yeem ua rau koj tus me nyuam yim mob heev tuaj. Yog tias koj tus me nyuam muaj kev ua daus no, tsis txhob muab hom tshuaj aspirin rau noj. Yog tias tus kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv hais tias TSIS UA LI CAS, ces muab ib hom ntawm cov tshuaj no rau noj raws li kws kho mob hais kiag xwb:
  • acetaminophen (xws li Tylenol® los sis lub npe tshuaj raws li hauv lub khws muag khoom) LOS SIS
  • ibuprofen (xws li Advil®, Motrin®, los sis lub npe tshuaj raws li hauv lub khws muag khoom). Tsis txhob muab rau cov me nyuam mos uas muaj hnub nyoog qis dua 6 lub hlis noj.
 • Tsis txhob muab cov tshuaj zoo hnoos los sis zoo mob khaub thuas twg rau cov me nyuam yaus uas muaj hnub nyoog qis dua 6 xyoo noj. Cov tshuaj no yuav ua rau cov me nyuam yaus muaj kev txhaum fab rau lub cev uas tsis zoo.
 • Tsis txhob cia ib tus neeg twg haus luam yeeb ze koj tus me nyuam. Cov me nyuam yaus uas nyob ze rau cov pa luam yeeb yuav hnoos ntau dua thiab yuav muaj kev sib kis kab mob rau lub ntsws ntau dua.
 • Koj tus me nyuam yuav rov mus tau tom tsev kawm ntawv los sis chaw zov me nyuam tau thaum tsis pom muaj kev ua npaws li yam tsawg kawg 24 teev lawm thiab twb tau dhau mus yam tsawg li 3 hnub txij thaum tau pib muaj qhov kev muaj mob.

Koj tus me nyuam:

 • muaj kev hnoos hnyav heev
 • tseem muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos tom qab ib lub lim tiam
 • muaj kev ua npaws tshiab los sis hnyav tuaj
 • tsis noj mov los sis haus dej
 • saib zoo li lub cev qhuav dej; cov cim uas muaj qhov ua rau tsaug zog, qhov ncauj qhuav los sis nplaum, qhov muag plooj, quaj uas muaj kua muag me ntsis los sis tsis muaj kiag, los sis tso zis tsawg

Koj tus me nyuam:

 • muaj teeb meem ntawm kev ua pa
 • muaj tus mob stridor (lub suab siab ntse thaum ua pa) uas mob heev zuj zus tuaj los sis pom muaj thaum zaum, so, los sis pw tsaug zog
 • qaub ncaug nrog
 • muaj chua leeg nqaij ntawm caj dab thiab hauv siab thaum ua pa

Hu rau 911 yog tias koj tus me nyuam ua tsis taus pa, ua tsis taus pa uas twb tham tsis taus lus los sis hais tsis taus lus lawm, los sis pib ntsej muag xiav lawm.

Hom kab mob ua rau me nyuam hnoos puas kis tau rau lwm tus? Cov kab mob vais lav uas ua rau muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos tuaj yeem kis ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus tau. Txhawm rau pab tiv thaiv kev sib kis ntawm cov kab mob vais lav:

 • Qhia rau cov me nyuam kom paub hnoos los sis txham rau hauv daim ntaub so ntswg los sis rau hauv lawv sab kaum luj tshib los sis sab caj npab (tsis yog rau lawv ob txhais tes).
 • Tag nrho cov neeg hauv tsev neeg tsim nyog ntxuav lawv ob txhais tes kom huv si thiab siv xab npum thiab dej ntxuav tas li. Lawv yuav tsum txhuam kom ntev yam tsawg li 20 vib nas this, yaug, thiab so kom qhuav thoob plaws. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb mas yog tom qab hnoos los sis txham thiab ua ntej noj mov los sis npaj tej khoom noj. Yog hais tias tsis muaj xab npum thiab dej, siv cov tshuaj ntxuav tes tua kab mob uas muaj cawv nrog yam tsawg li 60%.
 • Ntxuav qaum rooj, cov pob xauv qhov rooj, thiab lwm cov npooj tawv nrog tej twj ntxuav tu uas tua tau cov kab mob vais lav.

Yuav kho hom kab mob ua rau me nyuam hnoos tau li cas? Cov me nyuam feem coob uas muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos tuaj yeem nyob tau tom tsev yam kaj siab lug nrog qhov huab cua uas noo los sis txias thiab los ntawm kev haus cov kua dej kom ntau. Qee cov me nyuam xav tau hom tshuaj steroid txhawm rau los txo qis qhov o hauv txoj hlab ua pa. Cov me nyuam yaus uas muaj lub suab stridor thaum uas lawv tab tom zaum so los sis tus uas ua pa nyuaj xav tau kev kho mob txog kev ua pa uas tuaj yeem tau txais nyob rau tom tsev kho mob. Cov tshuaj tua kab mob yuav kho tsis tau vim hom kab mob ua rau me nyuam hnoos tshwm sim los ntawm cov kab mob vais lav, tsis yog kab mob npev taws lias.

Kuv tus me nyuam puas yuav rov mob hom kab mob ua rau me nyuam hnoos dua? Qee cov me nyuam yaus tuaj yeem muaj hom kab mob ua rau me nyuam hnoos ntau tshaj ib zaug. Yog tias qhov no tshwm sim, cov kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv yuav kho tau. Qee zaum tus me nyuam uas tau hom kab mob ua rau me nyuam hnoos dua yuav mus ntsib tus kws kho mob txawj tshwj xeeb uas hu ua tus kws kho mob qhov ntsej qhov ntswg thiab caj pas (kuj yuav hu tias yog tus kws kho mob ENT).

KidsHealth content from 9/2023

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota