Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Urinary Tract Infection (UTI) (Hmong)

Urinary Tract Infection (Kev Kis Tau Kab Mob Rau Tej Chaw Mos Tso Quav Tso Zis): Txoj Hau Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Koj Tus Me Nyuam

Urinary tract infections (Kev Kis Tau Kab Mob Rau Tej Chaw Mos Tso Quav Tso Zis) (UTIs) tshwm sim thaum tus kab mob npev taws lias (cov kab mob) nkag mus rau hauv lub zais zis los sis ob lub raum. Qhov no yuav ua rau muaj mob ua npaws, mob thaum tso zis, cov zis tsw phem, xav mus tso zis tas li, tso zis rau hauv ris, ob lub plab mog los sis nrob qaum, thiab lwm yam teeb meem. Kev noj cov tshuaj tua kab mob yuav tua tau cov kab mob thiab pab kom cov me nyuam yaus rov zoo tuaj. Txhawm rau xyuas kom ntseeg tau tias cov tshuaj tua kab mob siv tau, koj yuav tsum muab kom tag cov pluas tshuaj uas kws kho mob muab los rau noj — txawm tias thaum koj tus me nyuam hnov tias zoo tuaj lawm los xij.

Cov lus qhia txog kev saib xyuas:

 • Muab kua dej rau koj tus me nyuam haus kom ntau. Tsis txhob muab cov dej haus uas muaj kas fes vim tias lawv yuav ua rau lub zais zis tsis xis nyob.
 • Xyuas kom paub tseeb tias koj tus me nyuam noj tag nrho cov tshuaj tua kab mob uas kws kho mob muab los lawm. Koj tus me nyuam yuav pib hnov tias zoo tuaj hauv 2 hnub, tab sis yuav tsum noj tshuaj tas li kom tua tau cov kab mob uas muaj kev phom sij no.
 • Yog tias koj tus me nyuam muaj kev ua daus no thiab tsis xis nyob, tsis txhob muab hom tshuaj aspirin rau noj. Pauv Rau Qhov Ntawd:
  • Tej zaum koj yuav muab tau cov acetaminophen (xws li Tylenol® los sis lub npe tshuaj raws li hauv lub khws muag khoom).
  • Nug koj tus kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv seb puas UA LI CAS yog yuav muab hom ibuprofen (xws li Advil®, Motrin®, los sis lub npe tshuaj raws li hauv lub khws muag khoom).
 • Cia koj tus me nyuam so kom txaus.
 • Teem sij hawm mus kuaj xyuas ntxiv raws li koj tus kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv pom zoo.

Hu rau koj Tus Kws Txawj Ua Hauj Lwm Ntsig Txog Kev Saib Xyuas Kho Mob Rau Fab Kev Noj Qab Haus Huv yog tias...

Koj tus me nyuam:

 • noj tsis taus tshuaj
 • pib ntuav tawm los
 • saib zoo li yuav npo zis
 • ua rau tso tsis tau quav
 • tsis haus dej
 • muaj tsos mob tshee thiab no
 • tseem muaj ua npaws los sis lwm cov cim mob ntawm UTI tom qab noj cov tshuaj tua kab mob tau 2 hnub lawm
 • muaj mob ntawm lub plab mog heev li
 • mob rau ntawm ib sab nrob qaum los sis lub duav

Mus rau tom Chav ER yog tias...

Koj tus me nyuam:

 • muaj mob heev
 • muaj ib qho twg ntawm cov cim ntawm kev muaj dej tsis txaus rau lub cev no:
  • qhov ncauj qhuav los sis nplaum
  • tso zis tsawg
  • tsis muaj kua muag thaum quaj
  • kiv taub hau
  • Tsuag Zog

Yam Yuav Tau Paub Ntxiv

Cov kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv yuav kuaj xyuas cov UTI tau li cas? Cov UTI yuav tshwm sim pom sib txawv tau raws li lub hnub nyoog ntawm tus me nyuam. Tej zaum tus me nyuam mos muaj kev ua npaws, ntuav tawm los, los sis txob siab. Cov me nyuam uas hlob zog yauv muaj kev ua npaws, mob thaum tso zis, mob lub plab mog, los sis xav mus tso zis tas li. Cov me nyuam yaus uas twb paub mus tso zis tom chav tso zis lawm yauv muaj kev tso zis rau hauv ris thaum lawv muaj tus mob UTI.

Txhawm rau kuaj kom pom tus mob UTI, cov kws muab kev saib xyuas kho mob rau fab kev noj qab haus huv yuav nug cov nqe lus nug hais txog yam uas tau tshwm sim, ua kev kuaj mob, thiab xa cov qauv zis mus kuaj.

Peb yuav pab tiv thaiv kom txhob muaj cov mob UTI tau li cas? Cov kauj ruam no tuaj yeem pab tiv thaiv tau kom tsis txhob muaj cov kev sib kis kab mob tshiab tau:

 • Tom qab BM, tus kab mob npev taws lias hauv cov quav tuaj yeem txav nce mus rau saum txoj hlab zis (txoj hlab uas xa cov zis tawm ntawm lub cev) nkag mus rau hauv lub zais zis thiab ua rau muaj kev kis kab mob. Yog li qhia koj tus me nyuam ntxhais kom tso zis pem hauv ntej mus rau tom qab tso zis los sis tso quav tag lawm.
 • Muab siab saib seb koj tus me nyuam mus tso zis los sis tso quav tas li npaum li cas. Kev npo zis los sis kev cem quav (muaj kev tso quav tsawg los sis tso nyuaj) muaj ntsis yuav muaj tus mob UTI.
 • Zam tsis txhob cia da dej muaj npuas xab npum thiab cov khoom lag luam uas muaj tshuaj tsw qab uas tuaj yeem ua rau txoj hlab zis tsis xis nyob.

KidsHealth content from 9/2023

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota