Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Txhab ntshav ntxiv: Saib xyuas hauv tsev

Article Translations: (English) (Spanish)

Dab tsi kuv yuav tsum paub tom qab kuv tus me nyuam txhab ib qho ntshav ntxiv lawm?

Txhab ntshav ntxiv, thiab cov ntshav tsis muaj qhov phem thiab yog ib txhoj kev zoo kho ntshav teeb meem.  Feem ntau txhab ntshav yeej tiv taus zoo, tab sis ib txhia me nyuam yuav muaj qhov cov ntshav sib twv.

Feem ntau qhov txhab ntshav twv tuaj sai tom qab pib txhab ntshav.  Nws tsis tshua muaj, tab sis ib txhia twv ntawm txhab ntshav tshwm tuaj yuav tsis muaj ntev li ntau teev los ntau hnub (feem ntau 7 rau 10 hnub) tom qab txhab ntshav.  Feem ntau cov twv tshwm ntawm qhov txhab ntshav yuav yog me xwb, tab sis koj yuav tsum tsuas koj tus menyuam qhov kub cev thiab hu kws kho mob yog tias muaj tej yam tshwm sim tuaj.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau kws kho mob?

Hu chaw kho mob yog tias:

 • no tshee
 • qhov kub 2 degrees siab tshaj qhov thaum ua ntej txhab ntshav
 • kub tob hau siab dua 101° F (38.4° C)
 • phob vog los yog nplu pheej liab liab
 • ua xua los yog tawv xoo pob, nrog rau khaus los yog tsis khaus
 • hnoos tsis tu li
 • txob txob tau
 • nyob tsis tswm
 • mob tob hau
 • tso zis liab los yog daj tshaj ib txwm
 • mob pob qij txha
 • xeev siab (mob plab kem)

Hu rau 911 yog tias:

 • ua tsis taus pa
 • di ncauj xiav los yog rau tes xiav
 • ua pa tsis nto
 • hawb pob
 • mob hauv siab los yog ntawm plab
 • tsaug tsaug zog, tsa sawv nyuab nyuab
 • npau taws heev los yog nyob tsis tswm

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog koj tus me nyuam xwb, tab sis qhia rau tag nro sawv daws.  Yog koj muaj lus nug, hu rau kws kho mob.

Children's Hospitals and Clinics of Minnesota
Patient/Family Education
2525 Chicago Avenue South
Minneapolis, MN 55404
Last reviewed 8/2015 ©Copyright

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota