Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Kev pub niam mis

Article Translations: (English) (Spanish)

Peb txhawb nqa kev pub niam mis.  Lub sij hawm koj tus me nyuam nyob hauv tsev kho mob, cov neeg tu mob los yog cov neeg saib xyuas kev pub niam mis rau minyuam noj yuav pab daws tej teeb meem los sis kev txhawj xeeb txog kev pub niam mis.

Kev pub niam mis yuav pab tau kuv tus minyuam lis cas?

Kua mis niam:

 • muaj tej khoom yug lub cev ntau dua thiab zom yooj yim dua mis nyuj mos
 • muab tau tej nroj ntsha tiv thaiv mob uas tsis muaj nyob hauv cov mis mos
 • txo tej kev raug kab mob phem
 • pab kom txhob muaj fab
 • pab kom tej plab nyhuv loj hlob txaus; tiv thaiv teeb meem kev muaj mob plab
 • txo qhov minyuam mos tsaug zog tuag kom muaj tsawg
 • pab qhov muag thiab lub hlwb loj hlob
 • yooj yim tsis siv nyiaj li mis nyuj mos

Thaum koj pub mis:

 • ua kom tus minyuam ncawg nrog koj
 • koj tus minyuam lub qhov ncauj thiab nplaig yuav sib yoog tau ua ke zoo ntxiv, uas yuav pab qhov kev hais lus.
 • koj lub cev yuav hlawv tej zaub mov ntau dua li ib txwm

koj lub cev minyuam yuav me sai rov qab mus zoo li thuam tsis tau xeeb tub

Kev puag pub noj niam mis

Kho puag tav toj

 1. Tig tus minyuam ua ntsais los npuab koj, kom neb plab sib npuab. Siv 1 los 2 lub tog hauv ncoo los xiab yog xav kom tus minyuam nyob nrog lub mis sib txig. 2. Xuas koj txhais tes thiab caj npab txhawb tus me nyuam lub taub hau, caj dab, thiab nrob qaum.
 3. Nrog rau lwm sab tes, muab tus minyuam lub qhov ncauj los kom ze koj lub mis.

Puag li puag lub “football”

 1. Muab 1 los 2 lub tog hauv ncoo los txheem pab ntawm koj ib sab. 2. Txhawb koj tus minyuam caj dab thiab nrob qaum nrog koj sab tes.  Ntsaws nws ob txhais taw rau koj qhov tso.
 3. Thawb koj tus minyuam lub pob twg lawm tom qab kom ob txhais kaw taw mus tswm kiag koj cov khoob siab nrab qaum.  Ob txhais ceg yuav tsum tsa kom ntseg tuaj mus tim rau lub cev.

Puag tav toj

 1. Muab 1 los 2 lub tog hauv ncoo tso tiag pab txawb rau ntawm koj ob sab ncej puab yog tias tsim nyog. 2. Tso tus me nyuam mos lub taub hau rau ntawm koj qhov quas npab.
 3. Tus me nyuam mos nyob tig ua ntsais, hauv siab twb hauv siab rau ntawm leej niam.

Pw ua ntsais

 1. Pw ua ntsais nrog rau tog hauv ncoo xiab koj nrob qaum thiab sab ceg caws saum toj.
 2. Tus minyuam mos yuav pw tig npuab koj noj mis. Muab ib daim pam kauv los xiab koj tus minyuam nrob qaum kuj yuav pab kom pw tau haum.

Tuav rau

Muab koj txhais tes ua li tus “C” los txheem koj lub mis nrog rau 4 tug ntiv tes nyob hauv qab koj lub mis thiab koj tus ntiv tes xoo tuav saum qaum mis.

Maj mam muab koj lub txiv mis ntsw rau minyuam daim di ncauj sab hauv, puab tsaig, los sis qhov ncauj kom nws rua ncauj loj!  Ua siab ntev!  Ces muab tus me nyuam rau ntawm koj lub mis.

 • minyuam lub qhov ncauj yuav tsum rua kom loj thiab nws tus nplaig yuav tsum nyob hauv cov pos hniav
 • ib ncig tawv nqaij (dub dub ntawm koj lub txiv mis) yuav tsum nyob hauv koj tus minyuam qhov ncauj
 • minyuam lub txiv ntswg, puab tsaig, thiab plhu yuav tsum nyob ntawm koj lub mis

Kuv yuav tsum pub mis puas tsawg zaus thiab ntev li cas?

Pub rau noj li 2 rau 3 teev twg ib zaug, los yog pub li 8 rau 12 zaug ntawm 24 teev twg.  Tsa koj tus minyuam yog nws tsaug zog ntev tshaj li 3 rau 5 teev, hmo ntuj tib si, kom txog thaum kws khomob los yog kws qhia pub niam mis hais qhia tso.  Koj yuav tsum tau so thiab haus dej kom ntau rau koj kev nqhis dej thaum nruab nrab pub mis. 

Txhua zaus pub mis, cia koj tus minyuam nws ntxais nws yog tias nws tseem pheej nqos kua mis tas zog: kom txog li 10 feeb ntawm ib sab mis.  Ces ho tsem mus rau lwm sab mis yog tus minyuam tseem xav noj ntxiv.  Ib txhia minyuam yuav tsum noj kom tag ob sab mis, ib txhia nyiam noj tag ib sab xwb.  Yog li ntawd muaj mis ntau yog qhov tseem ceeb.

Kev tshem minyuam tawm ntawm koj lub mis, muab ib tug ntiv tes cev mus rau ntawm lub kaum ncauj, maj mam tshem kom nws txhob ntxais mis.  Txhob lam cia li rho kiag minyuam ntawm koj lub mis yam tsis tau ua kom txhob ntxais lawm tso.

Kuv yuav muaj cov teeb meem dab tsi los ntawm kev pub mis rau mi nyuam noj?

Tus minyuam tsis kam noj mis los sis pheej tsaug tsaug zog

Minyuam mos mas yuav hnov suab ub no zoo heev  li 1 rau 2 teev tom qab thaum lawv yug los, dhau ntawd ho yuav tsaug tsaug zog li 3 hnub tej ntawd.

Pub mis rau koj tus minyuam noj thaum nws yug los tshiab yuav pib ua kom koj lub mis muaj kua.

Nyob rau lub caij tus minyuam tseem tsaug tsaug zog, saib tej cim ntawm qhov muag los sis ib ce qhov nws nti mus los.  Sim pub niam mis txhua txhua 2 rau 3 teev twg ib zaug sij hawm no.  Tawv nqaij chwv tawv nqaij yuav pab tsa tus me nyuam mos uas pheej tsaug tsaug zog.  Muaj ntau leej niam kuj pom tau tias puag minyuam mos li puag lub “football” yog qhov zoo chaw tawb tus minyuam uas pheej tsaug tsaug zog noj mis. 

Tej zaum koj yuav tau nyem ib ob tee kua mis rau ntawm koj lub txiv mis kom ua tau tus minyuam hnov koj lub mis, thiab tawb kom tus minyuam mos rua qhov ncauj. 

Kev pub niam mis kuj yog ib qho kev kawm.  Nws yuav siv sij hawm rau koj thiab koj tus me nyuam kom swm yoog tau—ib txwm siv li 2 rau 3 lim tiam rau ib tug minyuam zoo neej yug txwm hli. Tshwj tsis yog leeg twg qhia koj li ntawd,  txhob thaiv lub txiv mis, txhob muab raj mis, thiab txiv mis qhuav rau nws ntxais lub sij hawm nov.  Cov nov yuav hnov txawv thiab yuav ua rau cuam tshuam sib chab sib chaws rau koj tus minyuam.

Li cas kuv thiaj yuav paub tias kuv tus me nyuam noj tau mis txaus?

Koj tus minyuam yuav tsum noj mis li 2 rau 3 teev twg ib zaug (8 rau 12 zaug ntawm 24 teev twg), nrog rau ib txhia pub thaum hmo ntuj. 

Saib qhov kev ua tshwm sim no ntawm koj tus minyuam cov zis thiab quav ntawm thawj lim tiam tom qab yug los:

Hnub tom qab yug

Ntub daiv pawm

(yuav tsum ntau npaum no daim hauv 24 teev)
Kob cov quav

Puas tsawg zaus ntawm cov quav

(yuav tsum ntau npaum no hauv 24 teev)
Hnub 1 1

ntsuab- dub

tej zaum quav nkos nplaum ntxias hauv xub thawj 24 teev
Hnub 2 2 1 rau 2 zaug
Hnub 3 3 quav tig ua daj, muag, thiab ua noob daws 2 rau 4 zaug
Hnub 4 4 3 rau 5 zaug
Hnub 5 5 daj, muag, ua noob daws 3 to 5 stools

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog koj thiab koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis nws qhia txog kev pub niam mis rau sawv daws. Yog koj muaj lus nug, thov tham nrog tus nais mom los yog tus qhia pub niam mis rau menyuam noj. 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota