Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Khaub thuas mob hlab pas

Article Translations: (English) (Spanish)

Cov mob khaub thuas RSV yog dab tsi?

RSV yog ib yam khaub thuas mob hlab pa rau laus hluas txhua lub hnub nyoog.  Nyob hauv Minnesota feem ntau cov khaub thuas RSV no muaj thaum nruab nrab lub 10 hli mus rau lub 4 hlis.  Raws li ib txwm cov me nyuam loj thiab cov laus tsuas los ntswg xwb, tab sis cov me nyuam mos thiab me nyuam me kuj yuav ua rau muaj lwm yam mob qa ua pa nyuab.

Qhov mob RSV no tej zaum kuj yuav ua mob nyhav rau cov me nyuam mos los yog cov me nyuam ua yug los tsis tau txwm hli, cov me nyuam mob plawv los yog ntsws thiab cov roj ntsha tsis muaj zog tiv thaiv mob nkeeg. Me nyuam mos thiab me nyuam me, RSV yog ib yam mob ntxiav ua kom mob ntsws o thiab muaj dej nyob hauv ob lub ntsws.  Cov me nyuam loj thiab cov neeg laus tej zaum kuj yuav raug muaj hlab ntsws o los ntawm RSV.

Cov mob RSV feem ntau rau cov me nyuam yaus sij hawm lawv muaj hnub nyoog 3 xyoos.  Cov mob RSV no tsis mob ntev thiab tej zaum nej raug lawm los yuav rov raug dua.

Cov khaub thuas RSV no mob zoo li cas?

Niam qhuav yug thiab me nyuam yug ua ntej txog caij:

 • quaj txuj txwv (chim siab)
 • tsis noj mis zoo
 • tej zaum kuj tau khaub thuas me-ntsis xws li txhaws ntswg
 • nkees nkees (tsa tsis sawv)
 • tej zaum kuj ua pa tsis nto

Me nyuam mos thiab me nyuam me:

 • hnoos
 • ua pa ceev ceev
 • hawb pob
 • ua pa nyuab nyuab

Me nyuam loj thiab neeg laus:

 • los kua muag
 • los kua ntswg
 • hnoos

Cov khaub thuas RSV no kis li cas?

Cov RSV no kis tau yooj yim ntawm ib tug neeg mus rau lwm tus, feem ntau yog thaum thawj ob peb hnub.  Ib tug neeg twg nws yuav mob li 2 rau 8 hnub tom qab nws kis tau cov khaub thuas no.

Neeg kis tau RSV no los ntawm tej hnoos nqeev (ob ncaug) los yog tej yam khoom uas muaj cov mob no lo rau ntawd.  Cov mob no yuav muaj sia nyob tau ntau ntau teev ntawm tej khoom ub no thiab li 30 nas this los yog tshaj ntawm neeg ob txhais tees.

Ntxuav tes yog txoj kev tseem ceeb tshaj plaws yuav ua kom txo tawm cov mob RSV no txhob sib kis.  Tag nrho nej tsev neeg yuav tsum ntxuav tes kom zoo nrog xab npum thiab dej li 15 xavkeem, los yog siv cov tshuaj ntxuav tes cawv cuaj caum xws li Purell®, thiab txhob kov qhov ntswg thiab qhov muag.

Qhia menyuam txhob sib koom noj zaub mov los yog haus dej ua ke, thiab lawv xuas txhais caj npab los npog qhov ncauj thaum lawv txham los yog hnoos.

Yuav kho cov khaub thuas RSV no li cas?

Yog me nyuam mos thiab me nyuam me mob heev, lawv yuav kuaj seb puas yog cov mob RSV no.  Qhov ntsuas kuaj, yuav tau siv ib lub raj nyias ntim cov kua ntswg mus kuaj.  Nug nej tus kws kho mob seb lawv kuaj tau li cas.

Feem ntau cov me nyuam raug cov khaub thuas no tsis tas mus pw hauv tsev khomob.  Cov me nyuam uas yuav tsum tau mus pw hauv tsev khomob mas yog cov me nyuam  muaj lwm yam mob thiab cov me nyuam mos mos uas tsam cov khaub thuas RSV no ua kom lawv ob lub ntsws ua paug thiab hlab ntsws o. 

Me nyuam yaus feem ntau uas raug cov mob RSV no tsis tas noj tshuaj los ntawm kws kho mob los kuj tau.  Vim rau qhov cov mob RSV no yog khaub thuas xwb, tshuaj tiv thaiv kab mob rau lub cev yuav tsis zoo.  Thaum nej kho nej tus me nyuam hauv tsev, tej qhov mob yuav tau tu li nram no:

Ua npaws

Muab tshuaj acetaminophen (Tylenol® los yog lwm yam) raws li lawv qhia ntawm lub kav ntawv.  Txhob muab cov tshuaj aspirin. Txhaws ntswg

 • Muab lub taub hau txaj tsa.
 • Yuav cov dej qab ntsev hauv khw muag tshuaj, los yog muab ¼ dia (teaspoon) ntsev los tov nrog ½ khob dej (½ cup).
 • Muab tus me nyuam pw ntxeev tiaj, nrog li 2 rau 3 tee rau ib sab qhov ntswg.
 • Tos li ½ nas this koj muab lub nqus ntswg los nqus cov dej tawm.
 • Ua li no ua ntej pub mis rau noj thiab pw tsaug zog, ua li no kom ntau zaus raws li ua tau.

Txhob muab cov tshuaj yuav hauv khw muag tshuaj tsis yog kws kho mob sau ntawv rau nws noj yam tsis tau nug kws kho mob.  Yog koj tus me nyuam hawb pob thiab mob pob ntseg, tej zaum kws kho mob kuj yuav sau ntawv yuav tshuaj rau koj. 

Nyob hauv tsev kho mob, menyuam feem ntau uas mob RSV no lawv yuav tso cov cua “oxygen” thiab tshuab tshuaj pab kom txog thaum lawv ua pa zoo tau zoo lawm tso. Cov dej “IV” lawv tso thiab tso zaub mov rau nej tus menyuam lub cev kom txog thaum nej tus menyuam noj taus zaub mov thiab haus taus dej rau lub cev.  Kev tiv thaiv kom txhob kis RSV rau lwm tus, koj tus menyuam yuav raug cais pw nws ib chav tsev los yog koom nrog lwm tus neeg uas raug tib hom khaub thuas no.  Cov neeg ua hauj lwm hauv tsev kho mob yuav tau hnav tsho ntev, looj hnab tes, thiab npog qhov ncauj thaum mus ze.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau kws kho mob?

 • yog tus me nyuam mos tshaj ib xyoos thiab muaj mob plawv los yog mob ntsws thaum tau khaub thuas
 • tsis kam haus dej haus mis
 • ntuav, haus tsis tau dej rau hauv plab
 • rub rub nws ob lub pob ntseg
 • ua pa nyuab nyuab
 • hawb pob los yog peej huas pa
 • ua pa ceev (tshaj li 60 zaus ntawm 1 nas this)
 • tsis kam sawv ua si
 • thaum ua pa sib sib zog nqus pa ua tav tawm tas
 • di ncauj xiav los yog thim xem tas (hu xov tooj rau 911)

Thaum twg kuv tus me nyuam thiaj rov mus tau rau qhov chaw zov me nyuam?

Menyuam yuav rov mus tau rau chaw zov me nyuam thiab ua si lwm yam yog thaum lawv tsis ua npaws, noj taus li qub, thiab xis nyob (tej zaum lawv kuj tseem los ntswg).

Lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais txog nej tus me nyuam nkaus xwb, tab sis nws hais txog kev tau khaub thuas lwm yam thiab.  Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota