Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tshuaj pleev qhov mu

Article Translations: (English) (Spanish)

Kuv npaj kuv tus me nyuam li cas?

 • Piav qhia rau koj tus me nyuam yam koj yuav ua ua ntej koj pib.
 • Qhia yam koj ua raws li koj ua.
 • Maj mam hais lus, yoog lub suab.
 • Qhuas koj tus me nyuam thaum koj pleev tshuaj tas.

Kuv yuav pleev tshuaj lis cas?

Rau ib txhia me nyuam, feem ntau me nyuam yau, nws yuav rau tshuaj nyuab heev.  Tab sis koj yuav tsum rau tsis so thiab kom ntev raws qhov qhia kom zoo raws siab nyiam.

 1. Ntxuav koj 2 txhais tes kom huv ua ntej thiab tom qab pleev tshuaj tas.
 2. Nyeem daim ntawv tshuaj thiab kev qhia kom meej. Yog ua tau, rau cov tshuaj ua ntej mus pw, vim lub qhov muag yuav plooj plooj ib pliag.
 3. Yog lub qhov muag los kua los yog muaj quav muag, xuas paj rwb ntub dej so lub ces kaum muag sab hauv rau sab nraud. Yog 2 sab qhov muag raug kho tib si, siv ib lub paj rwb tshiab so ib sab.
 4. Kom koj tus me nyuam pw ntxeev tiaj.
 5. Yog yuav tsum tau tuav kom tus me nyuam nyob twj ywm, kom lwm tus pab tuav rau koj, los yog koj siv ib daim pam kauv.
  Yog koj ib leeg xwb, nov yog ib txoj kev pab tuav tus me nyuam kom zoo tsis muaj teeb meem rau qhov yog chaw:
  • Zaum saum txaj los yog plag tsev nrog tus me nyuam taub hau nyob nruab nrab koj ncej puab thiab caj npab nyob hauv qab koj 2 txhais ceg.
  • Tso koj 2 txhais kav hlaub tsuam koj tus me nyuam ob txhais ceg yog thaum tsim nyog ua.
 6. Yog ua tau, kom koj tus me nyuam ntsia ncaj ncaj lawm sau
 7. Xuas ib sab tes maj mam rub koj tus me nyuam daim tawv muag sab hauv mus lawm hauv.
 8. Tso lwm sab tes nias tus me nyuam lub hauv pliaj, thiab pleev tshuaj kom nyias ntsais rau daim ntug tawv muag sab hauv, rau sab kaum muag sab hauv mus rau kaum muag sab nraud raws li thaum koj tig lub raj tshuaj.
 9. Yog koj tus me nyuam tsis kam ua li ntawd, pleev ib txheej nyias nyias rau ntawm 2 daim tawv muag tuaj sib cob. Cov tshuaj yuav yaj thiab nkag mus rau hauv lub qhov muag. Txhob pub lub hau raj tshuaj chwv lub qhov muag.
 10. Yog ua tau, kom koj tus me nyuam kaw qhov muag li 1 los 2 nas this thiab dov lub ntsiab muag mus mus los los.
 11. Xuas ntawv so ntswg so lub hau raj tshuaj thiab muab lub hau kaw rau.

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws.  Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota