Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Txoj Kev Txheeb Qhov Lub Cev Muaj Zog Ua Tau (Gross Motor Function Classification System ? GMFCS)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

GMFCS yog dab tsi?

GMFCS yog ib txoj kev txheeb raws qhov tus kheej nws txav nws. Txoj kev txheeb no xyuas txog cov kev txav xws li kev zaum, mus kev thiab kev siv cov twj pab tus kheej txav hauv 5 theem. Cov theem no pab qhia txog qhov tus me nyuam lub cev muaj zog ua tau tam sim no rau tsev neeg thiab cov kws pab kho mob (clinicians), thiab qhia me ntsis seb tej zaum tus me nyuam yuav tim tsum lub twj dab tsi los sis yam khoom dab tsi pab kom nws mus kev tau yav tom ntej no (xws li tus pas txheem qhov tsos, lub laub tuav mus kev los sis lub rooj zaum thawb mus kev).  Nws yog tsim los siv rau cov me nyuam uas muaj tus mob hu ua Cerebral Palsy uas yog ib tug mob uas ua rau lub cev tsis muaj zog txav.

Cov theem yog dab tsi?

Hauv qab no yog ib qho ntsiab txhais luv luv txog txhua theem:

 • Theem 1: Tus me nyuam mus taus kev tsis muaj qhov ua tsis tau
 • Theem 2 : Tus me nyuam mus taus kev uas muaj qee yam ua tsis tau
 • Theem 3: Tus me nyuam mus taus kev uas siv tus pas txheem qhov tsos los sis lub laub tuav mus kev
 • Theem 4: Tus me nyuam nws txav tau nws tus kheej uas muaj qee yam ua tsis tau; tej zaum siv lub rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws xob thawb mus (wheelchair) los sis lub maus taus me me (scooter)
 • Theem 5: Tus me nyuam zaum hauv ib lub rooj zaum thawb mus kev los sis lub rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws xob thawb uas muaj daim tiag lub taub hau.

Ua ntej hnub muaj 2 xyoos

 • Theem 1: Tus me nyuam me zaum tau thiab txav tau thaum zaum, siv tes thiab hauv caug nkag, rub nws tus kheej sawv tau thiab rhais ruam tau uas tuav tej rooj tog. Cov me nyuam mus taus kev thaum muaj 18 hlis mus rau 2 xyoos uas tsis tas siv cov twj pab kom nws mus taus kev.
 • Theem 2: Tus me nyuam zaum tau hauv pem teb tiam sis siv txhais teb pab txheem. Tus me nyuam siv txhais tes thiab hauv caug nkag. Tej zaum nws rub tau nws tus kheej sawv ntsug thiab rhais ruam tau uas tuav tej rooj tog.
 • Theem 3: Tus me nyuam zaum tau hauv pem teb uas siv dab tsi los tiag lub duav. Tus me nyuam swb tau me ntsis thaum pw khwb rwg.
 • Theem 4: Tus me nyuam tswj tau lub taub hau tiam sis yuav tsum tau muab dab tsi los pab tiag yav cev thaum zaum hauv pem teb. Cov me nyuam dov tau ntxeev tiaj thiab tej zaum dov tau kom ntxeev khwb rwg.
 • Theem 5: Kev puas ua rau tus me nyuam tswj tsis tau cov kev txav pes tsawg. Yuav tsum tau muab dab tsi los tiag lub taub hau thiab yav cev thaum zaum.

Hnub muaj 2 xyoos mus rau hnub muaj 4 xyoos

 • Theem 1: Tus me nyuam zaum thiab rub tau nws tus kheej sawv hauv pem teb los thiab sawv tau yam uas tsis yuav kev pab. Cov me nyuam mus taus kev.
 • Theem 2: Zaum thiab rub tau nws tus kheej sawv hauv pem teb los thiab sawv tau yam uas tsis yuav kev pab. Nws rub tau nws tus kheej sawv ntsug thaum zaum ntawm ib qho chaw tiaj tus. Tus me nyuam mus taus kev yog tuav rooj tog thiab mus kev uas siv dab tsi pab.
 • Theem 3: Cov me nyuam swb tau thaum pw khwb rwg los sis siv tes thiab hauv caug nkag. Nws rub tau nws tus kheej sawv thiab mus taus kev tsis deb. Tej zaum yuav mus taus kev tsis deb uas siv lub laub tuav mus kev thiab ib tug laus saib xyuas.
 • Theem 4: Cov me nyuam zaum tau thaum tso nws zaum thiab yuav tsum tau siv txhais tes pab. Yuav tsum tau muaj twj pab thaum zaum thiab sawv ntsug. Tus me nyuam swb tau me ntsis thaum pw khwb rwg los sis nkag tau tsis deb.
 • Theem 5: Cov me nyuam yuav tsum tau muaj lub twj pab thaum zaum thiab sawv ntsug. Tus me nyuam yeej txav tsis tau tus kheej thiab tej co siv cov rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws xob.

 

Hnub muaj 4 xyoos mus rau hnub muaj 6 xyoos

 • Theem 1: Tus me nyuam zaum tau thiab sawv tau uas tsis tas siv tes pab. Cov me nyuam mus tau hauv tsev thiab tawm tau mus nraum zoov thiab nce tau taw ntaiv. Pib khiav thiab dhia.
 • Theem 2: Tus me nyuam zaum tau hauv ib lub rooj. Tus me nyuam sawv ntsug tau thaum zaum hauv pem teb tiam sis yuav tsum tau muaj ib yam dab tsi siab rau nws txheem kom nws sawv tau. Tus me nyuam mus taus kev tsis deb ntawm ib qho chaw uas tus tus. Tus me nyuam nce tau taw ntaiv yog siv tus tes tuav los pab. Tus me nyuam tsis khiav los sis tsis dhia.
 • Theem 3: Cov me nyuam zaum tau hauv ib lub rooj tiam sis tej zaum yuav tsum tau pab me ntsis. Tus me nyuam mus kev uas siv tus pas txheem qhov tsos los sis lub maus taus me me. Tus me nyuam nce tau taw ntaiv uas siv kev pab.
 • Theem 4: Cov me nyuam yuav tsum tau muaj dab tsi pab yav cev thaum zaum. Siv lub laub tuav mus kev tsis deb. Tej zaum nws yuav txav tau nws tus kheej thaum siv ib lub rooj zaum thawb mus kev.
 • Theem 5: Txhua yam ntawm kev txav muaj kev cov nyom. Tus me nyuam nws txav tsis tau nws tus kheej li.

Hnub muaj 6 xyoos mus rau hnub muaj 12 xyoos

 • Theem 1: Cov me nyuam mus kev hauv tsev, tsev kawm ntawv, nraum zoov, thiab hauv lub zej zos. Cov me nyuam khiav thiab dhia tau tiam sis qhov kom sawv tau tus mas nws muaj qee yam ua tsis tau.
 • Theem 2: Cov me nyuam mus kev feem ntau hauv cov chaw. Muaj qee yam ua tsis tau thaum nyob rau ib qho chaw uas tsis sib txig. Tus me nyuam mus kev tau sab nraum zoov thiab hauv lub zej zos yog muaj kev pab. Tus me nyuam khiav thiab dhia tsis tshua tau pes tsawg.
 • Theem 3: Cov me nyuam mus kev uas siv tus pab txheem qhov tsos los sis lub maus taus me me. Yuav tsum tau siv lub rooj zaum thawb mus kev thaum mus kev deb. Tej zaum yuav nce tau taw ntaiv mus los thaum siv tus tes tuav.
 • Theem 4: Cov me nyuam yuav tsum tau muaj kev pab thaum zaum thiab kev pab thaum txav mus zaum los sis tawm hauv lub rooj zaum. Thaum nyob tom tsev, cov me nyuam dov los sis nkag los sis taug kev mus tsis tau deb thaum muaj kev pab los sis siv lub rooj zaum thawb mus kev. Thaum mus kev deb, cov me nyuam siv lub rooj zaum thawb mus kev uas siv tes thawb los sis lub rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws xob thawb.
 • Theem 5: Tus me nyuam yuav tau zaum hauv lub rooj zaum thawb mus kev tas li hauv txhua qhov chaw. Yuav tsum tau muab kev pab lub cev thaum txav nws ntawm ib qho chaw mus rau lwm qhov chaw.

Hnub muaj 12 xyoos mus rau hnub muaj 18 xyoos

 • Theem 1: Cov me nyuam mus kev tom tsev, tsev kawm ntawv, nraum zoov, thiab hauv lub zej zos. Cov me nyuam khiav thiab dhia tau. Qhov kom sawv tau tus mas nws muaj qee yam ua tsis tau.
 • Theem 2: Cov me nyuam mus kev feem ntau hauv cov chaw. Tom tsev kawm ntawv los sis hauj lwm, lawv siv cov pas txheem qhov tsos los sis lub maus taus me me kom muaj kev nyab xeeb. Sab nraum zoov thiab hauv zej zos, lawv siv lub rooj zaum thawb mus kev deb. Lawv nce tau ntaiv mus los thaum siv tus tes tuav.
 • Theem 3: Tus me nyuam mus tau kev uas siv tus pas txheem qhov tsos los sis lub maus taus me me. Tom tsev kawm ntawv thiab hauv lub zej zos, lawv siv lub rooj zaum thawb mus kev los sis lub rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws zob thawb. Tej zaum lawv yuav nce tau ntaiv mus los thaum siv tus tes tuav.
 • Theem 4: Tus me nyuam siv lub rooj zaum thawb mus kev feem ntau hauv txhua qhov chaw. Yuav tsum tau muaj 1 los sis 2 tug neeg pab txav nws. Tej zaum siv lub rooj zaum thawb mus kev uas siv hluav taws xob. Tej zaum taug kev tau mus tsis deb hauv tsev uas siv lub laub tuav mus kev.
 • Theem 5: Thauj tus me nyuam hauv ib lub rooj zaum thawb mus kev uas siv tes thawb hauv txhua qhov chaw. Muaj qee yam uas cov me nyuam ua tsis tau hais txog qhov lawv tswj lawv lub taub hau thiab yav cev thiab tswj txhais caj npab thiab txhais ceg. Yuav tsum tau muaj 1 los sis 2 tug neeg pab los sis ib lub twj pab nqa thaum muab tus me nyuam txav.

Muaj lus nug?

Cov lus qhia no tsis yog hais ntsia ntsees rau koj tus me nyuam, tiam sis nws yog ib co lus qhia dav dav. Yog tias koj muaj lus nug, thov nug koj pawg neeg kho mob.

Lub vas sab CanChild website muaj cov lus qhia ntxaws txog GMFCS-E&R thiab tau muab luam ua ntau hom lus.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota