Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

QHOV NTSWG LOS NTSHAV (EPISTAXIS)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Dab tsi ua rau qhov ntswg los ntshav?

Lub hom phiaj ntawm lub qhov ntswg yog ua rau kom cov pa uas peb nqus nkag hauv lub cev sov so thiab noo. Lub qhov ntswg muaj cov hlab ntsha ntau txoj khiav raws uas nyob ze rau ntawm cov npoo tawv nqaij uas nws tuaj yeem tau txais kev raug mob thiab los ntshav tau. Qhov ntswg los ntshav, tuaj yeem ua rau qias neeg thiab ua tau txaus ntshai, tab sis feem ntau lawm yuav saib zoo li heev dua qhov yus pom. Feem ntau tuaj yeem kho tau tom tsev, tab sis qee qhov yuav tsum tau mus muaj kev kho mob.

Cov ua rau qhov ntswg los ntshav uas keev pom muaj tas li suav muaj:

 • Tej huab cua hauv tsev qhuav, kub, uas ua rau cov hlab ntsha hauv lub qhov ntswg qhuav thiab ua rau lawv tawg los sis ua tej kab thiab los ntshav thaum muab txhuam los sis dawj los sis thaum tshuab ntswg (feem ntau keev pom muaj tas li hauv cov caij ntuj no).
 • Ua khaub thuas (cov kev kis kab mob rau txoj hlab ua pa saum toj) thiab mob hnab ntim pa hauv qhov ntswg, tshwj xeeb mas yog qhov tshwm sim uas ua rau txham tas txham dua, hnoos, thiab tshuab ntswg.
 • Kev siv zog tshuab los sis dawj qhov ntswg.
 • Muab tej khoom sab nraud ntsaws rau hauv qhov ntswg.
 • Kev raug mob rau ntawm lub qhov ntswg thiab/los sis ntsej muag.
 • Siv cov tshuaj uas ua rau ntshav yaj (tshuaj aspirin, cov tshuaj pab kom txhob mob o uas tsis muaj tshuaj steroid, thiab lwm yam).
 • Mob ntshav siab.
 • Cov qog nqaij los sis kev tsis haum uas ua rau los ntshav los ntawm caj ces (tsis tshua pom muaj).
 • Kev phais qhov ntswg los sis cov hnab ntim pa hauv qhov ntswg.

Yuav tiv thaiv qhov ntswg los ntshav tau li cas?

Kev kho mob zoo tshaj plaws rau qhov ntswg los ntshav yog los tiv thaiv lawv los ntawm kev ua raws li cov lus qhia no:

 • Tsis txhob dawj qhov ntswg.
 • Zam tsis txhob muab ib yam dab tsi uas tawv los sis khov ntsaws mus rau hauv lub qhov ntswg.
 • Ua kom lub qhov ntswg noo tas li.
 • Siv lub tshuab ua kom pa noo rau hauv tsev, tshwj xeeb mas yog hauv chav pw.
 • Siv lub tsuag kua ntsev nkag rau qhov ntswg los sis cov taub nrog kua ntsev nrog rau hauv qhov ntswg los pab ua koj qhov ntswg noo tas li. Yeej muaj muag tom tej khw uas tsis tas siv ntawv sau yuav tshuaj los ntawm kws kho mob. Tuaj yeem siv cov kua ntsev rau hauv txhua lub qhov ntswg tau li 4-6 zaus hauv ib hnub.
 • Siv tshuaj pleev rau qhov ntswg, xws li kua ntsev los sis Aquaphor®, or Vaseline®. Ua kom paub tseeb tias muab nws siv maj mam, uas yuav tsis ua kom raug mob ntxiv rau sab hauv ntawm lub qhov ntswg.

Kuv yuav tsum ua dab tsi yog tias kuv tus me nyuam qhov ntswg los ntshav?

Ua raws li cov kauj ruam no kom nres tau qhov ntswg los ntshav:

 • Kom koj tus me nyuam zaum kom ntseg saum lub tog, kom lawv lub taub hau tsa nce los sis muaj ntsis mus tom hauv ntej me ntsis (txhob tig ntxeev tiaj rov qab).
 • Siv cov ntaub so ntswg los sis txoj phuam so uas noo los so cov ntshav.
 • Siv koj tus ntiv tes xoo los sis tus ntiv tes ntsuas los mus tuav qhov zooj-zooj ntawm koj tus me nyuam lub qhov ntswg ua tsuas yog nyob hauv qab ntawm cov pob txha qhov ntswg xwb. Nyem rau ntawm los sis siab saum toj ntawm ntu uas yog pob txha ntawm lub qhov ntswg yuav pab TSIS tau.
 • Kav tsij tuav tag zog rau ntawm koj tus me nyuam lub qhov ntswg yam tsawg kawg li ntawm 10 feeb (siv lub moo los ntsuas) ua ntej kuaj xyuas seb ntshav puas tau tu. Yog tias lub qhov ntswg tseem los ntshav, nyem lub qhov ntswg mus ntxiv li ntawm 10-20 feeb ntxiv.
 • Koj tuaj yeem tsuag cov tshuaj tsuag kom tsis txhob txhaws ntswg uas yuav tau tom tej khw, (xws li Afrin®, Neo-Synephrine®, lwm yam) mus rau hauv sab qhov ntswg uas los ntshav thiab tom qab ntawd siv lub zog nias rau ntawm lub qhov ntswg raws li tau piav qhia saum toj ntawd. KEV CEEB TOOM: Tsis txhob siv cov tshuaj tsuag kom tsis txhob txhaws ntswg no mus rau ncua sij hawm ntev.
 • Thaum ntshav tu lawm, txhob kom koj tus me nyuam khoov, siv zog ncav thiab/los sis nqa tej khoom hnyav; thiab txhob tshuab, txhuam, los sis dawj lub qhov ntswg kom ntev hnub tsawv.

Yuav kho qhov ntswg los ntshav tau li cas?

Cov kev kho mob kuj nce raws li ntawm qhov ua rau tshwm sim, tuaj yeem suav muaj:

 • Kev siv tshuaj tom– kev siv tshuaj khes mis (chemical) (silver nitrate) los sis lub zog kub (hluav taws xob hlawv) los nplaum txoj hlab ntsha uas los ntshav ntawd. Feem ntau ua tau qhov no hauv chav phais mob, txawm tias qee cov me nyuam yaus uas hlob zog thiab cov hluas tuaj yeem thev taus rau kev siv tshuaj khes mis (chemical) hauv chaw lis hauj lwm nrog kev siv tshuaj loog.
 • Ntaub npog qhov ntswg – kev siv cov ntaub qhwv qhov txhab los sis lwm cov khoom siv hauv kev kho mob ntsaws nkag mus rau hauv lub qhov ntswg kom nres tau ntshav los thiab ua kom ntshav khov.
 • Kev xa mus rau tus kws kho mob kuaj xyuas ntshav – los mus sim kuaj nrhiav thiab kho qhov tsis haum rau kev los ntshav.

Thaum twg tsim nyog rau kuv hu tus kws kho mob?

Nrhiav kev kho mob los ntawm tus kws kho mob los sis chav kho mob xwm txheej kub ntxhov ceev yog tias:

 • Koj tsis tuaj yeem cheem tau ntshav kom txhob los tom qab ntau dua li 20 txog 30 feeb ntawm kev siv zog nias ncaj qha rau lawm.
 • Koj tus me nyuam yeej muaj qhov ntshav los tas los dua thiab.
 • Kev los ntshav tshwm sim los ntawm kev raug mob rau ntawm lub qhov ntswg los sis lub ntsej muag.

Puas muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog hais kiag txog koj tus me nyuam tiam sis yog qhia cov ncauj lus nthuav dav qhia. Yog tias koj muaj cov nqe lus nug, thov hu rau koj tus kws kho mob los sis lub chaw kuaj mob.

Tshuaj Xyuas Zaum Kawg Nkaus 12/2022 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota