Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Ua npaws

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Ua npaws yog dab tsi?

Ua npaws yog lub cev kub siab dua li 100.4° F (38° C). Nws yog ib qho kev tshwm sim mob, tsis yog ib tug kab mob. Tus npaws muaj peev xwm pab lub cev tua ib qhov kab mob.

Ntsuas tau qhov kub hauv qab qhov tso, hauv qhov ncauj, los yog hauv qhov quav, thiab sib txawv me ntsis ntawm tej chaw ntawd. Yog koj hu rau chaw saib xyuas mob txog qhov koj tus minyuam ua npaws, hais qhia seb koj ntsuas tus kub ntawm qhov chaw twg.

Kuv yuav tu kuv tus minyuam li cas?

Pab rau kom koj tus minyuam xis nyob. Muab ris tsho nyias rau hnav yuav pab kom koj tus minyuam txias mus. Yog koj tus minyuam no no, muab pam nyias rau nws vov.

Muab dej ub no rau haus kom ntau kom nws lub ces txhob sem (ua rau “qhuav dej mus”).

Yuav tsis pom zoo muab phuam tub dej los so thiab muab da dej xws li nws yuav ua kom tshee tuaj. Tshee tuaj yuav ua kom kub ntxiv. Tsis txhob ntub cawv cuaj caum los so: nws kuj yuav ntxaum raws daim tawv nqaij, ua rau muaj kev twv ntau yam.

Tsis tas yuav kho mob npaws txhua zaus. Qhov tseem ntsiab muab tshuaj rau qhov ua npaws yog pab kom koj tus minyuam xis nyob mi ntsis. Yog koj tus kws khomob los yog tus nais maum loj hais kom muab tshuaj txo npaws, nug seb yog muab yam twg.

Tsis txhob muab aspirin los yog yam tshuaj muaj aspirin xyaw rau minyuam me los yog cov tub ntxhais hluas vim tias ib tsam muaj mob Reye’syndrome (ib qho mob raws tej leeg).

Ntsuas koj tus minyuam tus kub ua ntejkojmuab tshuaj zoo npaws ntxiv. Qhov no yuav pab kom koj paub tias qhov kub nce tuaj ntxiv, thiab zam txhob muab tshuaj ntxiv uas tsis tsim nyog maub.

Thaum twg kuv mam hu rau chaw khomob?

Hu yog tias koj tus minyuam:

 • qhov kub siab tshaj100.4° F los yog siab dua thiab hnub nyoog mos dua 3 hlis.
 • qhov ua npaws ntev dua li 48 teev thiab hnub nyoog loj dua li 3 lub hlis.
 • qhov kub cev tsis nqis li txawm tias muab tshuaj rau tag lawm, los yog qhov kub pheej nce zuj zus.
 • quaj tas li los yog npau taws ntxias tsis tau.
 • nti nti thiab nkees nkees.
 • pw tsaug zog ntau dua thiab tsa sawv nyuab nyuab.
 • caj dab mob thiab txhav txhav.
 • tsis kam haus dej/noj mis.
 • tso zis tsawg tshaj li ib txwm.

Hu 911 yog koj tus minyuam:

 • ua tsis taus pa
 • muaj tej thaj xiav saum tawv nqaij los yog doog ntsuab

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota