Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Kev tu qhov txhab

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Qhov txhab yog dab tsi?

Qhov txhab yog tawv nqaij raug hlais, txhuam, chob, los yog phais. Ib txhia qhov txhab yuav tau raug ntxiv kaw rov qab rau.

Tag nrho tej qhov txhab thaum zoo los yuav ua caws pliav. Qhov caws pliav no yuav caws me yog tshem cov xov ntxiv kom raws sij hawm, ceev kom txhob ua paug, thiab tiv thaiv lub qhov txhab kom txhob raug mob thaum lub caij nws tab tom zoo. Cov tshuaj pleev tiv thaiv tshav ntuj yuav ceev tau kom kab caws ntawd txhob dub dub.

Kuv yuav tu lub qhov txhab li cas?

___ Ntxuav lub qhov txhab

Maj mam ntxuav raws cov xov ntxiv los yog lub qhov txhab raws li qhia nrog cov xab npum uas tiv thaiv kab mob thiab dej. Ntxuav ib hnub 2 zaug kom txog thaum tshem cov xov ntxiv lawm tso los yog thaum lub qhov txhab zoo lawm. Ntxuav siv qhov ntsig ua yeej yeem mus los. Muab ntaub npuab so kom qhuav tom qab ntxuav tag.

___ Tom qab ntxuav tag, pleev ib qho tshuaj tua kab mob me me raws cov xov ntxiv los yog lub qhov txhab. Ua li no 2 los 3 hnub.

Rau cov xov ntxiv ntawm ntsej muag, yuav tsum siv cov tshuaj pleev tua kab mob kom txog thaum tshem cov xov lawm tso.

Tsis tas yuav qhwv lub qhov txhab tom qab 24 teev lawm, tsuav tsis yog tau hais qhia koj lawm hais tias kom qhwv.

___ Hloov cov ntaub qhwv

 1. Npaj ib qhov chaw huv ua num los ntawm muab cov tshuaj txau ntxuav ub no hauv vaj tse (xws li Lysol® los yog lwm hom npe) thiab pua ib daig phuam huv huv rau saud.
 2. Ntxuav koj ob sab tes kom huv nrog xab npum thiab dej, los yog siv cov tshuaj ntxuav tes cawv cuaj caum.
 3. Muab tej khoom siv los ua ke:
  • ntaub (ntaub rwb los yog lwm yam)
  • ntaub nplaum (txiav ua tej daim)
  • tshuaj pleev, yog muab
 4. Qhib pob ntaub qhwv.
 5. Tshem cov ntaub qhwv qub. Saib lub qhov txhab thiab tej kua yig ntawm cov ntaub qub.
 6. Muab daim ntaub qhwv qub pov rau hauv lub thauv ntim tej khoom pov tseg.
 7. Ntxuav tes dua.
 8. Ntxuav qhov txhab li saum toj no.
 9. Tso daim ntaub qhwv tshiab rau, daim me tshaj mus rau daim loj tshaj.
 10. Muab ntaub nplaum lo rau.

Tshuav dab tsi ntxiv uas kuv yuav tsum paub?

Tsis txhob mus ua luam dej los yog tsau dej hauv dab dej thaum cov xov ntxiv tseem nyob. Da tau dej txhuav saum taub hau los. Tsis txhob cia lub qhov txhab ntub tsuas yog thaum kws khomob hais tias ntub los tau.

Txhob ua si nyhav los yog cov kislas uas muaj sib tsoo; saib xyaus kom tiv thaiv lub qhov txhab rau _______________________.

Rau 1 xyoos tom qab qhov caws pliav zoo, pleev tshuaj tiv tshav thaum nyob rau qhov tshav kub kom ceev kab caws pliav txhob du.

Thaum twg thiaj yuav tshem cov xov ntxiv?

Ib txhia xov ntxiv rau hauv qab cov tawv nqaij thiab nws mam xam nws. Lwm yam xov ntxiv yuav tsum tau muab tshem tawm. Cov xov ntxiv yuav cia nyob ntev li cas yuav yog seb nyob ntawm thaj tsam twg thiab seb lub qhov txhab luaj li cas.

___ Cov xov ntxiv yuav tau muab tshem tawm li ___________ hnub los ntawm koj tus minyuam tus kws khomob. Hu rau kws khomob lub chaw ua num sai li sai tau teem caij kom qhov no thiaj ua tau raws hnub yog. Tshem cov xov lig yauv ua tau kom caws pliav ntau. Yog tias cov xov no ho plam tawm ntxov, muab ib qho ntaub qhwv rau thiab hu rau chaw khomob.

Thaum twg kuv thiaj yuav tsum tau hu rau chaw khomob?

Hu yog tias lub qhov txhab muaj tej cim voos ua paug:

 • qhov nqaij liab ntau tuaj
 • muaj tej kab liab liab hauv lub qhov txhab tuaj
 • os ntxiv tuaj
 • mob heev tuaj
 • tsw tsw phem hauv lub qhov txhab tuaj
 • paug los yog lwm yam kua yig tawm hauv lub qhov txhab los
 • os los yog loog loog hauv qab ntawm lub qhov txhab
 • txav tsis tau lub pob qij txha hauv ntawm lub qhov txab
 • tus npaws kub siab tshaj 101° F (38.4° C)

Lwm yam kev qhia:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus menyuam nkaus xwb, tab sis yog muab xovxwm thoob plaws. Yog koj muaj lus nug ab tsi, thov hu rau nej lub chaw khomob.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota