Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Kev txhaj tshuaj (raws qab tawv nqaij)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Koj me nyuam yuav tsum tau txhaj tshuaj raws tawv nqaij (hauv qab daim tawv nqaij).  Qhov txhaj no feem ntau hu ua ib qho
“sub-Q”.

Kuv yuav tsum npaj kuv tus minyuam li cas?

Ua ntej muab txhua yam kom txhij.  Ces piav mintsis qhia qhov koj tab tom yuav ua.  Qhia qhov tseeb tias yuav mob tab sis txhawb txaus siab rau qhov zoo ntawm cov tshuaj.  Thaum koj piav tag lawm, pib kiag tam sis.  Ncua ntev kuj yuav ua tau kom txhawj ntxiv xwb.

Yog koj xav tias tus minyuam yuav nyob tsis taus twj ywm, kom ib tug neeg nrog tuav nws.

Thab ua tej yam ntxias, xws li nyem ib tug txhais tes, nyooj, suav, los yog tshuab npuas kuj yuav pab thiab.  Cia tus minyuam hais lus thiab hu nkauj.  Tej qauv uas ua kom nyob tau muag ntas kuj yuav pab thiab.  Ntxias koj tus minyuam tom qab txhaj tshuaj tag.  Rov qhia kom meej tias cov tshuaj tsis yog ib qho kev tsim txom.  Qhuas tus minyuam kom ntau.

Raws li koj tus minyuam muaj hnub nyoog loj zus, tej zaum nws kuj yuav nyiam ua tej yam pab los sis yog ua txhua yam tag nrho.  Txhawb kom nws ua tau nws ib leeg tab sis tsis txhob yuam ua ntej tus minyuam txawj ua tau.

Kuv yuav npaj cov tshuaj li cas?

Xyuas kom meej ua raws li tej kev qhia kos tseg lawm.

 1. Ntxuav koj ob txhais tes nrog xab npum thiab dej kom ntev li 15 seconds, txhuam mus los nrawm nrawm tag nro daim tawv nqaij, los yog siv cawv cuaj caum ntxuav tes tua kab mob.
 2. Muab tej khoom los tso ua ke:
  • ntaub cawv cuaj caum
  • paj rwb (yog xav tau)
  • lam fwj tshuaj
  • _____ ml xiaslias nrog ib rab koob ntev li _____ nti 
  • thauv ntim khoom ntse rau cov koob:
   • ib lub thauv phibxej siv rau qhov no xwb
   • taub yas rau xab npum muaj hau kaw
 3. Xyuas lub hnub nyoog ntawm lub lam fwj tshuaj kom meej tias cov tshuaj tsis tau dua caij.  Yog tias cov tshuaj hloov mus ua lwm yam kob, los sis nws muaj txo los yog ua qog, muab pov tseg thiab siv lub tshiab.
 4. Yog lub minyuam lam fwj tshuaj txias txias, muab tuav hauv koj ob txhais tes kom sov, los yog cia nws nyob rau qhov chaw uas sov li hauv tsev li ib teev.  Yog cov tshuaj yuav tsum tau tov, dov lub minyuam lam fwj hauv koj ob txhais tes.  Tsis txhob muab nws co.
 5. Thawj zaug koj siv ib lub minyuam lam fwj tshuaj, tu lub hau yas khwb tawm.  Tsis txhob tshem lub hau dhos thaiv.
 6. Txhuam lub hau thaiv los ntawm ib daim ntaub cawv cuaj caum, thiab cia kom qhuav.
 7. Nqus cua rau hau tus xiaslias uas yog rub tus nqus tog tw kom txog kab cim tseg uas koj yuav muab npaum li cas.
 8. Ua tib zoo tsem lub hau ntawm rab koob.  Tsis txhob chwv rab koob li.  Muab rab koob hno ntawm lub hau dhos thaiv lawm hauv thiab txau cua mus rau hauv lub lam fwj.
 9. Tig lub minyuam lam fwj tshuaj lub qab tuaj saud.  Rub rab koob lawm hauv qab mi ntsis es kom tsuas yog lub hau koob chob tshab lub hau xwb.  Qhov no yuav cia kom koj nqus tau tshuaj xwb tsis txhob tau cua.
 10. Rub tog tw xiaslias thiab cia cov tshuaj ntws los rau hauv tus xiaslias kom txog qhov uas yuav muab npaum li cas.
 11. Xyuas cov npuas cua hauv tus xiaslias.  Cov cua tsis ua mob ab tsi, tab sis yog cua ntau yuav ua rau tau cov tshuaj tsawg.  Tshem cov cua, ua raws lis cov cim kos tseg qhia hauv qab no:
  ___ Maj mam txau cov tshuaj rov qab mus rau hauv fwj tshuaj thiab rov qab ntsuas dua.
  ___ Ntiv tus xiaslias kom cov cua mus lawm sauv toj. Nyem txau cov cua lawm hauv lub minyuam lam fwj. Rov qab ntsuas dua.
 12. Tshem rab koob tawm hauv fwj tshuaj.  Yog tias koj yuav tsum tau muab rab koob tso cia ib pliag, ua tib zoo muab lub hau khwb rab koob ua ntej tso.  Tsis txhob cia rab koob chwv dab tsis hlo li.

Muab tshuaj txhaj rau

 1. Xaiv qhov chaw txhaj tshuaj. (Saib seb “Qhov twg yog qhov koj yuav nkaug tshuaj rau?”)
 2. Muab koj tus minyuam pw los yog zaum thiab tshem cov khaub ncaws ntawm thaj tsam uas yuav txhaj tshuaj.
 3. Siv qhov so ncig lees, ntxuav thaj chaw yuav txhaj tshuaj nrog ib daim ntaub cawv cuaj caum. Cia kom nws qhuav tso.
 4. Hle lub hau kaw rab koob thiab tuav tus xiaslias ncaj li tus xib xub.
 5. Lwm sab tes, ntsiab ib thaj tawv nqaij kom loj ntawm thaj tsam muab ntxuav tas lawm.
 6. Nrog qhov uas txhaj kiag tam sis, hno rab koob mus rau hauv cov ntawv nqaij uas qaij ces kaum tsawv li hauv qab no. Thawb tus pas txau maj mam kom txog thaum tus xiaslias tsis muaj dab tsi lawm tso.
 7. Tso txhob nyem qhov nqaij lawm thiab tos ob peb seconds, kom tiv thaiv cov tshuaj txhob phwj tawm rov los nraum no.
 8. Tam sis rho kiag rab koob ntawm qhov tawv nqaij raws li thaum hno mus thiab muab paj rwb los yog ntawv so tes huv huv nias lub qhov koob li ob peb seconds.  Tsis txhob txhuam cov tawv nqaij.
 9. Muab tus xiaslias thiab rab koob pov rau hauv lub thauv rau tej khoom ntse.
 10. Cim thaj chaw hno tshuaj ncig mus los rau hauv nws phau ntawv yog tias yuav tua ua.

Qhov twg uas kuv yuav hno tshuaj rau?

Yog tias yuav tau txhaj tshuaj ntau zaus, nws tseem ceeb uas yuav tau hloov thaj chaw hno tsuaj es cia kom qhov nqaij zoo thiab tiv thaiv kom txhob muaj nqaij caws sib tshooj tuaj. Nqaij caws yuav cuam tshuam tau rau qhov tej tshuaj tsis ntxaum xam yaj mus. Xaiv ntawm thaj tsam taw qhia.

Koj tsis tas yuav siv tag nro cov thaj chaw no.  Xyuas kom zoo tias thaj tsam nkaug koob rau yuav tsum nrug deb li ib txhais tes ntawm cov pob qij txha.

Kuv yuav tsum ua li cas rau lub thauv rau tej khoom ntse?

Kev muab pov tseg sib txawv nyob ntawm thaj tsam koj nyob.  Tej thaj tsam zej zog muaj chaw khaws tej khoom ntse hauv vaj tse.  Nrhiav seb koj yuav tsum tau ua li cas, xyuas ntawm nej lub chaw thauj khib nyiab, chaw muag tshuaj, los yog chaw kho mob.

Tshuav dab tsi ntxiv uas kuv yuav tsum paub?

Raws li koj tus minyuam loj hlob tuaj, qhov uas hno ncaj li cas ntawd kuj yuav tsum tau hloov thiab.  Nug kws khomob los sis tus poj nais mom txog qhov no.

Feem ntau tej tshuaj kuj muaj kev fab.  Kawm tej kev fab tshuaj ntawm koj tus minyuam thiab yuav ua cas yog lawv tshwm sim.

Koj thiab koj tus minyuam yuav tsum paub tej npe thiab tus kuab rau tag nrog nws tej tshuaj uas niaj hnub noj los sis txhaj.  Qhia tej xov no rau txhua tus neeg uas koom saib xyuas koj tus minyuam kev noj qab haus huv.

Xyuas kom meej tseeb tas li tias koj muaj tshuaj txaus siv.  Txhua zaus koj mus txhab tshuaj, xyuas seb tshuav pes tsawg zaus txhab tau ntxiv.  Yog tsis tshuav qhov txhab tau ntxiv lawm no ces, chaw muag tshuaj yuav tsum tua 2 los 3 hnub tiv tauj kws khomob kom tauj tshiab rau diam ntawv xaj tshuaj.

Ua ntej txhaj thawj koob rau, nyeem daim ntawv lo.  Xyuas kom meej tias yog yam muab tiag.  Tom qab txhab ib qho ntxiv, yog koj saib cov tshuaj zoo txawv rau koj lawm, nug tus kws muab tshuaj ua ntej koj muab txhaj rau.

Khaws tag nrog tej tshuaj kom deb ntawm tej minyuam, xauv kiag cia yog tias ua tau. Yog cov tshuaj dua caij lawm, muab pov tseg.

Yog muab tau tshuaj ntau dhau los sis muab tau hom tshuaj tsis yog rau lawm – hu lub chaw Khoo Tshuaj Lom (hu-dawb 1-800-222-1222).  Yog koj tus minyuam tsis nco qab lawm los yog muaj qhov nriaj ib ce chua leeg, hu 911.

Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau rau kws khomob?

 • ua npaws los yog ua no tshee
 • ua qog, o, liab, los yog doog ib qho twg ntaw thaj chaw tsis txawj ploj li
 • tej kev fab ntawm cov tshuaj ua meem txom rau koj tus minyuam los sis rau koj

Lus nug?

Daim ntawv no tsis cob coos rau koj tus minyuam xwb, tab sis yog muab xov thoob plaws.  Yog koj muaj lus nug dab tsi, hu rau chaw khomob los sis chaw muab tshuaj.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota