Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia: Tej Yam uas Koj Yuav Tsum Paub

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia yog Dab Tsi?

Tib neeg cov kua mis uas khaws cia yog cov uas poj niam uas tab tom pub lawv mis rau me nyuam uas muaj kua mis txaus muab lawv cov kua mis pub. Lawv pub cov kua mis uas lawv seem rau cov me nyuam mos liab uas xav tau.

Txoj kev pub yus cov kua mis li no yog ib yam uas cov poj niam hauv Europe, Norway, Denmark thiab Sweden teb twb ua tau ntev tshaj 100 xyoo los lawm. Nov yog ib qho kev pab uas tab tom nrov moo thoob ntiaj teb no. Tas sim no muaj 10 qhov chaw khaws kua mis cia hauv Amelikas Sab Qaum Teb.

Yuav Siv Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia Li Cas hauv lub Tsev Kho Mob?

Muaj tej lub sij hawm thaum koj tus me nyuam mos liab xav tau kua mis ntxiv vim koj cov kua mis tsis txaus. Yuav siv tau cov uas koj nqus cia, tib neeg cov kua mis uas khaws cia los sis hmoov mis tov. Txoj kev siv cov kua mis uas koj nqus tau cia los sis tib neeg cov kua mis uas khaws tau cia yog txoj kev noj qab haus huv zoo tshaj plaws.

Muaj tej ntsiab lus nram qab no uas qhia txog tej thaum uas koj tus me nyuam mos liab yuav xav tau tib neeg cov kua mis uas khaws tau cia li no:

  • muaj piam thaj tsawg heev hauv ntshav uas tsis zoo txawm twb noj niam mis los sis cov kua mis uas nqus cia
  • poob phaus ntau dhau
  • lub cev tsis muaj dej txaus los sis nws daj ntseg thiab tsis muaj dej txaus thiab koj tsis muaj kua mis txaus pub nws noj
  • koj yuav tsum noj ib yam tshuaj uas kawj tau teeb meem rau koj tus me nyuam mos liab yog tias nws noj koj cov kua mis.

Tej yam koj yuav thov kom tau tib neeg cov kua mis uas khaws cia thaum koj tab tom pub koj mis los sis koj nqus mis tsis txaus rau koj tus me nyuam los sis yog tias koj xav so thiab koj tsuas xav pub niam cov mis.

Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia Puas Puaj Phais?

Tej kev cai coj uas siv rau tib neeg cov kua mis uas khaws cia raug tsim cia los ntawm lub Koom Haum hauv Amelikas Sab Qaum Teb rau Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia (Human Milk Banking Association of North America, HMBANA) nrog rau lub Rooj Tsav Xwm Saib Xyuas Zaub Mov thiab Tshuaj (Food and Drug Administration, FDA) thiab lub Koom Haum Tswj Xyuas thiab Tiv Thaiv Kab Mob (Centers for Disease Control and Prevention) txoj kev pab.

Tib neeg cov kua mis uas khaws cia raug kev kuaj xyuas thiab sim seb cov ntawd puas zoo. Yuav muab rhaub (ua kom kub heev) thiaj li tshem tau cov kab mob los sis lwm yam khoom tsis zoo tawm ntawm cov kua mis. Ces lawv muab tib neeg cov kua mis uas khaws cia no tso hauv tub yees kom txias es khov nab kuab.

Lub koom haum FDA tsuas pom zoo siv cov kua mis los ntawm cov neeg uas raug kev kuaj xyuas thiab tej chaw khaws kua mis cia uas tau lais xees los ntawm lub koom haum HMBANA. Tau lais xees txhais tau hais tias tus neeg los sis qhov chaw khaws kua mis cia ua raws li tej kev cai kom thiaj ua raws li txoj kev puaj phais thiab coj kev cai nruj.

Tsis tsim nyog txais niam kua mis ncaj qha los ntawm lwm tus neeg los sis yuav ntawm Internet los ntawm tib neeg uas tsis tau raug tej kev kuaj xyuas seb puas muaj kab mob los sis tej khoom tsis zoo.

Zoo li txhua zaus uas yus kov zaub mov, yuav tsum ntxuav koj ob txhais tes ua ntej thiab tom qab kov tej poom uas muaj tib neeg cov kua mis uas khaws cia.

Poj Niam Yuav Ua Li Cas Thiaj Pib Pub Lawv cov Kua Mis rau Lwm Tus?

Cov neeg uas xav pub li no yuav raug tej kev kuaj xyuas zoo zoo seb lawv puas noj qab nyob zoo txaus. Nov hais txog:

  • tus neeg ntawd qhia txog nws keeb kwm mob nkees thiab kuj noog ntawm nws tus kws kho mob thiab
  • kev kuaj ntshav, uas yuav kuaj seb puas mob AIDS (acquired immunodeficiency syndrome) thiab lwm yam kab mob
  • lawv tus kws kho mob ua ntawv pom zoo thiab tau ntawv pom zoo los ntawm nws tus me nyuam mos liab tus kws kho mob.

Ib tug neeg uas pub mis haus tsis tau luam yeeb los sis noj tshuaj thaum nws tab tom pub. Txhua tus neeg uas pub tau lus qhuab qhia seb yuav ua li cas thiaj cug tau, khaws thiab ntim cia kom zoo.

Cov Neeg Pub Puas Txais Nyiaj rau Lawv cov Kua Mis?

Cov poj niam uas pub lawv cov kua mis yeej tsis tau nyiaj.

Tib Neeg cov Kua Mis uas Khaws Cia no Kim Npaum Li Cas?

Yeej tsis sau nqi rau tib neeg cov kua mis uas khaws cia no uas muab rau koj tus me nyuam noj thaum nws pw hauv lub tsev kho mob.

Tom qab koj tawm ntawm lub tsev kho mob, yus yuav tau tib neeg cov kua mis uas khaws cia los ntawm ntau qhov chaw. Nyias muaj nyias tus nqi. Koj tus nais maum los sis tus neeg uas pab pub niam mis qhia tau koj seb yuav ua li cas thiaj yuav tau tib neeg cov kua mis uas khaws cia no.

Koj Muab Puas Tau Hmoov Mis Tov rau Koj tus Me Nyuam?

Yog tias koj tsis xav muab tib neeg cov kua mis uas khaws cia rau koj tus me nyuam mos liab noj, yeej muaj cov hmoov mis tov. Cia li nrog koj tus me nyuam tus kws kho mob tham seb cov hmoov mis twg thiaj zoo rau koj tus me nyuam mos liab.

Allina Health yaum kom pub niam mis thaum twg ua tau. Cov me nyuam mos liab uas tau niam cov mis haj yam tsis muaj tej kev phiv, kev mob ntsws nqias, ntshav qab zib, mob pob ntseg, mob ntsws dej thiab raws plab.

Xav Paub Ntxiv

Yog xav paub ntxiv txog tib neeg cov kua mis uas khaws cia, xyuas hauv hmbana.org.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota