Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog (Down syndrome)

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog yog dab tsi, thiab nws tshwm sim li cas?

 • Kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog yog ib qho kev tshwm sim los ntawm qhov muaj peb tug qauv keeb roj ntsha (chromosome) 21.
 • Keeb roj ntsha yog cov nyob hauv peb cov keeb ntshav (cells) uas tuav cov lus qhia ua uas tsim nyog kom peb lub cev loj hlob tuaj.
 • Feem ntau tib neeg muaj 2 tug qauv ntawm txhua tus keeb roj ntsha, 1 tug tau los ntawm lawv niam, thiab 1 tug tau los ntawm lawv txiv.

Tus keeb roj ntsha 21 uas tshaj ntawd tshwm sim li cas?

 • Feem ntau, kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog tshwm sim raws txoj hmoo. Tus keeb roj ntsha 21 uas tshaj yeej muaj nyob hauv txhua lub keeb ntshav hauv tus tib neeg lub cev.
 • Qee zaus kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog yog tshwm sim los ntawm qhov cov keeb roj ntsha hloov txav chaw. Qhov no tshwm sim thaum ib feem ntawm tus keeb roj ntsha 21 txuam nrog lwm tus keeb roj ntsha, thiab nws txuas mus lo rau tus me nyuam uas nrog 2 tug qauv keeb roj ntsha zoo ntawm tus keeb roj ntsha 21. Hom kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog no yuav muaj raws caj ces, tiam sis tsis tshua pom muaj.
 • Mosaic Down syndrome yog ib hom uas tshwm sim thaum tus qauv tshaj ntawm tus keeb roj ntsha 21 tsuas pom nyob hauv tej co keeb ntshav hauv lub cev xwb es tsis nyob hauv lwm cov. Qhov ntawm no mas tsis tshua pom muaj.

Cov tsos tshwm muaj yog dab tsi?

Kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog nws raug rau neeg sib txawv,  thiab txhua tus neeg nws muaj nws tus kheej yam ntxwv txawv tshwj xeeb.

Tej co yam ntxwv thiab tsos tshwm muaj ntawm cov tib neeg tus kheej uas muaj kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog mas muaj xws li:

 • Laj lim kev ntse qee qhov khiav qeeb
 • Cov leeg tsis tshua muaj zog
 • Lub plawv xeeb txawm tau tsis zoo
 • Lub qog nqaij (thyroid) tsis ua hauj lwm zoo
 • Loj hlob paub tab qeeb thiab hais lus qeeb
 • Tsis hnov lus
 • Qhov muag tsis pom kev
 • Muaj teeb meem ntawm kev noj haus

Kev kho mob

Cov me nyuam muaj kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog mas tej zaum yuav tsum tau kev kho mob los ntawm cov kws kho mob tshwj xeeb sib txawv nrog rau lawv thawj tus kws kho mob.

Muaj ib cov kev qhia los pab tswj txoj kev kho mob ntawm cov me nyuam uas muaj kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog. Cov no muaj feem rau:

 • Zaub mov thiab kev pub rau noj
 • Kev qog nqaij ntawm qa ua hauj lwm
 • Teeb meem hauv plab hnyuv
 • Pom kev thiab hnov lus
 • Kev pw
 • Kev loj hlob thiab kev kawm
 • Plawv (teeb meem rau lub plawv)
 • Keeb raws caj ces

Kev pab cuam tshuam thaum ntxov

Txoj kev pab cuam hu ua Pab Kuv Loj Hlob, thaum yug txog thaum muaj 3 xyoos

 • Nws yog ib txoj kev pab dawb, hauv tsev uas yuav pab rau koj tus me nyuam txoj kev loj hlob.
 • Txoj kev pab cuam muaj kev pab lub cev kom muaj zog, kev pab kom ua tau cov dej num uas niaj hnub ua, thiab kev pab qhia hais lus raws koj tus me nyuam kev xav tau.

Cov kev pab uas ntiav tej zaum yuav pab tau tej co me nyuam uas muaj kev tsis taus uas muaj ib qho laj lim qeeb nrog uas xav tau kev pab ntxiv hauv qee yam.

Kawm ntawv

Pib thaum muaj hnub nyoog 3 xyoos, tej zaum yuav muaj ib co kev qhia ntawv tshwj xeeb hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv rau koj tus me nyuam.

Thaum koj tus me nyuam muaj hnub nyoog mus kawm ntawv, nws yuav mus kawm hauv chav nrog lwm cov me nyuam uas muaj hnub nyoog ib yam li nws, uas muaj ntxiv cov chav qhia ntawv tshwj xeeb los pab nrog.

Tsab ntawv teev kev kawm ntawv tus kheej (IEP) tej zaum yuav pab tau koj tus me nyuam kom pab txhawb tau qhov nws xav tau tshwj xeeb.

Muaj lus nug?

Daim ntawv no tsis yog tsi ntsees rau koj tus me nyuam, tiam sis muaj cov lus qhia dav dav. Yog tias koj muaj lus nug, thov nug koj tus me nyuam cov kws kho mob los sis cov kws ntsuam mob.

Rau ntawv nyeem ntxiv txog tej no thiab lwm cov ntsiab lus txog txoj kev noj qab haus huv, thov hu rau los sis mus xyuas ntawm Chaw Ceev Ntawv Qhia Pab Rau Tsev Neeg (Family Resource Center Library), los sis mus xyuas peb lub vas sab (web site): www.childrensmn.org.

 Hmong Translation 9/2016

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota