Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Dhau Ntawm Cov Zaub Mov Uas Zom Ua Kua Nyeem

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

 • Muab cov khoom noj uas muag muag tso rau hauv lub twj uas muaj daim qhov vas los sis silicone. Cov khoom noj tshiab thiab khov yuav zoo siv rau qhov no.
 • Siv cov khoom ua si uas pab rau thaum hniav yuav tuaj los sis Nuk® tus pas zom (yog tias ib tug kws pab kho mob muab los) uas siv los pub cov khoom noj uas mos mos los pib qhia txog qhov txawv hauv lub qhov ncauj.
 • Muab cov khoom noj ua sawv daws niaj hnub noj coj los sib tov ua ke kom thiaj li qab zog thiab thiaj li muaj qhov txawv li niaj zaus. Cov khoom noj uas yuav zoo sib tov ua ke muaj xws li mij/mov/cov nqaij ci nyob hauv tais ntawv (casseroles), cov pluas noj uas khov, cov pasta uas ntim hauv kaus pom, cov txiv hmab txiv ntoo thiab zaus uas ntim hauv kaus poom los sis nws siav heev, lwm yam zoo li no. Tej zaum koj yuav tau ua kom cov khoom noj siav heev thiab/los sis ntxiv tej yam kua rau (xws li cov dis nyeem, kua mis nyeem, kua txiv, mis nyuj, mis nyoj (butter), los sis kua nyeem (gravy) los pab kom cov ntawd sib tov tau ua ke.
 • Ua kom cov khoom mos ntawd muaj qhov txawv uas siv tej thooj me me. Pib siv tej thooj uas zoo li hmoov tshauv ces mam li maj mam ua kom cov tej thooj ntawd loj zuj zus li qhov uas nws yuav noj tau. Cov khoom noj uas yuav muab zom tau kom mos mos muaj xws li graham crackers, khaub noom ntse mis, khuv kim, khaub cij (crackers), croutons, lwm yam zoo li no.
 • Thaum muab cov khoom noj uas txawv me ntsis, muab cov khoom noj uas ntxhib coj los sib hloo nrog cov khoom noj uas mos mos.
 • Muab cov khoom noj uas yuav yaj tau yooj yim (yaj hauv qhov ncauj). Koj yuav siv tau cov puffed corn, Cheetos puffs, cheese puffs, khaub cij (crackers) los sis khuv kim uas muaj mis nyoj ntau (piv txwv li Pepperidge Farm®, Keebler®, Town House® crackers, Ritz crackers®, graham crackers, khum khim uas muaj mis nyoj, lwm yam zoo li no)
 • Muab cov khoom noj uas yaj tau yooj yim coj los ntsws cov khoom noj uas mos mos kom los qhia tau txog qhov uas cov khoom noj sib txawv.
 • Muab cov khoom noj uas tau siv ib rab rawg coj los nias kom mos mos, uas yuav nias kom sib zog kom cov khoom noj nws ntxhib.
 • Muab cov khoom noj uas siav dhau uas sawv daws niaj hnub noj ntawd uas nws muag thiab zom tau yooj yim rau nws noj.
 • Muab ob peb daim cov khoom noj uas muag ntawd tso rau ib sab ntawm koj tus me nyuam lub qhov ncauj uas nyob ncaj qha ntawm qhov chaw uas nws yuav tom kom thiaj li pab tau qhov nws tus nplaig txav mus los rau kev zom mov. Siv koj lub qhov ncauj los qhia rau nws seb yuav zom li cas thiab hais kom nws xyaum qog koj.
 • Muab cov khoom noj uas tau muab txiav uas tej tug los sis ua tej daig uas ntev ntev kom koj tus me nyuam li thiaj li khaws tau noj. Cov khoom noj uas zoo muaj xws li cov nplem ci, waffles, pancakes, cereal bars, lwm yam zoo li no.

Muaj lus nug?

Cov lus qhia no tsis yog hais ntsi ntsees rau koj tus me nyuam tiam sis nws muab cov lus qhia dav dav xwb. Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau koj lub tsev kho mob me.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota