Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

Neeg Laus Tuaj Saib Nrog Xyuas Txog Kev Noj Qab Haus Huv Ntawm Siab Ntsws

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Lus Nthuav Qhia

Kev coj koj tus me nyuam tuaj rau hauv tuam tsev kho mo thaum lawv muaj cov teeb meem kev puas siab ntsws puas hlwb los sis kev coj yam ntxwv yuav ntxhov siab thiab txaus ntshai heev. Thaum koj tuaj rau ntawm no, peb xav pab xyuas kom koj tus me nyuam nyob nyab xeeb los ntawm txoj kev sib koom tes nrog koj tsis kheev lawv nyob ib leeg hlo li. Peb yuav tau muaj koj txoj kev pab nrog saib xyuas rawv koj tus me nyuam.

Kev saib xyuas rawv yog dab tsi?

Kev saib xyuas rawv txhais tau tias koj tus me nyuam yuav nyob rau qhov chaw uas koj pom raws thiab koj pom saib rawv txhua lub sij hawm. Koj yuav tau saib xyuas lawv cov tes kom lawv tsis muaj kev npaj los sis kev ua mob rau koj los sis rau lawv tus kheej.

Kuv yuav ua dab tsi thaum kuv saib xyuas rawv kuv tus me nyuam?

 • Saib xyuas koj tus me nyuam ob txhais tes. Xyuas kom lawv ua si nrog cov khoom uas yuav tsis hlais tau los sis siv ua mob rau lawv tus kheej tau.
 • Tsis txhob cia koj tus me nyuam nyob ib leeg, txawm yog lawv mus siv chav dej xwb los tsis tau.
 • Txawm yog koj muaj koj lub xov tooj ntawm tes nyob hauv koj hnab ris siv hu ceeb toom los, thov siv lub nyem hu neeg rau koj tus neeg tu mob ua ntej yuav tawm hauv chav tsev mus teb ib qho lus sau los sis hu ib tsab xov tooj.
 • Xauv cia tag nrho lwm cov khoom teej tug, nrog rau cov tshuab computer tuav ntawm ncej puab thiab cov phiaj tablet, rau hauv ib lub tub xauv uas muaj rau koj.
 • Siv lub nyem hu neeg tu mob, hu rau koj tus neeg tu mob yog tias koj yuav tau tawm hauv chav tsev vim yog ib qho laj thawj twg (mus siv chav dej, noj haus, thiab tej yam li ntawd).
 • Hu rau koj tus neeg tu mob tam sis yog tias koj txhawj tsam koj ceev tsis tau koj tus me nyuam kom nyob nyab xeeb.

Yuav ua li cas yog kuv nkees thiab yuav tau pw thaum kuv yuav tau saib xyuas kuv tus me nyuam?

Hu rau koj tus neeg tu mob kom nrhiav ib lub tswv yim saib xyuas rawv txawv los pab ceev koj tus me nyuam kom nyab xeeb.

Chav nyab xeeb dua yog dab tsi?

Koj yuav pawg neeg tu kab mob kev nkeeg tham txog "cov chav nyab xeeb dua." Hauv cov chav no, yuav rhais cov kauj ruam tshwj xeeb los ceev ib puag ncig kom nyab xeeb rau koj tus me nyuam. Qee cov no muaj xws li:

 • Yuav muab cov khaub ncaws pom zoo hauv tuam tsev kho mob rau hnav thawm lub caij.
 • Yuav tsum taws teeb cig tas li kom koj los sis neeg ua hauj lwm muaj peev xwm saib xyuas tau koj tus me nyuam.
 • Yuav tshem tawm los sis xauv cia cov khoom txaus ntshai, xws li cov khoom ntse, cov hlua, thiab cov hnab yas ntawm chav tsev.
 • Tsis kheev muaj cov tshuab computer, phiaj tablet los sis lwm cov khoom hluav taws xob ntiag tug nyob rau hauv chav nyab xeeb. Tus neeg mob yuav tsis tau lawv lub xov tooj ntawm tes.
 • Tsuas muaj cov rawg thiab diav yas siv rau cov pluas noj xwb. Tsis kheev muaj cov kaus poom txhuas, lam fwj dej los sis raj lam fwj.
 • Tsis kheev muaj khoom plig pub.
 • Tsis kheev muaj cov hnab los sis hnab ris nyiaj nyob rau hauv chav tsev. Yuav muaj ib qho chaw xauv khoom cia rau koj.
 • Koj tus me nyuam yuav tawm tsis tawm ntawm chav tsev, tshwj tsis yog mus siv chav dej, los sis lawv nrog ib tug neeg ua hauj lwm mus rau ib txoj kev ntsuas los sis ib txoj kev kho. Koj yuav tsum nrog koj tus me nyuam mus rau hauv chav dej.
 • Yuav txwv tsuas kheev ua tau cov dej num uas pom zoo los ntawm tus neeg khiav ntaub ntawv kev noj haus hauv tuam tsev kho mob.

Leej twg thiaj li saib xyuas rawv tau?

Tus neeg saib xyuas raug cai los sis tus neeg zov tu uas tus neeg saib xyuas raug cai xaiv uas muaj 18 xyoo los sis loj dua yuav saib xyuas rawv tau. Tus neeg no yuav tsum nyob tau nrog tus neeg mob thiab saib ntsoov tus neeg mob txhua lub sij hawm.

Yog tias koj tus me nyuam coj tau zoo dua yog tsis muaj koj los sis tus neeg zov tu nyob nrog ncig, peb yuav muaj lwm txoj kev saib xyuas rawv los txhawb rau lawv. Cov neeg ua hauj lwm pab rau me nyuam muaj txoj cai hloov cov tswv yim muab kev saib xyuas rawv thiab tsis kheev los sis tshem tawm tau txhua lub sij hawm ib tug neeg saib xyuas/neeg xaiv txib ntawm txoj kev saib xyuas rawv.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus no tsis yog hais kiag rau koj tus me nyuam tiam sis yog cov ncauj lus nthuav dav qhia. Yog tias koj muaj cov lus nug, thov nug koj tus neeg tu mob, neeg khiav ntaub ntawv kev noj haus los sis neeg muab kev kho.

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota