Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

ADENOIDECTOMY (KEV HLAIS TAWM QOG NRU) THIAB COV KAV KHOOB NRUAB QHOV NTSEJ

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Yeej ib txwm thooj txhij ua tib zaug tshem tawm lub qog nru thiab nruab cov kav khoob rau qhov ntsej rau cov me nyuam.

Cov qog nru yog dab tsi?

 • Qog nru yog cov qog hlav nyob sab nru qhov ncauj saum toj puag tom qab lub qhov ntswg txuas rau.
 • Txawm tias tib neeg hais tias "cov qog nru" cuag li nws muaj ntau tshaj ib lub, los peb yeej tsuas muaj ib lub qog nru xwb.
 • Lub qog nru yog ib feem ntawm peb lub nruab nrog cev. Peb lub nruab nrog cev pab peb tawm tsam cov kab mob uas tsim muaj kev mob. Lub qog nru yog ib feem ntawm peb lub nruab nrog cev. Thaum tshem tawm lawm lub qog nru (thiab nrog cov qog nqaij qa) ntawm cov me nyuam, lawv tsis muaj mob heev npaum cov me nyuam uas cia lawv lub qog nru "nyob twj ywm". Qhov tseeb, qee cov me nyuam yuav muaj mob tsawg dua tom qab tshem tawm lawv lub qog nru, xws li cov kev pheej ua paug rau qhov ntswg.

Vim li cas thiaj li yuav tshem tawm lub qog nru ntawm kuv tus me nyuam?

Muaj ntau cov laj thawj rau koj tus kws kho mob pom zoo txoj kev tshem tawm koj tus me nyuam lub qog nru, xws li:

 1. Kom pab koj tus me nyuam ua taus pa thiab tsaug zog zoo dua yog tias pom lub qog nru loj dhau. Yog tus me nyuam lub qog nru loj dhau, nws yuav thaiv tus me nyuam txoj kev ua pa thaum pw tsaug zog thiab yuav ua muaj kev ua qaj, pw tsis txaus thiab muaj kev zes rau txoj kev tsaug zog.
 2. Rau cov kev nquag ua paug hauv qhov ntsej los sis muaj kua yig hauv lub plawv qhov ntsej. Lub qog nru yog nyob rau ntawm Eustachian (Raj ntseg) nraum qab lub qhov ntswg. Lub qog nru loj dhau los sis pheej nquag ua paug yuav ua rau Eustachian (Raj ntseg) tsis ua hauj lwm zoo. Thaum twg tshem tawm lub qog nru, yuav muaj tsawg cov kev ua paug thiab muaj kua yig rau lub pob ntseg.
 3. Ib qho laj thawj ib txwm tsis tshua siv yog cov kev pheej rov ua paug rau lub qhov ntsej. Qee cov me nyuam uas pheej rov ua paug rau qhov ntswg yuav muaj cov ntswg nyeem, ntsuab los sis daj. Tej zaum cov tshuaj tua kab mob yuav pab tau kom khees, tiam sis feem ntau, pheej rov mob dua thaum twg tsis siv tshuaj tua kab mob lawm; qhov no yog kev qhia tias muaj kev ua paug rau qog nru kho tsis zoo. Kev tshem tawm lub qog nru yuav pab tau qhov teeb meem no, tiam sis yuav tiv thaiv tsis tau tej khaub thuas los sis cov kev mob uas ua rau muaj ntswg.

Yuav tshem tawm lub qog nru li cas?

 • Kev tshem tawm lub qog nru yog siv ib qho txheej txheem kev phais. Txoj kev phais no ib txwm hu ua "Adenoidectomy (Kev Hlais Tawm Qog Nru)." Tus kws phais kho qhov ntsej, qhov ntswg thiab qa yog tus yuav hlais nyob rau hauv chav phais mob nrog tshuaj tsaug zog. Txoj kev phais ib txwm siv sij hawm li 20-30 feeb.
 • Vim tias lub qog nru nyob tob hauv lub qa, yuav cev hauv qhov ncauj mus hlais tawm thiab yuav tsis muaj caws pliav tom qab phais tag.
 • Tsis zoo xws li cov qog nqaij qa, tus kws phais mob yuav hlais tawm tsis tau tag nrho lub qog nru tob hauv lub qa/qhov ntswg. Yeej muaj feem rau lub qog nru "rov hlav tuaj" thiab tsim muaj taus teeb meem dua. Tiam sis, yeej tsis tshua pom yuav tau rov hlais tawm qog nru dua ntawm me nyuam.

Cov kav khoob nruab qhov ntsej yog dab tsi?

 • Cov kav khoob nruab qhov ntsej yog cov kav yas los sis hlau me heev uas muab ntxig mus rau hauv lub nruas qhov ntsej (puav leej paub hu ua tympanic membrane (chaw nruab nrab raj ntseg)).

Vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li yuav tau muaj cov kav khoob nruab qhov ntsej?

 • Pom zoo muab cov kav khoob nruab qhov ntsej rau cov me nyuam uas nquag voos paug qhov ntsej los sis muaj kua yig teev nram qab lub nruas qhov ntsej uas pheej tsis tawm. Ob qho teeb meem no yeej nquag muaj rau cov muaj hnub nyoog 6 hli txog 3 xyoos, txawm tias qee zaum cov me nyuam loj dua yeej muaj taus cov teeb meem no thiab.
 • Thaum qhov ntsej ua paug, muaj kua yig nraum qab lub nruas qhov ntsej ntawm qhov chaw hu ua plawv qhov ntsej. Thaum twg lub qhov ntsej ua paug, cov kua yig yeej ib txwm ntws tawm ntawm lub plawv qhov ntsej mus rau nraum qab lub qhov ntswg raws lub cev tus kwj hu ua Eustachian Tube (Raj Ntseg).
 • Qee zaum cov kua yig tsis tawm taus vim yog Eustachian Tube (Raj Ntseg) o thiab qhib tsis tau. Cov kua yig daig rau nraum qab lub nruas qhov ntsej ua rau tsis hnov lus vim nws tsis kheev lub nruas qhov ntsej tshee li ib txwm.
 • Cov kav khoob nruab qhov ntsej puav leej kheev cua nkag mus rau hauv lub plawv qhov ntsej. Zoo tib yam li cov npuas loj hauv lub taub dej saum toj lub taub dej txias, yuav tsum muaj cua ntxeem mus rau hauv lub plawv qhov ntsej, cov kua yig thiaj li ntws tawm taus. Ntev mus, qhov "kev dim pa" no pab ua rau kom Eustachian Tube (Raj Ntseg) txhob o thiab ua hauj lwm zoo li qub dua. Vim li ntawd, tej thaum thiaj li hu cov kav koob nruab qhov ntsej hu ua cov kav dim pa los sis cov kav pab kom cua muaj sib luag (hu ua PE yog qhov luv.)

Nruab cov kav khoob rau qhov ntsej li cas?

 • Tus kws phais kho qhov ntsej, qhov ntswg thiab qa yog tus yuav nruab cov kav koob. Kev siv lub koob tsom kom pom loj heev, tho ib qho me heev ntawm lub nruas qhov ntsej. Ces muab tus kav ntxig rau hauv lub qhov tho.
 • Vim cov kav khoob me heev, txoj kev nruab no yuav tau ua tib zoo tshaj plaws. Vim yog cov me nyuam nyob tsis taus txhob nti rau txoj kev nruab no, thiaj li tso tshuaj tsaug zog rau txoj kev nruab no. Txoj kev nruab ib txwm siv sij hawm li
  5-10 feeb.

Kua yig tawm los tom qab nruab cov kav khoob

Yeej tseem ua paug taus rau qhov ntsej txawm muaj cov kav khoob nruab thiab koj yuav pom kua yig tawm ntawm qhov ntsej los. Yog tias pom kua yig tawm ntawm koj tus me nyuam ib sab los sis ob sab qhov ntsej, koj tus ENT yuav muab tshuaj tua kab mob rau koj teev qhov ntsej.

 • Yog tias pom kua yig tawm ntawm qhov ntsej, koj pib tso tshuaj tua kab mob teev rau qhov ntsej tom tsev thiab qhia rau pab neeg ua hauj lwm ENT paub tias koj tau pib tso tshuaj ntawm MyChildrens Portal (Chaw Muab Kev Pab Saum Huab Cua) los sis hu xov tooj rau ENT lub chaw kho mob ntawm 612-874-1292 thaum hnub qhib lag luam tom ntej (Monday (Zwj Hli) txog Friday (Zwj Kuab) 8 teev sawv ntxov txog 4:30 tav su)
 • Thov puav leej hu rau ENT lub chaw kho mob thaum cov sij hawm qhib lag luam yog tias yeej tseem pom muaj kua yig tawm ntawm qhov ntsej tom qab tso tshuaj teev qhov ntsej txwm 7 hnub LOS SIS rau cov kev los kua yig ntawm qhov ntsej tsis tu

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

 • Cov me nyuam yeej ib txwm mus tau tsev tib hnub uas phais tag, tiam sis qee zaum koj tus kws phais mob yuav xav ceev koj tus me nyuam pw ib hmos.
 • Thaum twg koj tus me nyuam mus tau tsev, yuav qhia rau lawv:
  • Siv tshuaj acetaminophen thiab ibuprofen raws li xav tau pab rau kev tswj mob.
  • Muab rau noj haus raws li lawv noj haus taus. Koj tus me nyuam yeej noj haus/noj cov khoom noj khoom haus li qub.
  • Txhawb koj tus me nyuam kom haus dej ntau. Qhov no yuav pab kom lub qa noo thiab pab rau kev tsis xis nyob thiab pab tiv thaiv txoj kev qhuav qa.
  • Koj tus me nyuam yeej rov mus ua tej dej num li qub li 1-2 hnub tom qab kev phais. Xyeej cov kev ua si nchav (xws li kev ua luam dej, kev khiav, cov kev ntaus pob ncaws pob) mus 1 lub lim tiam tom qab kev phais.
  • Cov kev mob nquag tshwm sim muaj tom qab kev phais mob:
 • Muaj taus mob plab thiab ntuav hauv thawj 24 teev tom qab kev phais
 • Vim yog kev o tom qab kev phais yuav ua rau txhaws ntswg, ua qaj, ua pa tsw phem thiab mob caj dab heev tuaj. Cov kev mob tshwm sim no yuav ploj thaum thawj 3 lub lim tiam tom qab kev phais.
 • Yuav muaj kua dej ntshiab, kua nyeem li hnoos qeev los sis ntshav ntws tawm ntawm ib sab qhov ntsej twg mus 2 los sis 3 hnub. Koj tus kws kho mob yuav sau tshuaj tso teev qhov ntsej rau koj tom qab kev phais kom pab tswj tau kua yig thiab pab kom cov kav khoob nruab qhov ntsej tsis txhob txhaws.
 • Mob pob ntseg (qhov no yog hnov mob nraum qab lub qa) tom qab kev tshem tawm lub qog nru los sis vim cua hloov hauv lub qhov ntsej thiab/los sis hnov suab nrov loj dua li nws ib txwm hnov tom qab nruab kav khoob rau qhov ntsej.
 • Kub ib ce dog dig (99-100 F) uas tshuaj acetaminophen los sis Ibuprofen pab tau li 3-4 hnub tom qab kev phais
 • Lub suab lus yuav zoo li txawv thiab yuav rov zoo zus li 6-8 lub lim tiam
 • Yog koj tus me nyuam txham los sis tshuab ntswg yuav ib txwm pom muaj cov kab ntshav hauv thawj ob peb teev thiab tsis yog ib yam yuav tau txhawj
 • Tom qab kev hlais qog nru yeej tsis tshua muaj los ntshav hlob kiag. Yog tias koj tus me nyuam hnoos, ntuav los sis nti qaub ncaug tau cov ntshav liab tshiab los sis ntshav tuag, coj nws mus cuag chav kho kub ceev tam sis.
 • Yog tias koj txhawj txog cev qhuav dej (qhov muag tho, di ncauj qhuav thiab nplaum, tsis muaj zis tso mus 8 teev thiab tsis muaj kua muag los) hu rau lub chaw kho mob ENT.

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab pauv nrog tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob. Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau Children’s ENT and Facial Plastic Surgery Clinic (Children's ENT Kev Phais Ntsej Muag Zoo Nkauj) ntawm 612-874-1292.

Muab xyuas 5/2022

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota