Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV KAV KHOOB NRUAB QHOV NTSEJ

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Vim li cas kuv tus me nyuam thiaj li yuav tau muaj cov kav khoob nruab qhov ntsej?

Pom zoo muab cov kav khoob nruab qhov ntsej rau cov me nyuam uas nquag voos paug qhov ntsej los sis muaj kua yig teev nram qab lub nruas qhov ntsej uas pheej tsis tawm. Ob qho teeb meem no yeej nquag muaj rau cov muaj hnub nyoog 6 hli txog 3 xyoos, txawm tias qee zaum cov me nyuam loj dua yeej muaj taus cov teeb meem no thiab.

Cov kav khoob nruab qhov ntsej puas ua hauj lwm?

Thaum qhov ntsej ua paug, muaj kua yig nraum qab lub nruas qhov ntsej ntawm qhov chaw hu ua plawv qhov ntsej. Thaum twg lub qhov ntsej ua paug, cov kua yig yeej ib txwm ntws tawm ntawm lub plawv qhov ntsej mus rau nraum qab lub qhov ntswg raws lub cev tus kwj hu ua Eustachian Tube (yoo-STAY-shun) (Raj Ntseg).

Qee zaum cov kua yig tsis tawm taus vim yog Eustachian Tube (Raj Ntseg) o thiab qhib tsis tau. Cov kua yig daig rau nraum qab lub nruas qhov ntsej ua rau tsis hnov lus vim nws tsis kheev lub nruas qhov ntsej tshee li ib txwm.

Cov kav khoob nruab qhov ntsej yog cov kav yas los sis hlau me heev uas muab ntxig mus rau hauv lub nruas qhov ntsej (puav leej paub hu ua tympanic membrane (chaw nruab nrab raj ntseg)).

Cov kav khoob nruab qhov ntsej puav leej kheev cua nkag mus rau hauv lub plawv qhov ntsej. Zoo tib yam li cov npuas loj hauv lub taub dej saum toj lub taub dej txias, yuav tsum muaj cua ntxeem mus rau hauv lub plawv qhov ntsej, cov kua yig thiaj li ntws tawm taus. Ntev mus, qhov "kev dim pa" no pab ua rau kom Eustachian Tube (Raj Ntseg) txhob o thiab ua hauj lwm zoo li qub dua. Vim li ntawd, tej thaum thiaj li hu cov kav koob nruab qhov ntsej hu uas cov kav dim pa los sis cov kav pab kom cua sib luag (hu ua PE yog qhov luv.)

Nruab cov kav khoob rau qhov ntsej li cas?

Tus kws phais kho qhov ntsej, qhov ntswg thiab qa yog tus yuav nruab cov kav koob. Kev siv lub koob tsom kom pom loj heev, tho ib qho me heev ntawm lub nruas qhov ntsej. Ces muab tus kav ntxig rau hauv lub qhov tho.

Vim cov kav khoob me heev, txoj kev nruab no yuav tau ua tib zoo tshaj plaws. Vim yog cov me nyuam nyob tsis taus txhob nti rau txoj kev nruab no, thiaj li tso tshuaj tsaug zog rau txoj kev nruab no. Niaj hnub thiab niaj xyoo no, kev tso tshuaj tsaug zog yeej nyab xeeb heev thiab yuav ua tib zoo saib xyuas koj tus me yuam hauv txoj kev phais. Koj yuav muaj lub caij sib tham nrog tus kws tso tshuaj tsaug zog thaum hnub phais kom sib tham txog tej lus nug uas koj muaj txog tshuaj tsaug zog.

Puas muaj cov lus qhia uas kuv yuav tau coj raws ua ntej kev phais?

Koj tus me nyuam yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas ib ce los ntawm nws tus kws kho me nyuam los sis kws kho mob rau lub tsev neeg li 30 hnub ua ntej kev phais kom paub tseeb tias nws yeej noj qab haus huv. Tus kws kho mob uas koj mus ntsib yuav tau ua kom tiav tsab ntawv Keeb Kwm thiab Lub Cev Ntaj Ntsug uas peb lub chaw hauj lwm muab. Koj yuav tsum nqa tsab ntawv teb tiav nrog koj tuaj rau hnub phais.

Rau koj tus me nyuam txoj kev nyab xeeb, nws tseem ceeb heev uas nws tsis muaj dab tsi hauv plab thaum tso tshuaj tsaug zog. Thov coj raws Children's Hospital Cov Kev Cob Qhia Noj thiab Haus. Yog tias koj tsis coj raws cov kev cob qhia no, yuav muab txoj kev phais koj tus me nyuam ncua tseg.

Kuv yuav tau ras txog dab tsi tom qab phais tag?

Txoj kev phais kiag ib txwm siv sij hawm li 10 los sis 15 feeb. Koj tus me nyuam yuav tsim rov los hauv chav tso xeev tom qab kev phais. Qhov no ib txwm siv sij hawm tsis ntev dua 15 txog 30 feeb. Thaum twg koj tus me nyuam tsim meej, yuav muab nws coj mus tso rau qhov chaw yuav tso tawm kom xeev meej. Koj nyob nrog koj tus me nyuam tau thaum twg muab nws txav mu rau qhov chaw yuav tso tawm.

  • Tej zaum koj tus me nyuam yuav kub ib ce dog dig (99° txog 100°F) mus ib los sis ob hnub tom qab kev phais.
  • Yuav muab kua dej ntshiab, kua nyeem li hnoos qeev los sis ntshav ntws tawm ntawm ib sab qhov ntsej twg mus 2 los sis 3 hnub. Koj tus kws kho mob yuav sau tshuaj tso teev qhov ntsej rau koj tom qab kev phais kom pab tswj tau kua yig thiab pab kom cov kav khoob nruab qhov ntsej tsis txhob txhaws. Koj yuav tau khaws cia cov tshuaj seem rau hauv koj lub tub tshuaj kom tau siv rau yav tom ntej thaum muaj kua yig ntawm qhov ntsej.
  • Koj tus me nyuam yuav hnov mob pob ntseg thaum hnub phais. Qhov no ua rau cov cua hloov hauv lub qhov ntsej thiab/los sis hnov suab nrov dua li nws ib txwm hnov. Koj yuav siv tau tshuaj Tylenol® (acetaminophen) los sis Children's Motrin® (ibuprofen) pab txoj kev tsis xis nyob ib ntus no.
  • Koj yuav tau daim ntawv Discharge Instructions (Cov Lus Qhia Txog Kev Tso Tawm) ua ntej koj mus tsev uas yuav qhia kev muab tshuaj npaum li cas thiab pes tsawg zaus.
  • Koj tus me nyuam yuav rov qab mus noj haus thiab ua si li qub li 24 teev tom qab kev phais.

Kua yig tawm los tom qab nruab cov kav khoob

Yeej tseem ua paug taus rau qhov ntsej txawm muaj cov kav khoob nruab thiab koj yuav pom kua yig tawm ntawm qhov ntsej los. Yog tias pom kua yig tawm ntawm koj tus me nyuam ib sab los sis ob sab qhov ntsej, koj tus ENT yuav muab tshuaj tua kab mob rau koj teev qhov ntsej.

Yog tias pom kua yig tawm ntawm qhov ntsej, koj pib tso tshuaj tua kab mob teev rau qhov ntsej tom tsev thiab qhia rau pab neeg ua hauj lwm ENT paub tias koj tau pib tso tshuaj ntawm MyChildrens Portal (Chaw Muab Kev Pab Saum Huab Cua) los sis hu xov tooj rau ENT lub chaw kho mob ntawm 612-874-1292 thaum hnub qhib lag luam tom ntej (Monday (Zwj Hli) txog Friday (Zwj Kuab) 8 teev sawv ntxov txog 4:30 tav su)

Thov puav leej hu rau ENT lub chaw kho mob thaum cov sij hawm qhib lag luam yog tias yeej tseem pom muaj kua yig tawm ntawm qhov ntsej tom qab tso tshuaj teev qhov ntsej txwm 7 hnub LOS SIS rau cov kev los kua yig ntawm qhov ntsej tsis tu vim peb yuav tau rov ntsib koj tus me nyuam hauv peb lub chaw kho mob kom tswj xyuas ntxiv tau cov tshuaj. 

Puas muaj lus nug?

Cov ncauj lus teev hauv phau ntawv no tsis yog teev txog koj tus me nyuam kiag. Muab cov ncauj lus no qhia ua ib yam kev pab rau peb cov neeg mob. Cov ncauj lus no yog siv ua kev qhia thiab kev faj seeb nkaus xwb thiab yuav tsum TSIS txhob muab los hloov tej tswv yim ntawm koj tus me nyuam tus kws kho mob.

Yog tias koj muaj tej lus nug, thov hu rau Children’s ENT and Facial Plastic Surgery Clinic (Children's ENT Kev Phais Ntsej Muag Zoo Nkauj).

Muab xyuas 5/2022

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota