Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV ROJ TSHUAJ ZOO RAU KEV TU HUV LUB QHOV NTSEJ

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Cov roj tshuaj zoo rau kev tu huv lub qhov ntsej

Cov roj tshuaj zoo ua hauj lwm tau zoo heev los kho cov teeb meem uas muaj cov quav ntsej sib sau ntau tuaj. Nws nyab xeeb yuav siv rau cov neeg mob uas muaj cov roj qhov ntsej los sis lub qhov lub qhov hauv lub raj qhov ntsej tau zoo heev.

Cov roj tshuaj zoo ua hauj lwm zoo li cas?

Cov roj tshuaj zoo ua hauj lwm los ntawm kev ua rau cov quav ntsej tawv thiab qhuav hloov mus ua cov kua dej nkos. Qhov no pab kom cov quav ntsej ntws tawm los ntawm lub pob ntseg ntawm nws tus kheej.

Yuav siv cov roj tshuaj zoo no thaum twg

  • Los kho kev sib sau ntau tuaj ntawm cov quav ntsej feem ntau. 
  • Tam li yog kev kho mob kev saib xyuas txhim kho los tiv thaiv kev sib sau ntau tuaj ntawm cov quav ntsej lawm yav tom ntej. 
  • Tuaj yeem pab tau zoo rau cov neeg mob uas muaj lub raj ntseg uas txhaws. 
  • Los pab rau kev pab tshem tawm lub raj ntseg uas muab tso rau hauv tus kwj ntsej.

Yuav tuaj yeem mus yuav cov roj tshuaj zoo no tau qhov twg?

Cov roj tshuaj zoo no tuaj yeem mus yuav tau tom tej khw ntawm cov khw muag tshuaj feem ntau uas tsis tas muaj daim ntawv sau qhia yuav tshuaj li. Feem ntau yuav muag ua taub loj. Tej zam koj yuav xav yuav ua lub taub nrog me los muab cov roj tshuaj zoo no ntim rau hauv.

Kuv yuav siv nws tau li cas?

  • Cov roj tshuaj zoo no yuav tsum muab khaws cia rau ntawm thiab siv rau ntawm qhov kub txias hauv chav nyob. 
  • Nrog rau hauv lub qhov ntsej uas muaj kev cuam tshuam li 3-5 tee thaum yuav pw. Thaum hmo ntuj cov roj yuav ua rau cov quav ntsej tawv/qhuav ntawd hloov mus ua cov kua. 
  • Thaum sawv ntxov, tsuas yog tu feem sab nraud ntawm lub pob ntseg kom huv si uas siv daim ntaub ntxuav xwb los tshem tawm cov roj uas seem tawm los thiab cov quav ntsej.

Yuav tsum siv cov roj tshuaj zoo no heev npaum li cas?

  • Rau ncua sij hawm uas muaj teeb meem txog kev sib sau quav ntsej ntau tuaj no, cov roj tshuaj zoo no tuaj yeem muab siv tau txhua hnub. 
  • Rau kev saib xyuas txhim kho kom zoo, tuaj yeem siv cov roj tshuaj zoo no li ib los sis ob hmo hauv ib lub lim tiam.

Raws li ib txwm ua, thov nug koj tus kws kho mob hais txog cov ntsiab lus meej tseeb hais txog koj tus me nyuam tus yam ntxwv mob tshwj xeeb ntawd.

Puas muaj lus nug?

Daim nplooj ntawv no tsis yog qhov tshwj xeeb rau koj tus me nyuam tab sis muab tau cov ntaub ntawv qhia dav xwb. Yog tias koj muaj cov nqe lus nug, thov hu rau koj tus kws kho mob los sis Children's ENT and Facial Plastic Surgery clinic (lub chaw kuaj mob txog Pob Ntseg, Qhov Ntswg, Caj Pas (ENT) Rau Me Nyuam Yaus thiab Kev Phais Kho Ntsej Muag).

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota