Patient & Family Education Materials

Start over with a New Search

COV KUA NTSEV NTXUAV QHOV NTSWG

Article Translations: (English) (Spanish) (Somali)

Vim li cas thiaj li siv cov kua ntsev ntxuav qhov ntswg?

 • Kev ntxuav lub qhov ntswg uas siv cov kua ntsev (kua ntsev ntxuav, yaug, los sis kev tso dej yaug), pab kom lub qhov ntswg khoob thiab zoo los ntawm kev yaug cov ntswg nplaum thiab cov plhaws tuab los sis qhuav tawm. 
 • Pab txhim kho kev ua hauj lwm ntawm cov plaub qhov ntswg me (cilia) uas pab muab cov hnab ntim pa hauv qhov ntswg (sinus) tawm. Cov plaub qhov ntswg me yog cov muaj ntsis zoo li plaub hau me heev ntawm cov tsig nqaij uas nyob kem rau lub qhov ntswg thiab cov hnab ntim pa hauv qhov ntswg.
 • Pab tiv thaiv kev sib kis kab mob rau cov hnab ntim pa hauv qhov ntswg thiab txo qis kom ntswg txhob los rau sab tom qab lub qhov ntswg.
 • Pab ua kom lub qhov ntswg hmov xis nyob zog tuaj los ntawm kev ua kom cov hlab nqaij kua ntswg noo tuaj.

Kuv yuav tuaj yeem mus nrhiav tau cov tshuaj kua ntsev ntxuav qhov ntswg tau qhov twg?

Koj tuaj yeem yuav tau cov tshuaj kua ntsev ntxuav qhov ntswg tau ntawm lub khw muag tshuaj los sis koj tuaj yeem ua cov kua ntsev ntxuav no tau ntawm koj tus kheej:

Kev sib tov ua cov tshuaj kua ntsev:

 1. Ntxiv li 1 khob (237 ml) dej huv los mus ntxuav lub taub ntim. Yog tias koj siv dej ciav, muab rhaub ua ntej kom tua kab mob tso thiab cia kom txias kom txog ntua rau thaum nws sov so/li qhov kub txias hauv chav nyob.
 2. Muab cov ntsev tsau los sis cov ntsev ntim taub li ½ diav noj mov (2.5 g) rau hauv cov dej.
 3. Muab cov hmoov siv cub zaub li ½ diav noj mov (2.5 g) rau hauv.

*Koj tuaj yeem muab cov kua tshuaj ntsev uas yus ua yus khaws cia rau ntawm qhov kub txias hauv chav nyob li 3 hnub.

Kuv yuav npaj kuv tus me nyuam li cas?

 1. Siv lo lus nkag siab yooj yim los piav qhia txog qhov txheej txheem yuav ua. Piav qhia txog qhov txheej txheem ua ntej mam ua.
 2. Rau cov me nyuam yaus, yuav pab tau zoo uas yuav pib nrog kev tsuag rau lub qhov ntswg kom hnov noo sab hauv qhov ntswg tso (kev tsuag kua ntsev tsuas yog cov lwg dej uas ua rau noo sab hauv qhov ntswg xwb. Feem ntau yuav tsis txaus los kho tau qhov kev txhaws ntswg los sis kev los ntswg li).
 3. Thaum uas koj tus me nyuam swm rau qhov kev tsuag cov kua ntsev lawm, tom qab ntawd mus ua kev siv kua ntsev yaug lub qhov ntswg kom thoob.
 4. Kev siv kua ntsev yaug tuaj yeem ua rau hnov kub lug hauv thawj ob peb feeb uas koj siv. Cov me nyuam yaus feem coob yuav swm rau kev yaug qhov ntswg tom qab siv ob peb zaug lawm.

Yuav ua tau li cas?

 1. Siv xab npum thiab dej ntxuav koj ob txhais tes kom huv si yam tsawg kawg li ntawm 30 feeb, txhuam tag nrho cov npoo kom sai-sai, los sis siv tshuaj tua kab mob ntxuav tes uas muaj cawv.
 2. Muab cov tshuaj kua ntsev ntxim rau hauv rab koob txhaj tshuaj loj, lub taub nyem, los sis lub khob siv ntxuav qhov ntswg.
 3. Kom koj tus me nyuam mus sawv ntawm lub dab dej ib sab thiab muab lub hau ntsaws mus rau koj tus me nyuam lub qhov ntswg thiab maj mam nyem (tsis txhob ntsaws lwm lub qhov ntswg).
 4. Tsom qhov ntawm cov kua ntsev mus rau sab tom qab ntawm koj tus me nyuam lub taub hau, tsis yog tsa mus rau sab saud.
 5. Cov tshuaj kua ntsev yuav tsum nkag ntawm qhov ntswg thiab mus tawm ntawm lub qhov ncauj los sis ib sab qhov ntswg sab tod.
 6. Kom koj tus me nyuam maj mam tshuab qhov ntswg tom qab siv kua ntsev yaug tag lawm.
 7. Ntxuav rab koob txhaj tshuaj los sis lub taub kom huv si tom qab kev siv txhua zaus.

Lwm cov tswv yim/cov kev pom zoo:

 • Siv cov kua ntsev yaug qhov ntseg UA NTEJ koj tus me nyuam yuav siv lwm cov tshuaj rau qhov ntswg. Kev yaug yuav pab kom lub qhov ntswg thiab cov hnab ntim pa hauv qhov ntswg nqus tau (cov) qhov tshuaj zoo.

Puas muaj lus nug?

Tau tshuaj xyuas los ntawm ENT 12/2022

 

Back To Top

This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Minnesota Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials.

© 2024 Children's Minnesota